drukuj

2014-07-25 13:54:12

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie kółka: pierwszej pomocy, grafiki komputerowej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 250082 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 196265 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250082 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie kółka: pierwszej pomocy, grafiki komputerowej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie kółka: pierwszej pomocy, grafiki komputerowej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, pod warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) może uczestniczyć w realizacji co najwyżej dwóch zajęć (mając na uwadze zajęcia: pozalekcyjne, wyrównawcze i pozaszkolne) w ramach ww. projektu, ze względu na realizację zajęć dla kilku grup w tym samym terminie. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1. Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2. Część III - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1. Część IV - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DWCom s.c. Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka, Al. Wolności 30, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7183,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6697,35

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DWCom s.c. Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka, Al. Wolności 30, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7183,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6697,35

 • Waluta: PLN.Lębork, dnia 12.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
Tel.: 59 863-28-25, fax. 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.73.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie kółka: pierwszej pomocy, grafiki komputerowej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w częściach:

Część III - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1

Część IV - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2.

UZASADNIENIE

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpił od podpisania umowy.
W związku z brakiem kolejnych ofert Zamawiający zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie na powyższej podstawie prawnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTYW postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.73.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie kółka: pierwszej pomocy, grafiki komputerowej w ramach projektu pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 
Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com
 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1.

 
Wybrany Wykonawca:

DWCom s.c.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Al. Wolności 30
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
ul. Żwirki 1c/4
90-448 Łódź

95,61 pkt.

DWCom s.c.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Al. Wolności 30
84-300 Lębork

100,00 pkt.

PROGIS3D
Łukasz Śmielak
ul. prof. Eugeniusza Romera 2/115
76-200 Słupsk

47,03 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 29.08.2014 r.

 
Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2.

Wybrany Wykonawca :
DWCom s.c.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Al. Wolności 30
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
ul. Żwirki 1c/4
90-448 Łódź
95,61 pkt.

DWCom s.c.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Al. Wolności 30
84-300 Lębork
100,00 pkt.

PROGIS3D
Łukasz Śmielak
ul. prof. Eugeniusza Romera 2/115
76-200 Słupsk
47,03 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 29.08.2014 r.

Część III - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1.

Wybrany Wykonawca:

Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
ul. Żwirki 1c/4
90-448 Łódź

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

MED - LEARN 
Ewa Gębala
Zawada 36
22-400 Zamość

OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

Katarzyna Niedziela
ul. Artylerzystów 34
84-300 Lębork

OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
ul. Żwirki 1c/4
90-448 Łódź

100,00 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 29.08.2014 r.
 

Część IV - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2.
 

Wybrany Wykonawca:

Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
ul. Żwirki 1c/4
90-448 Łódź

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

MED - LEARN 
Ewa Gębala
Zawada 36
22-400 Zamość

OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

Katarzyna Niedziela
ul. Artylerzystów 34
84-300 Lębork

OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
ul. Żwirki 1c/4
90-448 Łódź

100,00 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 29.08.2014 r.Lębork, dnia 11.08.2014

W odpowiedzi na e-mail z dnia 06.08.2014 r. godz.13:15 w sprawie zapytań:

Dzień dobry w związku z pewnymi wątpliwościami mam kilka pytań dotyczących zamówienia "Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie kółka: pierwszej pomocy, grafiki komputerowej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ".

Zapytanie nr 1. Czy opracowanie programu nauczania w zakresie kółka grafiki komputerowej ma być na poziomie nauczania informatyki konkretnej klasy liceum ogólnokształcącego?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Opracowanie programu nauczania w zakresie kółka grafiki komputerowej ma się odbyć na podstawie przeprowadzonego testu wiedzy i umiejętności na początku zajęć. Program nauczania musi być dostosowany do wiedzy i umiejętności uczestników kółka grafiki komputerowej.

 
„Osoba prowadząca zajęcia w ramach danej części przedmiotu zamówienia opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty rozpoczęcia pierwszych zajęć program nauczania, który musi zawierać następujące informacje:

a)   metryczka programu (ogólne informacje o programie - autor, adresat, geneza programu, koncepcja programu, organizacja zajęć, liczba godzin),

b)   cele ogólne i szczegółowe,

c)    plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar,

d)przewidywane osiągnięcia uczniów"

 

Wykonawca zobowiązany jest również do:

- opracowywania narzędzi diagnostycznych do badania efektów nauczania w celu opracowania raportu ewaluacyjnego na zakończenie zajęć

- przeprowadzenia wśród uczestników zajęć pozaszkolnych ankiet ewaluacyjnych na rozpoczęcie i zakończenie zajęć - rozdanie i zebranie wypełnionych ankiet."

 
Zapytanie nr 2. Czy ma to być program dla osób początkujących, średniozaawansowanych czy zaawansowanych w tym zakresie? (Czy uczniowie do projektu są wybierani w sposób, w miarę jednorodny pod względem wiedzy na temat zajęć)

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Opracowanie programu nauczania w zakresie kółka grafiki komputerowej ma się odbyć na podstawie przeprowadzonego testu wiedzy i umiejętności na początku zajęć. Program nauczania musi być dostosowany do wiedzy i umiejętności uczestników kółka grafiki komputerowej.

„Osoba prowadząca zajęcia w ramach danej części przedmiotu zamówienia opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty rozpoczęcia pierwszych zajęć program nauczania, który musi zawierać następujące informacje:

a)   metryczka programu (ogólne informacje o programie - autor, adresat, geneza programu, koncepcja programu, organizacja zajęć, liczba godzin),

b)   cele ogólne i szczegółowe,

c)    plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar,

d)przewidywane osiągnięcia uczniów"

 
Wykonawca zobowiązany jest również do:

- opracowywania narzędzi diagnostycznych do badania efektów nauczania w celu opracowania raportu ewaluacyjnego na zakończenie zajęć

- przeprowadzenia wśród uczestników zajęć pozaszkolnych ankiet ewaluacyjnych na rozpoczęcie i zakończenie zajęć - rozdanie i zebranie wypełnionych ankiet."

 
Zapytanie nr 3. Czy stworzenie profesjonalnej witryny nt. projektu ma być wynikiem przeprowadzonych zajęć z uczniami czy samodzielną pracą wykonawcy?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Stworzenie profesjonalnej witryny nt. projektu ma być wynikiem przeprowadzonych zajęć. Ma być to praca uczestników zajęć pozaszkolnych z grafiki komputerowej pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia.

 
Zapytanie nr 4. Czy witryna nt. projektu ma być wykonana łącznie z hostingiem i domeną?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Witryna nie ma być wykonana łącznie z hostingiem i domeną.


Zapytanie nr 5. Jakie programy zostały zakupione w celu wykonania przedmiotu zamówienia?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Zamawiający ogłosił zamówienie na zakup oprogramowania typu Program Corel Draw Graphic Suite X6 PL WIN Box lub programu równoważnego.

 
Zapytanie nr 6. Jeśli  witryna ma być wykonana przez uczniów, czy każde stanowisko jest wyposażone w licencję na zakupione oprogramowanie (czy jest to tylko jedno stanowisko?)

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Każde stanowisko będzie wyposażone w licencję na zakupione oprogramowanie (zamówione zostało 10 licencji).

 
Zapytanie nr 7. Jeśli witryna ma być wykonana tylko  przez wykonawcę to czy ciąży na nim obowiązek używania tylko zakupionego oprogramowania i czy np. w przypadku prowadzenia dwóch grup maja to być dwie witryny?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Na Wykonawcy ciąży obowiązek używania zakupionego oprogramowania. Każda grupa zajęć pozaszkolnych z grafiki komputerowej musi stworzyć własną witrynę nt. projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości".

 
Zapytanie nr 8. W jakie inne oprogramowanie są wyposażone stanowiska dla uczniów?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Zamawiający ogłosił zamówienie na zakup programu typu Program Corel Draw Graphic Suite X6 PL WIN Box lub programu równoważnego oraz pakietu biurowego i pakietu antywirusowego.

 
Zapytanie nr 9. Czy wykonawca może wprowadzić  (nieodpłatnie) inne oprogramowanie dla uczestników zajęć?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Zamawiający wymagania korzystania w ramach zajęć pozaszkolnych z grafiki komputerowej oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego.

 
Zapytanie nr 10. W związku z organizacją pracy w korelacji m.in. z kółkiem dziennikarskim "...oraz składanie tekstu do biuletynu..." czy stanowiska wyposażone są w oprogramowanie  do składu publikacji DTP? (jeśli nie, jaki program używany jest lub ma być do składu?)

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Stanowisko będzie wyposażone w oprogramowania umożliwiające skład publikacji DTP. W ramach projektu zostanie zakupiony program typu Program Corel Draw Graphic Suite X6 PL WIN Box lub program równoważny.

 
Zapytanie nr 11. Czy zamawiający posiada dostęp do profesjonalnej bazy grafik i fotografii do tworzenia witryn, folderów i innych wymienionych w "celach ogólnych zajęć"? Jeśli nie to czy mają być to zasoby wykonawcy, lub  tylko fotografie wykonywane przez uczniów w trakcie zajęć?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Zamawiający nie posiada dostępu do profesjonalnej bazy grafik i fotografii do tworzenia witryn, folderów i innych wymienionych w „celach ogólnych zajęć". Fotografie wykonywane będą przez uczestników kółka fotograficznego.

 
Zapytanie nr 12. Co znaczy "Przygotowanie młodzieży do profesjonalnego posługiwania się zawodowym oprogramowaniem..." w punkcie 7 celów ogólnych zajęć? Czy dotyczy to przeprowadzenia w ramach projektu szkoleń  w zakresie obsługi oprogramowania wykorzystywanego komercyjnie? Jeśli tak, jakie to ma być oprogramowanie i czy stanowiska są wyposażone w takie oprogramowanie?

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA: Wykonawca powinien przygotować uczestników do profesjonalnego posługiwania się profesjonalnym programem zakupionym w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości", tj. Program typu Corel Draw Graphic Suite X6 PL WIN Box. W ramach projektu zakupione zostanie 10 zestawów komputerowych (komputer, monitor, myszka, klawiatura, podkładka) z pakietem biurowym, pakietem antywirusowym oraz profesjonalny program do projektowania grafiki i witryn Internetowych oraz edycji zdjęć (zamówione zostało 10 licencji).
Lębork, dnia 01.08.2014 r.

W odpowiedzi na mail z dnia 31.07.2014 r. w sprawie zapytania: 

Zapytanie
Czy w ramach zajęć pozalekcyjnych (kółko informatyczne)  wykonawca będzie miał udostępnioną do dyspozycji salę komputerową w LO1 i LO2? W specyfikacji jest zapis, że zleceniodawca udostępni wykonawcy salę wyposażoną w krzesła i stoliki oraz zakupi sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia?

Zamawiający odpowiada:  
W ramach zajęć pozaszkolnych z grafiki komputerowej wykonawca będzie miał do dyspozycji salę komputerową w LO nr 1 w Lęborku, wyposażoną w krzesła, stoliki oraz sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia. Grupą docelową zajęć pozaszkolnych z grafiki komputerowej są uczniowie/ uczennice LO nr 1 Lęborku oraz uczniowie/uczennice LO nr 2 w Lęborku. Zajęcia obu grup będą odbywać się w LO nr 1, jednak możliwość korzystania z zajęć będą mieć uczniowie/uczennice obu szkół.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-lebork.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie kółka: pierwszej pomocy, grafiki komputerowej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie kółka: pierwszej pomocy, grafiki komputerowej w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, pod warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) może uczestniczyć w realizacji co najwyżej dwóch zajęć (mając na uwadze zajęcia: pozalekcyjne, wyrównawcze i pozaszkolne) w ramach ww. projektu, ze względu na realizację zajęć dla kilku grup w tym samym terminie. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1. Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2. Część III - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1. Część IV - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą spełniającą warunki odpowiednio ze względu na poszczególne części zamówienia: Część I: jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, spełniającą warunki : - ukończone studia wyższe z tytułem magistra oraz posiadającą przygotowanie pedagogiczne - znajomość specyfiki pracy i potrzeb środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy - doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w przeprowadzeniu jednego cyklu zajęć powiązanych z tematyką kółka grafiki komputerowej w szkole ponadgimnazjalnej lub pracy z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie zbliżonym do tematyki kółka grafiki komputerowej lub doświadczenie w przygotowaniu materiałów - tworzenia i edycji grafiki, składania dokumentów, tworzenia animacji, projektowania grafiki i witryn internetowych oraz edycji zdjęć. Część II: jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, spełniającą warunki : - ukończone studia wyższe z tytułem magistra oraz posiadającą przygotowanie pedagogiczne - znajomość specyfiki pracy i potrzeb środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy - doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w przeprowadzeniu jednego cyklu zajęć powiązanych z tematyką kółka grafiki komputerowej w szkole ponadgimnazjalnej lub pracy z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie zbliżonym do tematyki kółka grafiki komputerowej lub doświadczenie w przygotowaniu materiałów - tworzenia i edycji grafiki, składania dokumentów, tworzenia animacji, projektowania grafiki i witryn internetowych oraz edycji zdjęć. Część III: Jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, która posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach (§10) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207.) i dodatkowo posiadającą: - ukończone studia wyższe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa magisterskie studia na kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści programowe edukacji dla bezpieczeństwa, lub inne studia magisterskie pod warunkiem ukończenia studia podyplomowe o specjalności edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego lub pokrewne, - aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.). - posiada przygotowanie pedagogiczne - doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w przeprowadzeniu jednego cyklu zajęć powiązanych z tematyką pierwszej pomocy w szkole ponadgimnazjalnej (przeprowadzenie minimum 12 godzin zajęć zgodnych z przedmiotem zamówienia) lub pracy z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie zbliżonym do tematyki kółka pierwszej pomocy (przeprowadzenie minimum 12 godzin zajęć zgodnych z przedmiotem zamówienia) lub doświadczenie w organizacji szkoleń czy pokazów pierwszej pomocy (przeprowadzenie minimum jednego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej z młodzieżą ponadgimnazjalną), - znajomość specyfiki pracy i potrzeb środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy Część IV: Jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, która posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach (§10) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207.) i dodatkowo posiadającą: - ukończone studia wyższe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa magisterskie studia na kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści programowe edukacji dla bezpieczeństwa, lub inne studia magisterskie pod warunkiem ukończenia studia podyplomowe o specjalności edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego lub pokrewne, - aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.). - posiada przygotowanie pedagogiczne - doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w przeprowadzeniu jednego cyklu zajęć powiązanych z tematyką pierwszej pomocy w szkole ponadgimnazjalnej (przeprowadzenie minimum 12 godzin zajęć zgodnych z przedmiotem zamówienia) lub pracy z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie zbliżonym do tematyki kółka pierwszej pomocy (przeprowadzenie minimum 12 godzin zajęć zgodnych z przedmiotem zamówienia) lub doświadczenie w organizacji szkoleń czy pokazów pierwszej pomocy (przeprowadzenie minimum jednego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej z młodzieżą ponadgimnazjalną), - znajomość specyfiki pracy i potrzeb środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 08:30, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania - przekazanie dokumentu do personelu projektu dotyczącego projektowania grafiki komputerowej i witryn Internetowych oraz edycji zdjęć. 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka grafiki komputerowej dla uczniów lub uczennic ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania, średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od września 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. 3. Stworzenie profesjonalnej witryny internetowej na temat projektu Tandemem do świetlanej przyszłości. W tym celu zakupiony został profesjonalny program do projektowania grafiki i witryn Internetowych oraz edycji zdjęć. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Cele ogólne zajęć: 1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów matematyką oraz kompetencji naukowo technicznych. 2. Wdrażanie do stosowania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze. 3. Wzbogacenie wiedzy ucznia z zakresu technologii informacyjnej, środków wyrazu plastycznego oraz podstaw grafiki komputerowej. 4. Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka polskiego i języków obcych. 5. Rozwijanie umiejętności uczenia się i myślenia, kompetencje społeczne i obywatelskie. 6. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości. 7. Przygotowanie młodzieży do profesjonalnego posługiwania się zawodowym oprogramowaniem graficznym, obróbki zdjęć, tworzenia projektów publikacji. 8. Umiejętność organizacji pracy w korelacji z poszczególnymi kołami zainteresowań (kółko teatralne - opracowanie graficzne plakatu oraz zaproszeń na przedstawienie teatralne; opracowanie graficzne, obróbka zdjęć oraz składanie tekstu do biuletynu dziennikarskiego przygotowywanego przez kółko dziennikarskie; obróbka graficzna zdjęć przygotowywanych przez kółko fotograficzne na Wystawę; opracowanie graficzne, obróbka zdjęć oraz składanie tekstu do przewodnika turystycznego opracowanego przez kółko turystyczno-krajoznawcze; pomoc w opracowaniu graficznym folderu/ulotki informacyjnej przygotowanej przez kółko pierwszej pomocy). Rezultaty do osiągnięcia: 1. Stworzenie profesjonalnej witryny internetowej na temat projektu Tandemem do świetlanej przyszłości.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka grafiki komputerowej dla 10 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania - przekazanie dokumentu do personelu projektu dotyczącego projektowania grafiki komputerowej i witryn Internetowych oraz edycji zdjęć. 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka grafiki komputerowej dla uczniów lub uczennic ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania, średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od września 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. 3. Stworzenie profesjonalnej witryny internetowej na temat projektu Tandemem do świetlanej przyszłości. W tym celu zakupiony został profesjonalny program do projektowania grafiki i witryn Internetowych oraz edycji zdjęć. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Cele ogólne zajęć: 1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów matematyką oraz kompetencji naukowo technicznych. 2. Wdrażanie do stosowania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze. 3. Wzbogacenie wiedzy ucznia z zakresu technologii informacyjnej, środków wyrazu plastycznego oraz podstaw grafiki komputerowej. 4. Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka polskiego i języków obcych. 5. Rozwijanie umiejętności uczenia się i myślenia, kompetencje społeczne i obywatelskie. 6. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości. 7. Przygotowanie młodzieży do profesjonalnego posługiwania się zawodowym oprogramowaniem graficznym, obróbki zdjęć, tworzenia projektów publikacji. 8. Umiejętność organizacji pracy w korelacji z poszczególnymi kołami zainteresowań (kółko teatralne - opracowanie graficzne plakatu oraz zaproszeń na przedstawienie teatralne; opracowanie graficzne, obróbka zdjęć oraz składanie tekstu do biuletynu dziennikarskiego przygotowywanego przez kółko dziennikarskie; obróbka graficzna zdjęć przygotowywanych przez kółko fotograficzne na Wystawę; opracowanie graficzne, obróbka zdjęć oraz składanie tekstu do przewodnika turystycznego opracowanego przez kółko turystyczno-krajoznawcze; pomoc w opracowaniu graficznym folderu/ulotki informacyjnej przygotowanej przez kółko pierwszej pomocy). Rezultaty do osiągnięcia: 1. Stworzenie profesjonalnej witryny internetowej na temat projektu Tandemem do świetlanej przyszłości.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 1..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka pierwszej pomocy dla uczniów lub uczennic z ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od września 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. 3. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. 4. Przygotowanie jednego folderu/ ulotki informacyjnej o tematyce z zakresu pierwszej pomocy. 5. Praktyczne zajęcia z nauki na zakupionym do realizacji zajęć: manekinie treningowym (postać osoby dorosłej), defibrylatorze treningowym oraz materiałach i środkach pomocy przedmedycznej. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Cele ogólne zajęć: 1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy. 2. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych. 3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej. 4. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym. 5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego. 6. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej. 7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. 8. Kształtowanie postaw humanitarnych. 9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 10. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka pierwszej pomocy dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 55 godzin - grupa 2..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 55 godzin zajęć w zakresie kółka pierwszej pomocy dla uczniów lub uczennic z ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w Lęborku w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 4 godziny tygodniowo w okresie od września 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. 3. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 i uczniów/uczennic ZSO nr 2 w Lęborku. 4. Przygotowanie jednego folderu/ ulotki informacyjnej o tematyce z zakresu pierwszej pomocy. 5. Praktyczne zajęcia z nauki na zakupionym do realizacji zajęć: manekinie treningowym (postać osoby dorosłej), defibrylatorze treningowym oraz materiałach i środkach pomocy przedmedycznej. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Cele ogólne zajęć: 1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy. 2. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych. 3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej. 4. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym. 5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego. 6. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej. 7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. 8. Kształtowanie postaw humanitarnych. 9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 10. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Zorganizowanie jednego pokazu z zakresu pierwszej pomocy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ Zajęcia pozaszkolne grafika komputerowa, pierwsza pomoc.doc 2014-07-25 13:55:02 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 25.07.2014 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2014 13:46
Liczba wyświetleń: 1218