drukuj

2014-07-25 13:51:51

Dostawa książek, filmów, materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 250066 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer ogłoszenia: 186481 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250066 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek, filmów, materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek, filmów, materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 - Dostawa książek, filmów, materiałów dydaktycznych do bibliotek szkolnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadanie 2 - Dostawa książek filmów, materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres : - Zadanie 1: - 1 komplet obejmujący wymienione pozycje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork; - 1 komplet obejmujący wymienione pozycje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork - Zadanie 2: - 1 komplet obejmujący wymienione pozycje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork; - 1 komplet obejmujący wymienione pozycje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork; Książki, filmy i pomoce dydaktyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu. Na dzień składania ofert Zamawiający wymaga aby każda z wymienionych w przedmiocie zamówienia pozycji była najnowszym wydaniem dostępnym na rynku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 32.35.45.00-4, 39.16.21.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna, ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3393,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3090,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4836,85

 • Waluta: PLN.


Lębork, dnia 06.08.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.72.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Dostawa książek, filmów, materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrany Wykonawca :
Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna
ul. Opłotki 23
60-012 Poznań

                 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Księgarnia Fachowa Ekobis Kamila Bądkowska-Bagińska

ul. Grunwaldzka 223

80-266 Gdańsk

83,65 pkt.

PPPHU Vika Renata Musielska

Lubanów 28b,

98-235 Błaszki

87,99 pkt.

PPPHU „Edu-Max" Sławomir Złoch

Bącka Huta 17 c

83-334 Miechucino

68,64 pkt.

Super Siódemka Lucjan Wypych  Spółka Jawna

ul. Opłotki 23

60-012 Poznań

100,00 pkt.

Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak, s.j.

Al. Daszyńskiego 16

31-534 Kraków

73,88 pkt.

Maxmed Z.U.H. Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49

84-252 Orle

63,88 pkt.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 250066 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-lebork.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek, filmów, materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek, filmów, materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 - Dostawa książek, filmów, materiałów dydaktycznych do bibliotek szkolnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadanie 2 - Dostawa książek filmów, materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie pod adres : - Zadanie 1: - 1 komplet obejmujący wymienione pozycje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork; - 1 komplet obejmujący wymienione pozycje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork - Zadanie 2: - 1 komplet obejmujący wymienione pozycje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork; - 1 komplet obejmujący wymienione pozycje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork; Książki, filmy i pomoce dydaktyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu. Na dzień składania ofert Zamawiający wymaga aby każda z wymienionych w przedmiocie zamówienia pozycji była najnowszym wydaniem dostępnym na rynku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 32.35.45.00-4, 39.16.21.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2014 godzina 08:30, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ Dostawa książek.doc 2014-07-25 13:52:47 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 25.07.2014 13:51
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2014 13:38
Liczba wyświetleń: 778