drukuj

2014-07-25 13:41:05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 25.07.2014


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

1. Stanowisko pracy:   koordynator projektu „Samo-dzielni" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.


2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego specjalisty ( nie dotyczy obywateli RP);

5)   nieposzlakowana opinia,

6)   wykształcenie wyższe - preferowane prawo, administracja, ekonomia , integracja europejska, zarządzanie.

7)   minimum roczny staż pracy.

8)   doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)   ukończone szkolenia bądź studia podyplomowe z zakresu realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (dodatkowo punktowane),

2)   znajomość zagadnień prawa administracyjnego, finansów publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela merytoryczna wiedza i doświadczenie życiowe, empatia, naturalność i poczucie humoru, tolerancja, otwartość i samoświadomość, rozwój osobisty , posiadanie zdolności organizatorskich,

3)   znajomość problematyki rynku pracy województwa pomorskiego, w tym specyfiki i problematyki organizacji staży i szkoleń dla osób poszukujących pracy

4)   pozytywne podejście do klienta, zdolność planowania i organizacji pracy,

5)   umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej, odporność na stres, opanowanie,

6)   samodzielność, kreatywność, operatywność, dokładność, umiejętność analizowania danych posiadanych i zdobytych,

7)   merytoryczna wiedza i doświadczenie życiowe, empatia, naturalność i poczucie humoru, otwartość i samoświadomość,

8)   chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ciągłego uczenia się ,

9)   bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,

10) doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności podobnych do określonych w pkt 3 (dodatkowo punktowane)

11) znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dot. działania 6.1.1, Zasad finansowania POKL oraz Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL oraz Wytycznych dotyczących promocji projektów,

12) umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych ,

13) znajomość zagadnień prawa administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym,

14) personel projektu musi wykazywać się znajomością i stosować w realizacji zadań projektowych zasadę równości płci.,

15) znajomość i umiejętność stosowania  procedur udzielania zamówień publicznych,

 
4. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

1) prawidłowa realizacja projektu  „Samo-dzielni" zgodnie z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym oraz z dokumentami programowymi i wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013,

2) zarządzanie projektem oraz realizacja zadań strategicznych i administracyjnych, m.in.: kosztów i harmonogramu, planu i wydatków, realizacja działań projektowych, w tym współpraca z pracodawcami  przyjmującymi uczestników projektu na staż, nabór pracodawców do organizacji staży oraz przygotowywanie umów z pracodawcami,

3) kontrola wydatkowania środków w ramach projektu, sporządzanie propozycji zmian w projekcie w oparciu o prowadzony przez siebie monitoring projektu i uczestników,

4) zlecanie usług/ dostaw zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, współpraca z wykonawcami oraz kontrola realizacji zadań zleconych,

5) monitoring wewnętrzny projektu, w tym sporządzanie comiesięcznych raportów z realizowanych zajęć, obejmujących m.in. frekwencję uczestników,

6) sporządzanie wniosków o płatność, rozliczania kwoty dofinansowania i wkładu własnego,

7) bieżący i stały monitoring przepływu uczestników projektu, sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja załącznika PEFS,

8) sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja załączników do wniosku o płatność - dot. uczestników projektu, poniesionych wydatków oraz osiągniętych rezultatów projektu,

9) sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja zestawień dotyczących realizowanych zadań, w tym niezwłoczne informowanie o problemach czy braku uczestnictwa w zajęciach,

10) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektu, w tym sporządzanie projektów pism,

11) organizacja spotkań z uczestnikami, mediami,

12) dokonywanie zakupów dot. zajęć zgodnie z obowiązującymi procedurami,

13) prowadzenie promocji projektu, w tym m.in. ciągła, bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu dot. realizowanych zajęć,

14) współpraca z IP w zakresie prawidłowej realizacji projektu,

15) przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurami zamówień publicznych i aktywny udział w przeprowadzaniu postępowań dot. realizowanych zajęć,

16) tworzenie baz danych z zakresu realizowanych zajęć dla potrzeb sprawozdawczości i raportowania oraz ich weryfikacja i aktualizacja,

17) odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych rezultatów projektu,

18) współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lęborku

 

5.Szczególne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów oraz produktów projektu


6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy - na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku

3)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)     oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,

7)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,

8)     dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539)

 

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie siedząca.


8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  czerwiec  2014 - 7,20 %


9.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 
            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko koordynator projektu „Samo-dzielni" do dnia 5 sierpnia 2014 r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.


Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.


Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

 
Możliwość zatrudnienia - od sierpnia  2014 r.  -  ½ etatu.

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458).

 

Lębork, 2014-08-07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


na stanowisko koordynatora projektu „Samo-dzielni" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

nazwa stanowiska pracy

 


W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze nie dokonano wyboru kandydata.


 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 25.07.2014 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2014 14:56
Liczba wyświetleń: 1537