drukuj

2014-07-22 12:24:12

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 22.07.2014


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

1. Stanowisko pracy:   specjalista ds. realizacji projektu - specjalista ds. upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki w projekcie „Droga do samodzielności" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Programów Pomocowych.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego specjalisty ( nie dotyczy obywateli RP);

5)   nieposzlakowana opinia,

6)   wykształcenie wyższe - preferowane prawo, administracja, ekonomia , integracja europejska, zarządzanie.

7)   minimum pół roku stażu pracy  ( do wymaganego stażu pracy liczone będą również okresy , o których mowa
w art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 
2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)     doświadczenie w kontaktach z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności z osobami usamodzielnianymi z pieczy zastępczej - dodatkowo PUNKTOWANE,

2)     znajomość produktu finalnego projektu „Droga do samodzielności" - dodatkowo PUNKTOWANE,

3)     bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,

4)     umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,

5)     znajomość zagadnień prawa administracyjnego, finansów publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym,

6)     personel projektu musi wykazywać się znajomością oraz stosować w realizacji zadań projektowych zasadę równości płci.

7)     merytoryczna wiedza i doświadczenie życiowe, empatia, naturalność i poczucie humoru, tolerancja, otwartość i samoświadomość, rozwój osobisty, zdolność planowania i organizacji pracy, odporność na stres, opanowanie,

8)     łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, pozytywne podejście do klienta,

9)     umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej, analizowania danych posiadanych i zdobytych

10)  samodzielność, kreatywność, operatywność, dokładność,

11)  chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ciągłego uczenia się,


3. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

1)   upowszechnianie wypracowanego produktu finalnego projektu „Droga do samodzielności" i rezultatów projektu oraz włączanie do głównego nurtu polityki/praktyki (mainstreaming),

2)   opracowanie przy pomocy koordynatora projektu publikacji upowszechniającej produkt finalny z instrukcją stosowania produktu,

3)   organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów, spotkań, debat na terenie województwa pomorskiego,

4)   wysyłanie listów inf. i publikacji do władz powiatów i gmin, ciągły kontakt z mediami,

5)   opracowywanie ogłoszeń i artykułów prasowych, umieszczanie informacji o działaniach na stronie internetowej,

6)   sporządzanie protokołów oraz notatek ze spotkań, robocza współpraca z podwykonawcami,

7)   tworzenie wewnętrznych sprawozdań z realizacji zadań,

8)   wsparcie organizacyjne i administracyjne koordynatora projektu,

9)   aktywna promocja produktu finalnego, np. poprzez pomoc w prowadzeniu tzw. grup wsparcia,

10) nawiązanie stałego kontaktu z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych Instytucji Integracji Społecznej z terenu województwa pomorskiego, zaprezentowanie wypracowanego modelu i zainteresowanie produktami wypracowywanymi w ramach projektu,

11) przygotowanie informacji i wysyłanie e-mailem do Centrów Pomocy Rodzinie z całego województwa pomorskiego oraz innych instytucji zajmujących się wspieraniem osób usamodzielnianych, a także do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Gmin i Powiatów,

12) nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego i/lub osobistego z ww. podmiotami w celu przybliżenia szczegółów dotyczących wdrożenia modelu. W razie konieczności - spotykanie się dodatkowo osobiście z przedstawicielami ww. podmiotów, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.


4.Szczególne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1) odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów projektu oraz produktów związanych z upowszechnianiem:

a)   jedna publikacja upowszechniająca produkt finalny z instrukcją stosowania (1000 sztuk) - po walidacji produktu finalnego zostanie wydana publikacja upowszechniająca produkt finalny z instrukcją stosowania produktu w wersji papierowej i elektronicznej (CD) w ilości 1000 sztuk;

b)   pięć seminariów;

c)jedna konferencja regionalna;

d)   19 spotkań - po 1 spotkaniu w każdym z powiatów województwa pomorskiego dla jednostek zajmujących się osobami usamodzielnianymi w danym powiecie;

e)jedno ogłoszenie w prasie;

f) jeden artykuł prasowy;

g)   plakaty, ulotki;

h)   upowszechnianie na stronie internetowej projektu.

 

2) odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów projektu oraz produktów związanych z włączaniem:

a) pięciu seminariów - przynajmniej jedno z seminariów planuje się zorganizować w trakcie tzw. Konwentu starostów województwa pomorskiego, co będzie miało charakter działań włączających. Podczas wszystkich seminariów planuje się prezentację założeń modelu. W seminariach wezmą udział przedstawiciele Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych zajmujących się podobną tematyką;

b) 19 spotkań - po 1 spotkaniu w każdym z powiatów województwa pomorskiego dla jednostek zajmujących się osobami usamodzielnianymi w danym powiecie (m.in. przedstawiciele Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych zajmujących się podobną tematyką). Bezpośrednie spotkania mają na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, które mogą pojawić się przed wdrożeniem produktów. Ponadto planuje się, aby podczas spotkań stworzyć grupy współpracy między instytucjami i organizacjami zajmującymi się osobami usamodzielnianymi w każdym z powiatów (w spotkaniach udział wezmą przedstawiciele Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej - w tym Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych);

c)    wdrożenie programu w 2 powiatach województwa pomorskiego;

d)    100 pracowników stosujących nowe metody pracy.


W ramach akcji upowszechniającej i włączającej ostateczny produkt finalny do głównego nurtu polityki, Powiat Lęborski planuje zorganizować m. in. cykl seminariów na terenie województwa pomorskiego, w ramach których zostanie przedstawiony produkt finalny oraz zasady jego wdrożenia (5 seminariów upowszechniająco - włączających, każde dla 40 osób, razem dla 200 osób). Wezmą w nich udział przedstawiciele Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych zajmujących się podobną tematyką. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z ideą pomocy osobom usamodzielnianym poprzez wdrożenie produktu finalnego lub jego elementów.

 
Konferencja regionalna na 100 osób będzie mieć na celu upowszechnienie produktu. O produkcie informowani będą przedstawiciele władz (wójtowie, starostowie itp.) oraz grupy docelowe (osoby usamodzielniane, przebywające w pieczy zastępczej jako przyszłe osoby usamodzielniane oraz rodziny zastępcze i pracownicy pomocy społecznej) w ramach seminariów i konferencji, które nadzorować będzie specjalista ds. upowszechnienia i włączenia.

 
5. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy - na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku

3)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)     oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,

7)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,

8)     dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539)

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie siedząca.

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  czerwiec  2014 - 7,20 %


8.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektu w Referacie Programów Pomocowych "  do dnia 1 sierpnia 2014 r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

 

Możliwość zatrudnienia - od sierpnia  2014 r.  -  pełny wymiar czasu pracy

 

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458).


Lębork, 2014-08-06

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektu - specjalista ds. upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki w projekcie „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, realizowanego w Referacie Programów Pomocowych.

nazwa stanowiska pracy

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze wybrano Panią Monikę Jelińską-Sas, zamieszkałą w Lęborku.
Ww. uzyskała wymaganą do pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego liczbę punktów dająca gwarancję należytego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku pracy.


 


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 22.07.2014 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2014 14:51
Liczba wyświetleń: 1275