drukuj

2014-07-04 08:04:18

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Numer ogłoszenia: 144359 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 268820 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144359 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (PCE-ZSP) w Lęborku i Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych (ZSMI) w Lęborku zakresie kółka: programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, energetyki odnawialnej, układów elektrycznych, układów teleinformatycznych, gastronomicznego, dziennikarskiego oraz dwóch kółek sportowych na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a) Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 80 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania - przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie łącznie 80 godzin zajęć w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresie wrzesień 2014 r. - czerwiec 2015 r. 3. Liczba uczestników zajęć - 25 osób, w tym: - moduł teoretyczny - 1 grupa 25-osobowa - moduł praktyczny - 3 grupy (2 grupy 8 osobowe i 1 grupa 9 osobowa) 4. Liczba godzin: - moduł teoretyczny 20 h dla wszystkich 25 osób (zajęcia z teorii będą przeprowadzone dla 25 osób jednocześnie) - moduł praktyczny dla każdej z grup po 20 h (zajęcia praktyczne każda grupa będzie odbywała osobno - 3 x 20 h) Łączna liczba godzin zajęć do przeprowadzenia to 80 h. w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = minimum 20 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = pozostała liczba godzin Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - zasady BHP w pracy z obrabiarkami CNC - stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań - zapoznanie z układami sterowania obrabiarek - zapoznanie z dokumentacją technologiczną obrabiarek sterowanych numerycznie - ustawianie parametrów i nadzorowanie prac obrabiarki sterowanej numerycznie, - nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi obrabiarki, - mocowanie obrabianych przedmiotów w uchwycie, - uruchamianie i zatrzymywania obrabiarki sterowane numerycznie, - wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarki sterowanej numerycznie i usuwania drobnych usterek, - obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów), - konserwowanie obsługiwanej obrabiarki sterowanej numerycznie, urządzeń i przyrządów, - wytwarzanie na obrabiarce sterowanej numerycznie części maszynowych na podstawie dostarczonej dokumentacji technologicznej i programu obróbki. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (umiejętności praktyczne z zakresu użytkowania obrabiarek skrawających) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przeprowadzenie dla uczestników i uczestniczek próbnego egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji nr M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - uzyskanie pozytywnego wyniku próbnego egzaminu zawodowego przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie modeli dydaktycznych trzech wybranych części maszyn wraz z dokumentacją technologiczną (wykonanie i umieszczenie ich w pracowni) Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy PCE - ZSP w Lęborku b) Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 64 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie zajęć z energetyki odnawialnej dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = minimum 20 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = pozostała liczba godzin Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - określanie cech i parametrów jakościowych określonych rodzajów energii odnawialnej, - charakteryzowanie sposobów wykorzystywania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody oraz biomasy, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej oraz budowy i zasad działania ogniwa fotowoltaicznego, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii wiatru oraz budowy i zasad działania turbiny wiatrowej, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii w ogniwie paliwowym oraz budowy i zasad działania ogniw paliwowych, - rozróżnianie rodzajów prac związanych z organizacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - wskazanie rodzajów wskaźników efektywności energetycznej dla urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (wiedza z zakresu energetyki odnawialnej) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie i wydruk 4 plansz poglądowych: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych, turbin wodnych Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku Liczba osób i czas trwania w zajęciach pozaszkolnych Część I - 25 osób - 80 godzin Część II - 10 osób - 64 godziny Na jedną godzinę zajęć składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut. Zajęcia pozaszkolne należy przeprowadzić w dni robocze dla uczniów lub uczennic poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi lub w inne dni (w przypadku wyrażenia takiej woli pisemnie przez uczestników lub uczestniczki) według harmonogramu w ujęciu tygodniowym ustalonym z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 80 godzin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aleksander Czarnacki, Witkowo 11, 76-214 Smołdzino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 64 godzin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Leszek Lubecki, ul. 10 Marca 15/32, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3392,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3392,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Lębork, dnia 30.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.69.2014. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 80 godzin.

 
Wybrany Wykonawca :
Aleksander Czarnacki
Witkowo 11
76-214 Smołdzino

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Aleksander Czarnacki

Witkowo 11

76-214 Smołdzino

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 64 godzin.

 

Wybrany Wykonawca :
Leszek Lubecki
ul. 10 Marca 15/32
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Leszek Lubecki

ul. 10 Marca 15/32

84-300 Lębork

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 2014-07-30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 144359 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (PCE-ZSP) w Lęborku i Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych (ZSMI) w Lęborku zakresie kółka: programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, energetyki odnawialnej, układów elektrycznych, układów teleinformatycznych, gastronomicznego, dziennikarskiego oraz dwóch kółek sportowych na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a) Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 80 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania - przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie łącznie 80 godzin zajęć w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresie wrzesień 2014 r. - czerwiec 2015 r. 3. Liczba uczestników zajęć - 25 osób, w tym: - moduł teoretyczny - 1 grupa 25-osobowa - moduł praktyczny - 3 grupy (2 grupy 8 osobowe i 1 grupa 9 osobowa) 4. Liczba godzin: - moduł teoretyczny 20 h dla wszystkich 25 osób (zajęcia z teorii będą przeprowadzone dla 25 osób jednocześnie) - moduł praktyczny dla każdej z grup po 20 h (zajęcia praktyczne każda grupa będzie odbywała osobno - 3 x 20 h) Łączna liczba godzin zajęć do przeprowadzenia to 80 h. w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = minimum 20 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = pozostała liczba godzin Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - zasady BHP w pracy z obrabiarkami CNC - stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań - zapoznanie z układami sterowania obrabiarek - zapoznanie z dokumentacją technologiczną obrabiarek sterowanych numerycznie - ustawianie parametrów i nadzorowanie prac obrabiarki sterowanej numerycznie, - nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi obrabiarki, - mocowanie obrabianych przedmiotów w uchwycie, - uruchamianie i zatrzymywania obrabiarki sterowane numerycznie, - wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarki sterowanej numerycznie i usuwania drobnych usterek, - obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów), - konserwowanie obsługiwanej obrabiarki sterowanej numerycznie, urządzeń i przyrządów, - wytwarzanie na obrabiarce sterowanej numerycznie części maszynowych na podstawie dostarczonej dokumentacji technologicznej i programu obróbki. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (umiejętności praktyczne z zakresu użytkowania obrabiarek skrawających) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przeprowadzenie dla uczestników i uczestniczek próbnego egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji nr M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - uzyskanie pozytywnego wyniku próbnego egzaminu zawodowego przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie modeli dydaktycznych trzech wybranych części maszyn wraz z dokumentacją technologiczną (wykonanie i umieszczenie ich w pracowni) Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy PCE - ZSP w Lęborku b) Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 64 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie zajęć z energetyki odnawialnej dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = minimum 20 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = pozostała liczba godzin Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - określanie cech i parametrów jakościowych określonych rodzajów energii odnawialnej, - charakteryzowanie sposobów wykorzystywania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody oraz biomasy, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej oraz budowy i zasad działania ogniwa fotowoltaicznego, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii wiatru oraz budowy i zasad działania turbiny wiatrowej, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii w ogniwie paliwowym oraz budowy i zasad działania ogniw paliwowych, - rozróżnianie rodzajów prac związanych z organizacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - wskazanie rodzajów wskaźników efektywności energetycznej dla urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (wiedza z zakresu energetyki odnawialnej) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie i wydruk 4 plansz poglądowych: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych, turbin wodnych Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku Liczba osób i czas trwania w zajęciach pozaszkolnych Część I - 25 osób - 80 godzin Część II - 10 osób - 64 godziny Na jedną godzinę zajęć składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut. Zajęcia pozaszkolne należy przeprowadzić w dni robocze dla uczniów lub uczennic poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi lub w inne dni (w przypadku wyrażenia takiej woli pisemnie przez uczestników lub uczestniczki) według harmonogramu w ujęciu tygodniowym ustalonym z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą spełniającą warunki odpowiednio ze względu na poszczególne części zamówienia: Część I: - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) lub do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (§5) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC lub ukończone studia w kierunku obejmującym obrabiarki CNC - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Część II: - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) lub do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (§5) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie energetyki odnawialnej lub ukończone studia w kierunku obejmującym energetykę odnawialną - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Ocena wykazania spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, według załącznika nr 5 oraz oświadczenia w trybie art. 22 ust.1 ustawy w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - zał. nr 7 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2014 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 80 godzin..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania - przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie łącznie 80 godzin zajęć w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresie wrzesień 2014 r. - czerwiec 2015 r. 3. Liczba uczestników zajęć - 25 osób, w tym: - moduł teoretyczny - 1 grupa 25-osobowa - moduł praktyczny - 3 grupy (2 grupy 8 osobowe i 1 grupa 9 osobowa) 4. Liczba godzin: - moduł teoretyczny 20 h dla wszystkich 25 osób (zajęcia z teorii będą przeprowadzone dla 25 osób jednocześnie) - moduł praktyczny dla każdej z grup po 20 h (zajęcia praktyczne każda grupa będzie odbywała osobno - 3 x 20 h) Łączna liczba godzin zajęć do przeprowadzenia to 80 h. w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = minimum 20 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = pozostała liczba godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 64 godzin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie zajęć z energetyki odnawialnej dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = minimum 20 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = pozostała liczba godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ- ZAJʘCIA POZASZKOLNE.doc 2014-07-04 08:08:33 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 04.07.2014 08:04
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2014 11:46
Liczba wyświetleń: 932