drukuj

2014-07-02 13:31:03

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki w wymiarze 202 godzin w ramach projektu DROGOWSKAZ - od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)


Numer ogłoszenia: 142583 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki w wymiarze 202 godzin w ramach projektu DROGOWSKAZ - od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).
Numer ogłoszenia: 254446 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142583 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki w wymiarze 202 godzin w ramach projektu DROGOWSKAZ - od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operator koparko-ładowarki w wymiarze 202 godzin. Cel kursu Kurs ma umożliwić uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarki - kl. III. Uczestnicy kursu Uczestnikami szkolenia będzie 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujący obszar województwa pomorskiego. Miejsce realizacji usługi Zamawiający udostępni Wykonawcy na zajęcia teoretyczne nieodpłatnie pomieszczenie: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie Miasta Lęborka - Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. I Armii Wojska Polskiego 31). Kompleksową organizację zajęć praktycznych zapewnia Wykonawca. Jeśli zajęcia praktyczne będą odbywać się powyżej 20 km od Lęborka, Wykonawca zapewni transport lub zwróci koszty dojazdu uczestnikom szkolenia. Koszy dojazdów należy uwzględnić w cenie szkolenia. Program szkolenia - 202 godziny: Program szkolenia powinien zawierać co najmniej następujące zagadnienia: 1. Użytkowanie eksploatacyjne 2. Dokumentacja techniczna 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. Podstawy elektrotechniki 5. Silniki spalinowe 6. Elementy hydrauliki 7. Budowa koparko-ładowarki 8. Technologia robót 9. Zajęcia praktyczne Zajęcia mają być prowadzone w szczególności w oparciu o program opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2000 roku ( Dz.U. z 2001r., Nr 118, poz. 1263).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2, 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt DROGOWSKAZ - od bierności do aktywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul. Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15234,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 12000,00

Oferta z najniższą ceną: 12000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22800,00

Waluta: PLN.

Lębork, dnia 16.07.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.68.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki w wymiarze 202 godzin w ramach projektu DROGOWSKAZ - od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.pl

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrany Wykonawca :
Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku
ul. Inowrocławska 10
87-800 Włocławek

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku
ul. Inowrocławska 10
87-800 Włocławek
100,00 pkt.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lęborku
Aleja Wolności 26
84-300 Lębork
63,49 pkt.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynieria
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
52,63 pkt.
Data wysłania do wykonawców - 16.07.2014 r.
Lębork, dnia 08.07.2014


W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 03.07.2014 r.:

1. Czy zgodnie z warunkami o których mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), możliwe jest prowadzenie przez podmioty startujące w przetargu zajęć teoretycznych w sali, przez Państwa proponowanej? Pytanie to zasadne jest, ponieważ z naszej dotychczasowej praktyki, jak i procedur obowiązujących w Polsce wynika ,że podmioty szkolące mogą prowadzić kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych wyłącznie we własnych autoryzowanych i wcześniej audytowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego bazach do nauki teorii oraz poligonach do nauki praktyki. Zatem istotne w przeprowadzeniu przetargu jest, czy taka baza została autoryzowana i czy jest zgoda IMBIGS na ewentualne wykorzystanie jej przez inne podmioty, niż ten, do którego baza należy?

Zamawiający odpowiada, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (punkt 3 SIWZ): „Zamawiający udostępni Wykonawcy na zajęcia teoretyczne nieodpłatnie pomieszczenie: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie Miasta Lęborka - Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. I Armii Wojska Polskiego 31)". Zamawiający informuje iż sala, w której odbywać się będą zajęcia teoretyczne nie została autoryzowana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) nie wynika, iż podmioty szkolące mogą prowadzić kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych wyłącznie we własnych autoryzowanych i wcześniej audytowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego bazach do nauki teorii oraz poligonach do nauki praktyki. Zgodnie z §25 cytowanego rozporządzenia szkolenie może prowadzić podmiot, który posiada:
1) „Warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,
2) Park maszynowy wraz z placem manewrowym,
3) Kadrę wykładowców,
4) Warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne."
Treść załącznika nr 1 do rozporządzenia, na które powołuje się Wnioskodawca dotyczy maszyn i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany posiadać niezbędne maszyny i urządzenia w ramach kompleksowo organizowanych przez siebie szkoleniach, co jest niezbędne do szkolenia praktycznego.

2. Czy istnieje możliwość aby praktyczną część szkolenia zrealizować w bazie oddalonej ponad 20 km od Lęborka, gwarantując uczestnikom zamieszkanie oraz pełne wyżywienie podczas szkolenia?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (punkt 3 SIWZ: „Kompleksową organizację zajęć praktycznych zapewnia Wykonawca. Jeśli zajęcia praktyczne będą odbywać się powyżej 20 km od Lęborka, Wykonawca zapewni transport lub zwróci koszty dojazdu uczestnikom szkolenia". Koszy dojazdów należy uwzględnić w cenie szkolenia. A zatem taka możliwość istnieje.

3. Czy w przypadku, gdyby okazało się, że realizacja części teoretycznej szkolenia, nie jest prawnie dopuszczalna w bazie przez Państwa zaproponowanej, istnieje możliwość aby całość szkolenia zrealizować w bazie oddalonej ponad 20 km od Lęborka przy zagwarantowaniu pełnego wyżywienia i zakwaterowania dla uczestników?


Zamawiający odpowiada, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (punkt 3 SIWZ): „Zamawiający udostępni Wykonawcy na zajęcia teoretyczne nieodpłatnie pomieszczenie: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie Miasta Lęborka - Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. I Armii Wojska Polskiego 31)".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 142583 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparko-ładowarki w wymiarze 202 godzin w ramach projektu DROGOWSKAZ - od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operator koparko-ładowarki w wymiarze 202 godzin. Cel kursu Kurs ma umożliwić uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarki - kl. III. Uczestnicy kursu Uczestnikami szkolenia będzie 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujący obszar województwa pomorskiego. Miejsce realizacji usługi Zamawiający udostępni Wykonawcy na zajęcia teoretyczne nieodpłatnie pomieszczenie: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie Miasta Lęborka - Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. I Armii Wojska Polskiego 31). Kompleksową organizację zajęć praktycznych zapewnia Wykonawca. Jeśli zajęcia praktyczne będą odbywać się powyżej 20 km od Lęborka, Wykonawca zapewni transport lub zwróci koszty dojazdu uczestnikom szkolenia. Koszy dojazdów należy uwzględnić w cenie szkolenia. Program szkolenia - 202 godziny: Program szkolenia powinien zawierać co najmniej następujące zagadnienia: 1. Użytkowanie eksploatacyjne 2. Dokumentacja techniczna 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. Podstawy elektrotechniki 5. Silniki spalinowe 6. Elementy hydrauliki 7. Budowa koparko-ładowarki 8. Technologia robót 9. Zajęcia praktyczne Zajęcia mają być prowadzone w szczególności w oparciu o program opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2000 roku ( Dz.U. z 2001r., Nr 118, poz. 1263)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń związanych z zakresem tematycznym przedmiotu zamówienia, tj. odpowiednio: Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń związanych z zakresem tematycznym przedmiotu zamówienia, tj. - osoba prowadząca kurs należycie wykonała w ostatnich 3 latach co najmniej 1 kurs/szkolenie obejmujące swoim zakresem tematykę dotyczącą zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć Wykaz osób (kadry dydaktycznej), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wg załącznika nr 5 do SIWZ. Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, tj. według załącznika nr 5 oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp (załącznik nr 3) W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, jego zobowiązanie powinno wskazywać, w jaki sposób jego wiedza i doświadczenie będzie wykorzystana w trakcie realizacji zamówienia. Uwaga! Kurs/szkolenie prowadzone będzie tylko przez kadrę dydaktyczną wykazaną w ofercie. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. długotrwała choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy ze strony wykładowcy) przez osoby wskazane w wykazie kadry dydaktycznej zaangażowanej do przeprowadzenia kursu Wykonawca zapewni zastępstwo przez osobę lub osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż przedstawione w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie potrzeby zmiany kadry i wskazać osobę zastępowaną, przyczyny nieobecności osoby zastępowanej, okres zastępstwa, dostarczyć kserokopię zwolnienia lekarskiego, kserokopię aktu zgonu lub kserokopię podania o rozwiązanie stosunku pracy ze strony wykładowcy, a także przedstawić Zamawiającemu kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia kursów/szkoleń osoby lub osób zastępujących w celu akceptacji (zmiana osoby nie dotyczy Wykonawcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). Zmiana kadry wymaga bezwzględnie pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków winien udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ b) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ c) wykaz osób (kadry dydaktycznej), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresie wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ d) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy, b) zmiany miejsca odbywania zajęć, o ile zmiana nastąpi na lokal spełniający kryteria wymagane w SIWZ, c) w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. długotrwała choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy ze strony wykładowcy) przez osoby wskazane w wykazie kadry dydaktycznej zaangażowanej do przeprowadzenia kursu Wykonawca zapewni zastępstwo przez osobę lub osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż przedstawione w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie potrzeby zmiany kadry i wskazać osobę zastępowaną, przyczyny nieobecności osoby zastępowanej, okres zastępstwa, dostarczyć kserokopię zwolnienia lekarskiego, kserokopię aktu zgonu lub kserokopię podania o rozwiązanie stosunku pracy ze strony wykładowcy, a także przedstawić Zamawiającemu kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia kursów/szkoleń osoby lub osób zastępujących w celu akceptacji (zmiana osoby nie dotyczy Wykonawcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). Zmiana kadry wymaga bezwzględnie pisemnej zgody Zamawiającego. d) zmiany harmonogramu zajęć, e) zmiany ilości osób odbywających kursy (w związku ze zmianą ilości osób zmienić się mogą ceny dotyczące wykonania poszczególnych zadań). Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt DROGOWSKAZ - od bierności do aktywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO.272.1.68.2014 Koparko-ładowarka.doc 2014-07-02 13:31:36 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 02.07.2014 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2014 11:32
Liczba wyświetleń: 845