drukuj

2014-07-02 11:50:30

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 1309G 2odc. i 1325G ul. Małoszycka


Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 1309G 2odc. i 1325G ZADANIE 1. –drogi powiatowej nr 1309G odc. Maszewko – Roszczyce od km 6+300 do 7+530 ZADANIE 2. – drogi powiatowej nr 1309G odc. Zdrzewno – Maszewko od km 7+550 do km 8+790 ZADANIE 3. - drogi powiatowej nr 1325G ul. Małoszycka w granicach miasta Lęborka dł. 0,600km

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.powiat-leborski.com

Lębork: Przebudowa nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 1309G 2odc. i 1325G ZADANIE 1. -drogi powiatowej nr 1309G odc. Maszewko - Roszczyce od km 6+300 do 7+530 ZADANIE 2. - drogi powiatowej nr 1309G odc. Zdrzewno - Maszewko od km 7+550 do km 8+790 ZADANIE 3. - drogi powiatowej nr 1325G ul. Małoszycka w granicach miasta Lęborka dł. 0,600km
Numer ogłoszenia: 142283 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8623987, faks 059 8623944.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 1309G 2odc. i 1325G ZADANIE 1. -drogi powiatowej nr 1309G odc. Maszewko - Roszczyce od km 6+300 do 7+530 ZADANIE 2. - drogi powiatowej nr 1309G odc. Zdrzewno - Maszewko od km 7+550 do km 8+790 ZADANIE 3. - drogi powiatowej nr 1325G ul. Małoszycka w granicach miasta Lęborka dł. 0,600km.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni jezdni: Zadanie 1. drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od km6+300 do 7+530, Zadanie 2. drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od km7+550 do 8+790, na terenie gminy Wicko i drogi powiatowej nr 1325G ul. Małoszycka dług.0,600km w granicach m. Lęborka. Zakres robót obejmuje : - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grub. 3cm ( 75kg/m2) zgodnie obowiązującymi wytycznymi WT2. dla ruchu KR 2; - po wykonaniu robót bitumicznych -uzupełnienie poboczy ziemnych humusem średn. grub.5cm. dla Zadania 1 i 2. W Zadaniu 3 -ul. Małoszycka zabezpieczenie krawędzi jezdni mieszanką optymalną na szer.0,5m, obustronnie, oraz ścinka poboczy i odmulanie rowu na całej długości obustronnie..II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających ·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 6000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100 zł.).III.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.·         III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zadań polegających na przebudowie, remoncie nawierzchni bitumicznych na długości minimum 1000mb każda na drogach powiatowych, wojewódzkich lub krajowych .·         III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która spełnia następujące wymagania: 1) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót; Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394); które pozwalać bedą na pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie objętym umową. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 roku nr 63, poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Jeżeli Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, korzysta z zasobów innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp dotyczącego tych podmiotów. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty wymienione w pkt III.4.1) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty wymienione w pkt III.4.2) niniejszego Ogłoszenia albo odpowiadające im określone w pkt III.4.3), powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; d) oświadczenie wymienione w pkt III.6) ppkt 1. niniejszego Ogłoszenia składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian1) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z opracowanym przedmiarem robót nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 2). zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru i kierownika budowy, legitymujących się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 3) ustawowa zmiana podatku od towarów i usług - VAT, 4) zmiana rachunku Wykonawcy,IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-leborski.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 84-300 Lębork, ul. Pionierów 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zarząd Dróg Powiatowych 84-300 Lębork, ul. Pionierów 10, pokój nr 9.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 17.07.2014r. 2014-07-17 14:34:22 Lebork zdp
załącznik SIWZ Spis treści.docx 2014-07-02 11:52:51 Lebork zdp
załącznik Rozdział I - Instrukcja dla oferentów.pdf 2014-07-02 11:53:08 Lebork zdp
załącznik Rozdział II.docx 2014-07-02 11:53:21 Lebork zdp
załącznik Rozdział III.docx 2014-07-02 11:53:34 Lebork zdp
załącznik Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 2014-07-02 11:53:43 Lebork zdp
załącznik Rozdział V - projekt umowy.pdf 2014-07-02 11:53:55 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 1.dr.1309GMaszewko-Roszczyce WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT -KOSZTORYS OFERTOWY.doc 2014-07-02 11:54:17 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 2. dr. 1309G Zdrzewno-Maszewko WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT -KOSZTORYS OFERTOWY.doc 2014-07-02 11:54:28 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 3. dr.1325G ul. Małoszycka WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT -KOSZTORYS OFERTOWY.doc 2014-07-02 11:54:36 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 1 dr.1309G Maszewko - Roszczyce 1,230km.doc 2014-07-02 11:54:54 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 2. dr.1309G Zdrzewno-Maszewko 1,240km.doc 2014-07-02 11:55:01 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 3. dr.1325G ul. Małoszycka.doc 2014-07-02 11:55:08 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 1 Opis techniczny.doc 2014-07-02 11:55:29 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 2 Opis techniczny.doc 2014-07-02 11:55:35 Lebork zdp
załącznik ZADANIE 3 Opis techniczny.doc 2014-07-02 11:55:41 Lebork zdp
załącznik oczyszczenie i skropienie.pdf 2014-07-02 11:56:02 Lebork zdp
załącznik WT warstwa ścieralna -SST szczegółowa.pdf 2014-07-02 11:56:13 Lebork zdp
załącznik Ścinka poboczy i odmulanie rowu.pdf 2014-07-02 11:56:19 Lebork zdp
załącznik Zad.1 rys.1.pdf 2014-07-02 11:56:38 Lebork zdp
załącznik Zad.1 rys.2.pdf 2014-07-02 11:56:49 Lebork zdp
załącznik Zad.1 rys.3.pdf 2014-07-02 11:56:58 Lebork zdp
załącznik Zad.1 Rys.4.pdf 2014-07-02 11:57:09 Lebork zdp
załącznik Zad.1.Przekrój normalny.pdf 2014-07-02 11:57:16 Lebork zdp
załącznik ZAd.2 Przekrój normalny.pdf 2014-07-02 11:57:39 Lebork zdp
załącznik Zad.2. Rys.1.pdf 2014-07-02 11:58:21 Lebork zdp
załącznik Zad.2. Rys.2.pdf 2014-07-02 11:58:32 Lebork zdp
załącznik Zad.2. Rys.3.pdf 2014-07-02 11:58:44 Lebork zdp
załącznik Zad.2 Rys.4.pdf 2014-07-02 11:58:57 Lebork zdp
załącznik Zad 3. Przekrój normalny.pdf 2014-07-02 11:59:14 Lebork zdp
załącznik Zad.3. Rys.1.pdf 2014-07-02 11:59:27 Lebork zdp
załącznik Zad.3. Rys.2.pdf 2014-07-02 11:59:36 Lebork zdp
załącznik Zad.3. Rys.3.pdf 2014-07-02 11:59:48 Lebork zdp
załącznik Zad.3. Rys.4.pdf 2014-07-02 12:00:00 Lebork zdp
załącznik WYBÓR OFERTY BIP.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-07-18 12:00:58 Lebork zdp

Informacje o artykule

Autor: zdp
Zredagował(a): zdp Lebork
Data powstania: 02.07.2014 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2014 11:52
Liczba wyświetleń: 803