drukuj

2014-06-27 12:14:21

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 138427 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 263470 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138427 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w językach obcych - umiejętność uczenia się - świadomość i ekspresja kulturalna Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 1. Osoba prowadząca zajęcia na podstawie testu sprawdzającego posiadaną wiedzę dokona diagnozy braków edukacyjnych 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne - 1 egzemplarz niewypełnionego testu i pisemny raport z diagnozy otrzyma Zamawiający wraz z rachunkiem opracowanym autorskim programem nauczania. 2. Osoba prowadząca zajęcia na podstawie przeprowadzonego testu opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia zajęć autorski program nauczania, który musi zawierać następujące informacje: a) metryczka programu (ogólne informacje o programie - autor, adresat, geneza programu, koncepcja programu, organizacja zajęć, liczba godzin), b) cele ogólne i szczegółowe, c) plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar, d) przewidywane osiągnięcia - efekty kształcenia uczniów/uczennic, e) literatura (podręczniki, zbiory zadań, skrypty itp.). Dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w programie nauczania przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do uzyskania lepszego zrealizowania celów zajęć pozalekcyjnych oraz większego dostosowania ich do potrzeb uczestniczących uczniów. O zmianach takich Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej oraz uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego. 1. Osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do opracowania harmonogramu zajęć pozalekcyjnych w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Harmonogram zawiera listę planowanych tematów, wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację oraz terminy realizacji zajęć. Harmonogram należy ustalić z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego. Wszelkie zmiany terminów realizacji zajęć dokonywane w harmonogramie zajęć pozalekcyjnych wraz z uzasadnieniem powinny zostać co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą przedstawione Zamawiającemu, a w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy najpóźniej w dniu zaistnienia takiej okoliczności. Wszystkie zmiany dokonywane w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu. 2. Osoba prowadząca przekaże Zamawiającemu informację o terminie pierwszych zajęć co najmniej 5 dni przed ich datą. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji na zajęcia pozalekcyjne, w tym list obecności i dziennika zajęć pozalekcyjnych na bieżąco - monitorowania obecności uczestników na zajęciach pozalekcyjnych w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie - zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 4. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do informowania na bieżąco Zamawiającemu (Biuro Projektu) o nieobecności uczestników bądź rezygnacji - informacja w formie e-mailu lub informacja pisemna powinna wpłynąć do Biura Projektu co szóstą godzinę zajęć pozalekcyjnych. Informacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko ucznia, ilość nieobecności na zajęciach, ewentualnie przyczynę nieobecności. W przypadku braku takiej informacji naliczane będą kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego BRUTTO. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie i wydania uczestnikom zajęć pozalekcyjnych po ich ukończeniu, w ostatnim dniu zajęć pozalekcyjnych, odpowiednich zaświadczeń zaopatrzonych w odpowiednie logotypy oraz informację o współfinansowaniu (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). Warunkiem otrzymania w/w dokumentu jest udział ucznia/uczennicy, w co najmniej 80% zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w danym działaniu (tj. obecność na minimum 20 godzinach zajęć) - 24 godz. całość. 6. W ramach zajęć pozalekcyjnych należy zaplanować pracę własną uczniów, w tym np. wykonywanie dodatkowych zadań, pracę metodą projektu w grupach kilku uczniów itp. 7. Zamawiający wymaga, aby co najwyżej 25 % czasu każdych zajęć stanowiły wykłady/prezentacje, natomiast pozostały czas przeznaczony powinien zostać na zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 1. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania w formie pisemnej lub elektronicznej dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów i miejsc prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć pozalekcyjnych. Dokumentacja wykonania przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca będzie zobowiązany do wydania uczestnikom zajęć pozalekcyjnych po ich ukończeniu, w ostatnim dniu zajęć pozalekcyjnych odpowiednich zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 2. Wykonawca lub osoba prowadząca zajęcia będą zobowiązane do dostarczenia Zamawiającemu: a) prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje uczestnictwa wszystkich uczniów i uczennic uczestniczących w realizacji zajęć według wzorów otrzymanych od Zamawiającego (wymagane jest dostarczenie deklaracji tylko i wyłącznie tych osób, które w danym miesiącu rozpoczęły udział w zajęciach po raz pierwszy) b) w ciągu 7 dni od zakończenia każdego miesiąca przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych - kserokopię dziennika zajęć potwierdzony za zgodność z oryginałem lub oryginał - kserokopię listy obecności potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał - miesięczną kartę czasu pracy zawierającą okres realizacji, tematy przeprowadzonych zajęć, godziny ich odbywania i liczbę zrealizowanych godzin - dokumentację fotograficzną - min. 3 zdjęcia z każdego zrealizowanego miesiąca c) w ciągu 5 dni od zakończenia zajęć pozalekcyjnych: - rejestr wydanych zaświadczeń - kserokopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem - listę osób potwierdzających odbiór zaświadczeń - oryginał dziennika zajęć - oryginał listy obecności - dokumentację fotograficzną ze zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych - pisemny raport z przeprowadzonych zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem postępów edukacyjnych uczniów (na podstawie przeprowadzonej na rozpoczęcie i zakończenie zajęć diagnozy zgodnie z opracowanymi narzędziami diagnostycznymi) - harmonogram powykonawczy (tylko w przypadku, gdy wystąpiły zmiany w realizacji zajęć określone w harmonogramie początkowym) 3. Po zakończeniu każdego miesiąca przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za przepracowane godziny w danym miesiącu. Zapłata następuje w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz kompletnej oraz poprawnie wypełnionej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego określonej w punkcie 8 ppkt.2. Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego) 1. Nabór uczestników zajęć pozalekcyjnych przeprowadzi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na zajęcia pozalekcyjne skierowanych przez Zamawiającego uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania do odbycia zajęć pozalekcyjnych dodatkowych osób w miejsce osób, które zrezygnują z udziału w projekcie - na etapie, kiedy będzie możliwe uzupełnienie przez nie brakujących zajęć. Wykonawca bierze aktywny udział w rekrutacji uczestników/uczestniczek zajęć. 2. Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 3. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie miasta Lęborka. 4. Zamawiający zapewni sprzęt/urządzenia niezbędne do zrealizowania zajęć, np.: zestawy multimedialne, tablice suchościeralne współfinansowane z EFS. 5. W ramach projektu nie przewiduje się przyznawania uczestnikom stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu na zajęcia. 6. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć pozalekcyjnych, b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia - odpowiedzialność materialną za mienie znajdujące się w sali dydaktycznej, w której są prowadzone zajęcia ponosi osoba prowadząca zajęcia. e) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania regulacji prawnych dotyczących wykonania zamówienia zgodnych ze stanem prawnym obowiązującym w trakcie trwania umowy f) współpraca z kadrą projektu, g) w razie potrzeby przygotowanie bieżących informacji o stanie realizacji zadania. 7. Wykonawca zobowiązany jest również do: - bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach pozalekcyjnych w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie - zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki warunkiem wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie zajęć pozalekcyjnych jest udział, w co najmniej 80% zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w danym działaniu. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi frekwencję niższą niż 80% na zajęciach (w rozliczeniu miesięcznym), Wykonawca otrzyma dwa monity wzywające do zmiany metod prowadzenia zajęć. Po pierwszym i drugim monicie Zamawiający przeprowadzi ankietę/rozmowę wśród uczestników/uczestniczek zajęć, która wskaże problem. Po otrzymaniu wyników ankiety Wykonawca przedstawia w ciągu 4 dni do Biura Projektu metodologię rozwiązania problemu. Po trzecim monicie Zamawiający rozwiązuje umowę ze Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, ze względu na nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę - prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, w szczególności: dzienników zajęć, ewidencji obecności uczestników - przeprowadzenia wśród uczestników zajęć pozalekcyjnych ankiet ewaluacyjnych na rozpoczęcie i zakończenie zajęć - rozdanie i zebranie wypełnionych ankiet. Dodatkowo w trakcie zajęć pozalekcyjnych Wykonawca zbierze i przekaże Zamawiającemu ankiety ewaluacyjne dotyczące oceny wykładowców - opracowywania narzędzi diagnostycznych do badania efektów nauczania - realizowania zajęć zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem nauczania - odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć pozalekcyjnych, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl) - opracowywania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć pozalekcyjnych oraz powielenie i dostarczenie ich każdemu uczestników.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marek Woźniakowski, ul. Bohaterów Westerplatte 17/1, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1896,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1392,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1896,00

 • Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.64.2014. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com
Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Wybrany Wykonawca :

Marek Woźniakowski
ul. Boh. Westerplatte 17/1
84-300 Lębork


 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA

Os. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

Oferta nie podlega ocenie

Katarzyna Niedziela

ul. Boh. Westerplatte 17/1

84-300 Lębork

 

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty                             2014-07-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 138427 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w językach obcych - umiejętność uczenia się - świadomość i ekspresja kulturalna Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 1. Osoba prowadząca zajęcia na podstawie testu sprawdzającego posiadaną wiedzę dokona diagnozy braków edukacyjnych 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne - 1 egzemplarz niewypełnionego testu i pisemny raport z diagnozy otrzyma Zamawiający wraz z rachunkiem opracowanym autorskim programem nauczania. 2. Osoba prowadząca zajęcia na podstawie przeprowadzonego testu opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia zajęć autorski program nauczania, który musi zawierać następujące informacje: a) metryczka programu (ogólne informacje o programie - autor, adresat, geneza programu, koncepcja programu, organizacja zajęć, liczba godzin), b) cele ogólne i szczegółowe, c) plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar, d) przewidywane osiągnięcia - efekty kształcenia uczniów/uczennic, e) literatura (podręczniki, zbiory zadań, skrypty itp.). Dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w programie nauczania przez osoby prowadzące zajęcia zmian prowadzących do uzyskania lepszego zrealizowania celów zajęć pozalekcyjnych oraz większego dostosowania ich do potrzeb uczestniczących uczniów. O zmianach takich Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej oraz uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego. 1. Osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do opracowania harmonogramu zajęć pozalekcyjnych w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Harmonogram zawiera listę planowanych tematów, wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację oraz terminy realizacji zajęć. Harmonogram należy ustalić z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego. Wszelkie zmiany terminów realizacji zajęć dokonywane w harmonogramie zajęć pozalekcyjnych wraz z uzasadnieniem powinny zostać co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą przedstawione Zamawiającemu, a w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy najpóźniej w dniu zaistnienia takiej okoliczności. Wszystkie zmiany dokonywane w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu. 2. Osoba prowadząca przekaże Zamawiającemu informację o terminie pierwszych zajęć co najmniej 5 dni przed ich datą. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji na zajęcia pozalekcyjne, w tym list obecności i dziennika zajęć pozalekcyjnych na bieżąco - monitorowania obecności uczestników na zajęciach pozalekcyjnych w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie - zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 4. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do informowania na bieżąco Zamawiającemu (Biuro Projektu) o nieobecności uczestników bądź rezygnacji - informacja w formie e-mailu lub informacja pisemna powinna wpłynąć do Biura Projektu co szóstą godzinę zajęć pozalekcyjnych. Informacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko ucznia, ilość nieobecności na zajęciach, ewentualnie przyczynę nieobecności. W przypadku braku takiej informacji naliczane będą kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego BRUTTO. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie i wydania uczestnikom zajęć pozalekcyjnych po ich ukończeniu, w ostatnim dniu zajęć pozalekcyjnych, odpowiednich zaświadczeń zaopatrzonych w odpowiednie logotypy oraz informację o współfinansowaniu (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). Warunkiem otrzymania w/w dokumentu jest udział ucznia/uczennicy, w co najmniej 80% zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w danym działaniu (tj. obecność na minimum 20 godzinach zajęć) - 24 godz. całość. 6. W ramach zajęć pozalekcyjnych należy zaplanować pracę własną uczniów, w tym np. wykonywanie dodatkowych zadań, pracę metodą projektu w grupach kilku uczniów itp. 7. Zamawiający wymaga, aby co najwyżej 25 % czasu każdych zajęć stanowiły wykłady/prezentacje, natomiast pozostały czas przeznaczony powinien zostać na zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 1. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania w formie pisemnej lub elektronicznej dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów i miejsc prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć pozalekcyjnych. Dokumentacja wykonania przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca będzie zobowiązany do wydania uczestnikom zajęć pozalekcyjnych po ich ukończeniu, w ostatnim dniu zajęć pozalekcyjnych odpowiednich zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 2. Wykonawca lub osoba prowadząca zajęcia będą zobowiązane do dostarczenia Zamawiającemu: a) prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje uczestnictwa wszystkich uczniów i uczennic uczestniczących w realizacji zajęć według wzorów otrzymanych od Zamawiającego (wymagane jest dostarczenie deklaracji tylko i wyłącznie tych osób, które w danym miesiącu rozpoczęły udział w zajęciach po raz pierwszy) b) w ciągu 7 dni od zakończenia każdego miesiąca przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych - kserokopię dziennika zajęć potwierdzony za zgodność z oryginałem lub oryginał - kserokopię listy obecności potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał - miesięczną kartę czasu pracy zawierającą okres realizacji, tematy przeprowadzonych zajęć, godziny ich odbywania i liczbę zrealizowanych godzin - dokumentację fotograficzną - min. 3 zdjęcia z każdego zrealizowanego miesiąca c) w ciągu 5 dni od zakończenia zajęć pozalekcyjnych: - rejestr wydanych zaświadczeń - kserokopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem - listę osób potwierdzających odbiór zaświadczeń - oryginał dziennika zajęć - oryginał listy obecności - dokumentację fotograficzną ze zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych - pisemny raport z przeprowadzonych zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem postępów edukacyjnych uczniów (na podstawie przeprowadzonej na rozpoczęcie i zakończenie zajęć diagnozy zgodnie z opracowanymi narzędziami diagnostycznymi) - harmonogram powykonawczy (tylko w przypadku, gdy wystąpiły zmiany w realizacji zajęć określone w harmonogramie początkowym) 3. Po zakończeniu każdego miesiąca przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za przepracowane godziny w danym miesiącu. Zapłata następuje w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz kompletnej oraz poprawnie wypełnionej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego określonej w punkcie 8 ppkt.2. Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego) 1. Nabór uczestników zajęć pozalekcyjnych przeprowadzi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na zajęcia pozalekcyjne skierowanych przez Zamawiającego uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania do odbycia zajęć pozalekcyjnych dodatkowych osób w miejsce osób, które zrezygnują z udziału w projekcie - na etapie, kiedy będzie możliwe uzupełnienie przez nie brakujących zajęć. Wykonawca bierze aktywny udział w rekrutacji uczestników/uczestniczek zajęć. 2. Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 3. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie miasta Lęborka. 4. Zamawiający zapewni sprzęt/urządzenia niezbędne do zrealizowania zajęć, np.: zestawy multimedialne, tablice suchościeralne współfinansowane z EFS. 5. W ramach projektu nie przewiduje się przyznawania uczestnikom stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu na zajęcia. 6. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć pozalekcyjnych, b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia - odpowiedzialność materialną za mienie znajdujące się w sali dydaktycznej, w której są prowadzone zajęcia ponosi osoba prowadząca zajęcia. e) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania regulacji prawnych dotyczących wykonania zamówienia zgodnych ze stanem prawnym obowiązującym w trakcie trwania umowy f) współpraca z kadrą projektu, g) w razie potrzeby przygotowanie bieżących informacji o stanie realizacji zadania. 7. Wykonawca zobowiązany jest również do: - bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach pozalekcyjnych w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie - zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki warunkiem wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie zajęć pozalekcyjnych jest udział, w co najmniej 80% zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w danym działaniu. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi frekwencję niższą niż 80% na zajęciach (w rozliczeniu miesięcznym), Wykonawca otrzyma dwa monity wzywające do zmiany metod prowadzenia zajęć. Po pierwszym i drugim monicie Zamawiający przeprowadzi ankietę/rozmowę wśród uczestników/uczestniczek zajęć, która wskaże problem. Po otrzymaniu wyników ankiety Wykonawca przedstawia w ciągu 4 dni do Biura Projektu metodologię rozwiązania problemu. Po trzecim monicie Zamawiający rozwiązuje umowę ze Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, ze względu na nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę - prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, w szczególności: dzienników zajęć, ewidencji obecności uczestników - przeprowadzenia wśród uczestników zajęć pozalekcyjnych ankiet ewaluacyjnych na rozpoczęcie i zakończenie zajęć - rozdanie i zebranie wypełnionych ankiet. Dodatkowo w trakcie zajęć pozalekcyjnych Wykonawca zbierze i przekaże Zamawiającemu ankiety ewaluacyjne dotyczące oceny wykładowców - opracowywania narzędzi diagnostycznych do badania efektów nauczania - realizowania zajęć zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem nauczania - odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć pozalekcyjnych, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl) - opracowywania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć pozalekcyjnych oraz powielenie i dostarczenie ich każdemu uczestników.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.52.10.00-2, 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia spełniającą warunki dla nauczyciela/nauczycielki liceum ogólnokształcącego określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) oraz dodatkowo posiadającą: - przygotowanie pedagogiczne - ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe uprawniające do nauczania języka angielskiego - w ostatnich 3 latach, co najmniej 2- letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, według Załącznika nr 4 oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - Załącznik nr 7 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ pozalekcyjne ANGIELSKI.doc 2014-06-27 12:14:39 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.06.2014 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2014 08:37
Liczba wyświetleń: 758