drukuj

2014-06-27 12:05:51

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 138403 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 267296 - 2014; data zamieszczenia:
11.08.2014


Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138403 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 24 godzin. 2. Adresaci Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 865 uczennic i uczniów (550K i 315M). Zgodnie z SZOP będą to uczennice i uczniowie dwóch placówek oświatowych, prowadzących kształcenie ogólne, posiadających miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. pomorskiego uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ZSO nr 1) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ZSO nr 2) w Lęborku. Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w wymiarze 24 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć w zakresie kółka dziennikarskiego dla uczniów lub uczennic ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie od września 2014 r. do 05 grudnia 2014 r. Cele ogólne zajęć: 1. Rozwijanie zainteresowania publicystyką. 2. Opanowanie historii dziennikarstwa prasowego. 3. Poznanie zasad funkcjonowania redakcji gazety, czasopisma. 4. Doskonalenie warsztatu stylistycznego. 5. Przygotowanie do pracy w redakcji gazety, np. szkolnej, przygotowanie do wydania biuletynu. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Przygotowanie jednego biuletynu dziennikarskiego. 2. Wykonanie co najmniej 12 fotografii do biuletynu dziennikarskiego (innych niż wykonane dotychczas w ramach kółka) 3. Przeprowadzenie jednego wywiadu z mieszkańcami powiatu lęborskiego zaangażowanymi w społeczno-gospodarczy rozwój powiatu lęborskiego 4. Przygotowanie relacji z przedstawienia teatralnego i wystawy fotograficznej. Każdy uczestnik/uczestniczka zajęć przygotuje co najmniej dwa artykuły z podanych wyżej form podpisane z imienia i nazwiska. 3. Czas trwania zajęć pozaszkolnych Zajęcia będą się odbywać w grupie 12 osobowej. Łączna liczba godzin zajęć pozaszkolnych to 24 godziny, w okresie od września 2014 r. do 05 grudnia 2014 r. Na jedną godzinę zegarową składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut. Zajęcia pozaszkolne należy przeprowadzić w dni robocze dla uczniów lub uczennic ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Lęborku poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi lub w weekendy (w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestników lub uczestniczki) według harmonogramu w ujęciu tygodniowym ustalonym z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. 4. Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego) 1. Osoba prowadząca zajęcia opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia pierwszych zajęć program nauczania, który musi zawierać następujące informacje: a) metryczka programu (ogólne informacje o programie - autor, adresat, geneza programu, koncepcja programu, organizacja zajęć, liczba godzin), b) cele ogólne i szczegółowe, c) plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar, d) przewidywane osiągnięcia uczniów, e) dostępną bibliografię. 2. Osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do opracowania harmonogramu zajęć pozaszkolnych w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Harmonogram zawiera wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację oraz terminy realizacji zajęć. Harmonogram należy ustalić z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wszelkie zmiany terminów realizacji zajęć dokonywane w harmonogramie zajęć pozaszkolnych powinny zostać co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą przedstawione Zamawiającemu, a w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy najpóźniej w dniu zaistnienia takiej okoliczności. Wszystkie zmiany dokonywane w harmonogramie wymagają zgody Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia skierowanych przez przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora szkolnego) uczestników. 4. Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 5. Usługi należy przeprowadzić w wybrane przez Zamawiającego dni robocze dla ZSO nr 1 w Lęborku po obowiązkowych godzinach lekcyjnych. Terminy i godziny dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców - godziny od 8:00 do 19:00. W weekendy, dni wolne od zajęć szkolnych oraz poza wyznaczonymi godzinami - w przypadku wyrażenia pisemnej woli przez uczestników i uczestniczki. 6. Harmonogram należy ustalić z dyrekcją szkoły i personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu. 7. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Materiały papiernicze Zleceniobiorca zapewni we własnym zakresie. 8. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie miasta Lęborka. 9. Zamawiający zapewni sprzęt, urządzenia i inne materiały dydaktyczne niezbędne do zrealizowania usług, które zakupił zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. W ramach projektu nie przewiduje się przyznawania uczestnikom stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć pozaszkolnych 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 15. Wykonawca zobowiązany jest również do: - opracowywania narzędzi diagnostycznych do badania efektów nauczania w celu opracowania raportu ewaluacyjnego na zakończenie zajęć - przeprowadzenia wśród uczestników zajęć pozaszkolnych ankiet ewaluacyjnych na rozpoczęcie i zakończenie zajęć - rozdanie i zebranie wypełnionych ankiet. - bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach i indywidualnego doradztwa w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie, - sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań (z każdego miesiąca zrealizowanych zajęć min. 3 zdjęcia) - odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć pozaszkolnych, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). - opracowywania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć oraz powielenie i dostarczenie ich każdemu uczestnikowi. 17. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do opracowania we własnym zakresie i wydania uczestnikom zajęć pozaszkolnych po ich ukończeniu, w ostatnim dniu zajęć pozaszkolnych, odpowiednich zaświadczeń zaopatrzonych w odpowiednie logotypy oraz informację o współfinansowaniu (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). Warunkiem otrzymania w/w dokumentu jest udział ucznia lub uczennicy, w co najmniej 80% zajęć pozaszkolnych przewidzianych w danym działaniu. 18. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za przepracowane godziny w danym miesiącu. Zapłata następuje w terminie, nie później niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz innej wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji po zakończeniu każdego miesiąca: a) prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje uczestnictwa wszystkich uczniów i uczennic biorących udział w zajęciach pozaszkolnych według wzorów otrzymanych od Zamawiającego (wymagane jest dostarczenie deklaracji tylko i wyłącznie tych osób, które w danym miesiącu rozpoczęły udział w zajęciach po raz pierwszy). b) dziennik zajęć, który musi zawierać następujące informacje: listy obecności, zestawienie zrealizowanych zajęć ze wskazaniem miejsca ich odbywania, liczbą godzin i tematów zajęć za przepracowany miesiąc c) miesięczną kartę czasu pracy zawierającą okres realizacji, tematy przeprowadzonych zajęć, godziny ich odbywania i liczbę zrealizowanych godzin, d) dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych zajęć pozaszkolnych 5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 1. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania w formie pisemnej lub elektronicznej dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów i miejsc prowadzenia zajęć pozaszkolnych. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć pozaszkolnych. 6. Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego) 1. Nabór uczestników zajęć pozaszkolnych przeprowadzi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na zajęcia pozaszkolne skierowanych przez Zamawiającego uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania do odbycia zajęć pozaszkolnych dodatkowych osób w miejsce osób, które zrezygnują z udziału w projekcie - na etapie, kiedy będzie możliwe uzupełnienie przez nie brakujących zajęć. 2. Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 3. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie - zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki warunkiem wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie zajęć pozaszkolnych jest udział, w co najmniej 80% zajęć pozaszkolnych przewidzianych w danym działaniu. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi frekwencję niższą niż 80% na zajęciach (w rozliczeniu miesięcznym), Wykonawca otrzyma dwa monity wzywające do zmiany metod prowadzenia zajęć. Po pierwszym i drugim monicie Zamawiający przeprowadzi ankietę/rozmowę wśród uczestników/uczestniczek zajęć, która wskaże problem. Po otrzymaniu wyników ankiety Wykonawca przedstawia w ciągu 4 dni do Biura Projektu metodologię rozwiązania problemu. Po trzecim monicie Zamawiający rozwiązuje umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, że względu na nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 4. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do informowania na bieżąco Zamawiającemu (Biuro Projektu) o nieobecności uczestników bądź rezygnacji - informacja w formie e-mailu lub informacja pisemna powinna wpłynąć do Biura Projektu co szóstą godzinę zajęć pozaszkolnych. Informacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko ucznia, ilość nieobecności na zajęciach, ewentualnie przyczynę nieobecności. W przypadku braku takiej informacji naliczane będą kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego. 5. W ramach zajęć pozaszkolnych należy zaplanować pracę własną uczniów, w tym np. wykonywanie dodatkowych zadań, pracę metodą projektu w grupach kilku uczniów itp. 6. Zamawiający wymaga, aby co najwyżej 25% czasu każdych zajęć stanowiły wykłady lub prezentacje, natomiast pozostały czas przeznaczony powinien zostać na zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., Oś. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1416,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1416,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00

 • Waluta: PLN.
INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.65.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:
 

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
 

Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com
 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Wybrany Wykonawca :
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Oś. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Oś. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

  100,00 pkt.

Beata Hrycyk
ul. Mieszka I 3a
84-300 Lębork

    59,00 pkt.


Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 16.07.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 138403 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego dla 12 uczniów lub uczennic w wymiarze 24 godzin. 2. Adresaci Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 865 uczennic i uczniów (550K i 315M). Zgodnie z SZOP będą to uczennice i uczniowie dwóch placówek oświatowych, prowadzących kształcenie ogólne, posiadających miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. pomorskiego uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ZSO nr 1) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ZSO nr 2) w Lęborku. Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego w wymiarze 24 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć w zakresie kółka dziennikarskiego dla uczniów lub uczennic ZSO nr 1 oraz ZSO nr 2 w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie od września 2014 r. do 05 grudnia 2014 r. Cele ogólne zajęć: 1. Rozwijanie zainteresowania publicystyką. 2. Opanowanie historii dziennikarstwa prasowego. 3. Poznanie zasad funkcjonowania redakcji gazety, czasopisma. 4. Doskonalenie warsztatu stylistycznego. 5. Przygotowanie do pracy w redakcji gazety, np. szkolnej, przygotowanie do wydania biuletynu. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Przygotowanie jednego biuletynu dziennikarskiego. 2. Wykonanie co najmniej 12 fotografii do biuletynu dziennikarskiego (innych niż wykonane dotychczas w ramach kółka) 3. Przeprowadzenie jednego wywiadu z mieszkańcami powiatu lęborskiego zaangażowanymi w społeczno-gospodarczy rozwój powiatu lęborskiego 4. Przygotowanie relacji z przedstawienia teatralnego i wystawy fotograficznej. Każdy uczestnik/uczestniczka zajęć przygotuje co najmniej dwa artykuły z podanych wyżej form podpisane z imienia i nazwiska. 3. Czas trwania zajęć pozaszkolnych Zajęcia będą się odbywać w grupie 12 osobowej. Łączna liczba godzin zajęć pozaszkolnych to 24 godziny, w okresie od września 2014 r. do 05 grudnia 2014 r. Na jedną godzinę zegarową składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut. Zajęcia pozaszkolne należy przeprowadzić w dni robocze dla uczniów lub uczennic ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Lęborku poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi lub w weekendy (w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestników lub uczestniczki) według harmonogramu w ujęciu tygodniowym ustalonym z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Terminy i godziny zajęć pozaszkolnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. 4. Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego) 1. Osoba prowadząca zajęcia opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia pierwszych zajęć program nauczania, który musi zawierać następujące informacje: a) metryczka programu (ogólne informacje o programie - autor, adresat, geneza programu, koncepcja programu, organizacja zajęć, liczba godzin), b) cele ogólne i szczegółowe, c) plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar, d) przewidywane osiągnięcia uczniów, e) dostępną bibliografię. 2. Osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do opracowania harmonogramu zajęć pozaszkolnych w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Harmonogram zawiera wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację oraz terminy realizacji zajęć. Harmonogram należy ustalić z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wszelkie zmiany terminów realizacji zajęć dokonywane w harmonogramie zajęć pozaszkolnych powinny zostać co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą przedstawione Zamawiającemu, a w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy najpóźniej w dniu zaistnienia takiej okoliczności. Wszystkie zmiany dokonywane w harmonogramie wymagają zgody Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia skierowanych przez przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora szkolnego) uczestników. 4. Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 5. Usługi należy przeprowadzić w wybrane przez Zamawiającego dni robocze dla ZSO nr 1 w Lęborku po obowiązkowych godzinach lekcyjnych. Terminy i godziny dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców - godziny od 8:00 do 19:00. W weekendy, dni wolne od zajęć szkolnych oraz poza wyznaczonymi godzinami - w przypadku wyrażenia pisemnej woli przez uczestników i uczestniczki. 6. Harmonogram należy ustalić z dyrekcją szkoły i personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu. 7. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Materiały papiernicze Zleceniobiorca zapewni we własnym zakresie. 8. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Powiat Lęborski na terenie miasta Lęborka. 9. Zamawiający zapewni sprzęt, urządzenia i inne materiały dydaktyczne niezbędne do zrealizowania usług, które zakupił zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. W ramach projektu nie przewiduje się przyznawania uczestnikom stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć pozaszkolnych 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 15. Wykonawca zobowiązany jest również do: - opracowywania narzędzi diagnostycznych do badania efektów nauczania w celu opracowania raportu ewaluacyjnego na zakończenie zajęć - przeprowadzenia wśród uczestników zajęć pozaszkolnych ankiet ewaluacyjnych na rozpoczęcie i zakończenie zajęć - rozdanie i zebranie wypełnionych ankiet. - bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach i indywidualnego doradztwa w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie, - sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań (z każdego miesiąca zrealizowanych zajęć min. 3 zdjęcia) - odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć pozaszkolnych, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). - opracowywania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć oraz powielenie i dostarczenie ich każdemu uczestnikowi. 17. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do opracowania we własnym zakresie i wydania uczestnikom zajęć pozaszkolnych po ich ukończeniu, w ostatnim dniu zajęć pozaszkolnych, odpowiednich zaświadczeń zaopatrzonych w odpowiednie logotypy oraz informację o współfinansowaniu (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). Warunkiem otrzymania w/w dokumentu jest udział ucznia lub uczennicy, w co najmniej 80% zajęć pozaszkolnych przewidzianych w danym działaniu. 18. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za przepracowane godziny w danym miesiącu. Zapłata następuje w terminie, nie później niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz innej wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji po zakończeniu każdego miesiąca: a) prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje uczestnictwa wszystkich uczniów i uczennic biorących udział w zajęciach pozaszkolnych według wzorów otrzymanych od Zamawiającego (wymagane jest dostarczenie deklaracji tylko i wyłącznie tych osób, które w danym miesiącu rozpoczęły udział w zajęciach po raz pierwszy). b) dziennik zajęć, który musi zawierać następujące informacje: listy obecności, zestawienie zrealizowanych zajęć ze wskazaniem miejsca ich odbywania, liczbą godzin i tematów zajęć za przepracowany miesiąc c) miesięczną kartę czasu pracy zawierającą okres realizacji, tematy przeprowadzonych zajęć, godziny ich odbywania i liczbę zrealizowanych godzin, d) dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych zajęć pozaszkolnych 5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 1. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania w formie pisemnej lub elektronicznej dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów i miejsc prowadzenia zajęć pozaszkolnych. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć pozaszkolnych. 6. Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego) 1. Nabór uczestników zajęć pozaszkolnych przeprowadzi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na zajęcia pozaszkolne skierowanych przez Zamawiającego uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania do odbycia zajęć pozaszkolnych dodatkowych osób w miejsce osób, które zrezygnują z udziału w projekcie - na etapie, kiedy będzie możliwe uzupełnienie przez nie brakujących zajęć. 2. Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 3. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie - zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki warunkiem wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie zajęć pozaszkolnych jest udział, w co najmniej 80% zajęć pozaszkolnych przewidzianych w danym działaniu. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi frekwencję niższą niż 80% na zajęciach (w rozliczeniu miesięcznym), Wykonawca otrzyma dwa monity wzywające do zmiany metod prowadzenia zajęć. Po pierwszym i drugim monicie Zamawiający przeprowadzi ankietę/rozmowę wśród uczestników/uczestniczek zajęć, która wskaże problem. Po otrzymaniu wyników ankiety Wykonawca przedstawia w ciągu 4 dni do Biura Projektu metodologię rozwiązania problemu. Po trzecim monicie Zamawiający rozwiązuje umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, że względu na nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 4. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do informowania na bieżąco Zamawiającemu (Biuro Projektu) o nieobecności uczestników bądź rezygnacji - informacja w formie e-mailu lub informacja pisemna powinna wpłynąć do Biura Projektu co szóstą godzinę zajęć pozaszkolnych. Informacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko ucznia, ilość nieobecności na zajęciach, ewentualnie przyczynę nieobecności. W przypadku braku takiej informacji naliczane będą kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego. 5. W ramach zajęć pozaszkolnych należy zaplanować pracę własną uczniów, w tym np. wykonywanie dodatkowych zadań, pracę metodą projektu w grupach kilku uczniów itp. 6. Zamawiający wymaga, aby co najwyżej 25% czasu każdych zajęć stanowiły wykłady lub prezentacje, natomiast pozostały czas przeznaczony powinien zostać na zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą spełniającą warunki: - ukończone studia wyższe z zakresu nauczania języka polskiego lub pokrewne - znajomość specyfiki pracy i potrzeb środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy - doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w przeprowadzeniu jednego cyklu zajęć powiązanych z tematyką kółka dziennikarskiego lub pracy z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie zbliżonym do tematyki kółka dziennikarskiego lub wydania co najmniej jednego biuletynu dziennikarskiego lub doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów lub doświadczenie w relacjonowaniu różnego rodzaju wystaw, pokazów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2014 godzina 09:30, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO.272.1.65.2014 - Kółko dziennikarskie.doc 2014-06-27 12:06:51 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.06.2014 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2014 12:06
Liczba wyświetleń: 942