drukuj

2014-06-12 14:18:50

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Numer ogłoszenia: 127433 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014


Lębork, dnia 25.007.2014r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Lębork: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 249502 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127433 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Cele projektu Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzonych przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie bezpłatnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wyrównawczych i pozostałych działań w ramach projektu ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 3. Adresaci Grupę docelową stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: - uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe w ramach Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku), prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu lęborskiego - Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku i Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, - posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego. Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia jeden (21) części. Opis szczegółowy każdej części zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1 Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2 Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum PCE-ZSP - grupa 1 Część 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2 Część 5 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas technikum w PCE-ZSP Część 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej dla klas zawodowych w ZSMI Część 7 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputerowe projektowanie schematów elektrycznych dla klas technikum oraz zawodowych w ZSMI Część 8 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Inteligentny dom - nowoczesne, energooszczędne instalacje domowe dla klas zawodowych w ZSMI Część 9 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii dla klas technikum w ZSMI Część 10 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Automatyczne układy sterowania odnawialnymi źródłami energii dla klas technikum w ZSMI Część 11 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputerowe wspomaganie projektowania dla mechaników dla klas technikum w ZSMI Część 12 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Sprzedawca dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1 Część 13 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Sprzedawca dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2 Część 14 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Technolog robót wykończeniowych i zabudowy dla klas zawodowych w PCE-ZSP Część 15 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych dla klas zawodowych w PCE-ZSP Część 16 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Stolarz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1 Część 17 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Stolarz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2 Część 18 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kucharz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1 Część 19- Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kucharz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2 Część 20 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Budownictwo - AutoCad dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1 Część 21 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Organizacja usług gastronomicznych dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3456,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3456,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DWCom S.C. Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka, Aleja Wolności 30, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3400,32

 • Oferta z najniższą ceną: 3400,32 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum PCE-ZSP - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3328,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3328,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3776,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3456,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3456,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas technikum w PCE-ZSP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Krystek-Chudziaszek, Ul. Obr. Wybrzeża 15, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3136,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii dla klas technikum w ZSMI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Pawelczyk, ul. Krzywoustego 22/4, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2163,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Automatyczne układy sterowania odnawialnymi źródłami energii dla klas technikum w ZSMI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Pawelczyk, ul. Krzywoustego 22/4, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2163,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Sprzedawca dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Irena Mariola Małachowicz, ul. Kazimierza Wielkiego 20, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3712,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3712,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3712,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Sprzedawca dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Irena Mariola Małachowicz, ul. Kazimierza Wielkiego 20, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3712,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3712,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3712,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Technolog robót wykończeniowych i zabudowy dla klas zawodowych w PCE-ZSP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Kwiatkowska - Obrzud, ul. Topolowa 9, 84-214 Bożepole Wielkie, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych dla klas zawodowych w PCE-ZSP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zdzisław Żmuda, ul. I Armii W.P 33B/7, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Stolarz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jan Zawada, ul. Staszica 59, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2560,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2560,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kucharz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DWCom S.C. Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka, Aleja Wolności 30, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kucharz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DWCom S.C. Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka, Aleja Wolności 30, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Budownictwo - AutoCad dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zbigniew Kotłowski, ul. Gliniana 17, 84-353 Mosty, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Organizacja usług gastronomicznych dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DWCom S.C. Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka, Aleja Wolności 30, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4326,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W WYNIKU POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU OFERY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.62.2014.o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego KapitałLudzki.

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com
 

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Część 5 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas technikum w PCE-ZSP

Wybrany Wykonawca:
Elżbieta Krystek-Chudziaszek
84-300 Lębork
ul. Obr. Wybrzeża 15


Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Oferta nie podlegała ocenie

Wiesława Zarzycka
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ul. Lęborska 16

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 91,67 pkt

Elżbieta Krystek-Chudziaszek
84-300 Lębork
Ul. Obr. Wybrzeża 15

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 
Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 16.07.2014
INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOSCI OCENY I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.62.2014.

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Zatrudnienie nauczycieli i nauczycielek w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

Zamawiający informuje, że w celu wyjaśnienia poprawności wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający na podstawie art.181 ust. 2 ustawy Pzp cofa swoją decyzję z dnia 07-07-2014 r. o wyborze ofert w części 5 złożonych Wykonawcę NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA i powtórzy raz jeszcze czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. części postępowania.PO.272.1.62.2014                                    Lębork, dn. 01-07-2014 r.

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.62.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Część 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej" dla klas zawodowych w ZSMI

Część 7 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Komputerowe projektowanie schematów elektrycznych" dla klas technikum oraz zawodowych w ZSMI

Część 8 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Inteligentny dom - nowoczesne, energooszczędne instalacje domowe" dla klas zawodowych w ZSMI

Część 11 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Komputerowe wspomaganie projektowania dla mechaników" dla klas technikum w ZSMI

Część 17 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Stolarz"  dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2

Postępowanie w ww. częściach zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

UZASADNIENIE

 
W związku z tym, że do terminu składania ofert tj. do dnia 26-06-2014 r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na powyższej podstawie prawnej.INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.62.2014.

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com
 

Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1

Wybrany Wykonawca:                      NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA

Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Maciej Kozłowski
84-300 Lębork
ul. Armii Krajowej 30B/5

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 90,00 pkt

DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 98,74 pkt

 

Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2

Wybrany Wykonawca:                      DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Maciej Kozłowski
84-300 Lębork
ul. Armii Krajowej 30B/5

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 88,55 pkt

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 93,21 pkt

 

Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum PCE-ZSP - grupa 1

Wybrany Wykonawca :                      NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Elżbieta Miśkiewicz
84-300 Lębork
ul. Czołgistów 26c/3

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 88,14 pkt

 

Część 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2

Wybrany Wykonawca :                      NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA

Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.

Os. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Magdalena Gałka
84-300 Lębork
Ul. Zofii Witkowskiej 23A

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 90,00 pkt

     
 

Część 5 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas technikum w PCE-ZSP

Wybrany Wykonawca :                      NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Wiesława Zarzycka
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ul. Lęborska 16

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 81,67 pkt

Elżbieta Krystek-Chudziaszek
84-300 Lębork
Ul. Obr. Wybrzeża 15

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 89,09 pkt

 

Część 9 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii" dla klas technikum w ZSMI

Wybrany Wykonawca :                      Iwona Pawelczyk
84-300 Lębork
ul. Krzywoustego 22/4

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Iwona Pawelczyk
84-300 Lębork
ul. Krzywoustego 22/4

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część 10 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Automatyczne układy sterowania odnawialnymi źródłami energii" dla klas technikum w ZSMI

Wybrany Wykonawca :                      Iwona Pawelczyk
84-300 Lębork
ul. Krzywoustego 22/4

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Iwona Pawelczyk
84-300 Lębork
ul. Krzywoustego 22/4

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część 12 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Sprzedawca" dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1

Wybrany Wykonawca :                      Irena Mariola Małachowicz
84-300 Lębork
ul. Kazimierza Wielkiego 20

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Irena Mariola Małachowicz
84-300 Lębork
ul. Kazimierza Wielkiego 20

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część 13 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Sprzedawca" dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2

Wybrany Wykonawca :                      Irena Mariola Małachowicz
84-300 Lębork
ul. Kazimierza Wielkiego 20

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Irena Mariola Małachowicz
84-300 Lębork
ul. Kazimierza Wielkiego 20

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część 14 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Technolog robót wykończeniowych i zabudowy" dla klas zawodowych w PCE-ZSP

Wybrany Wykonawca :                    Katarzyna Kwiatkowska - Obrzud
84-214 Bożepole Wielkie
ul. Topolowa 9

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Katarzyna Kwiatkowska - Obrzud
84-214 Bożepole Wielkie
ul. Topolowa 9

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część 15 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych" dla klas zawodowych w PCE-ZSP

Wybrany Wykonawca :                      Zdzisław Żmuda
84-300 Lębork
ul. I Armii W.P 33B/7

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zdzisław Żmuda
84-300 Lębork
ul. I Armii W.P 33B/7

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część 16 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Stolarz" dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1

Wybrany Wykonawca :                      Jan Zawada
84-300 Lębork
ul. Staszica 59

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Jan Zawada
84-300 Lębork
ul. Staszica 5

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część 18 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Kucharz" dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1

Wybrany Wykonawca :                      DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Zenona Gawrylak
84-300 Lębork
ul. Obrońców Wybrzeża 5/5

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 91,67 pkt

 

Część 19- Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Kucharz" dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2

Wybrany Wykonawca:                      DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Krystyna Wudniak- Styn
84-300 Lębork
ul. Komuny Paryskiej 40

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 91,67 pkt

 

Część 20 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z „Budownictwo - AutoCad" dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1

Wybrany Wykonawca:                      Zbigniew Kotłowski
84-353 Mosty
ul. Gliniana 17

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zbigniew Kotłowski
84-353 Mosty
ul. Gliniana 17

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 
Część 21 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z „Organizacja usług gastronomicznych" dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1
 
Wybrany Wykonawca :                      DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

DWCom S.C.
Dorota Wołosiuk- Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Aleja Wolności 30
84-300 Lębork

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Bożena Zanewycz
84-300 Lębork
Lubowidz 42

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 91,67 pkt

 
Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 01.07.2014 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 127433 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Cele projektu Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzonych przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie bezpłatnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wyrównawczych i pozostałych działań w ramach projektu ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 3. Adresaci Grupę docelową stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: - uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe w ramach Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku), prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu lęborskiego - Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku i Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, - posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego. Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia jeden (21) części. Opis szczegółowy każdej części zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1 Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2 Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum PCE-ZSP - grupa 1 Część 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2 Część 5 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas technikum w PCE-ZSP Część 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej dla klas zawodowych w ZSMI Część 7 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputerowe projektowanie schematów elektrycznych dla klas technikum oraz zawodowych w ZSMI Część 8 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Inteligentny dom - nowoczesne, energooszczędne instalacje domowe dla klas zawodowych w ZSMI Część 9 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii dla klas technikum w ZSMI Część 10 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Automatyczne układy sterowania odnawialnymi źródłami energii dla klas technikum w ZSMI Część 11 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputerowe wspomaganie projektowania dla mechaników dla klas technikum w ZSMI Część 12 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Sprzedawca dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1 Część 13 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Sprzedawca dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2 Część 14 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Technolog robót wykończeniowych i zabudowy dla klas zawodowych w PCE-ZSP Część 15 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych dla klas zawodowych w PCE-ZSP Część 16 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Stolarz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1 Część 17 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Stolarz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2 Część 18 -Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kucharz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1 Część 19- Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kucharz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2 Część 20 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Budownictwo - AutoCad dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1 Część 21 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Organizacja usług gastronomicznych dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-6, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 21.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 1207) i dodatkowo posiadającą: - w ostatnich 3 latach, co najmniej 2- letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej - wykształcenie wyższe (studia pierwszego stopnia, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe) uprawniające do nauczania danego przedmiotu w szkole zawodowej/technikum odpowiednio do każdej części zamówienia - przygotowanie pedagogiczne Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów według Załącznika nr 5 oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia (w ostatnich 3 latach, co najmniej 2-letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej) i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - Załącznik nr 8 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie matematyki o rozszerzonej podstawie programowej dla klas technikum w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - kompetencje matematyczne, - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie matematyki o rozszerzonej podstawie programowej dla klas technikum w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: -kompetencje matematyczne, -umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum PCE-ZSP - grupa 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka polskiego o rozszerzonej podstawie programowej dla klas technikum w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w języku ojczystym - zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie - zdolność językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych - umiejętność uczenia się - kompetencje społeczne i obywatelskie - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klas technikum w PCE-ZSP - grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka polskiego o rozszerzonej podstawie programowej dla klas technikum w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w języku ojczystym - zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie - zdolność językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych - umiejętność uczenia się - kompetencje społeczne i obywatelskie - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas technikum w PCE-ZSP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka angielskiego o rozszerzonej podstawie programowej dla klas technikum w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w językach obcych, -umiejętność uczenia się, -świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej dla klas zawodowych w ZSMI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie maszyn elektrycznych w energetyce odnawialnej o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność rozpoznawania maszyn elektrycznych stosowanych w układach energetyki odnawialnej, - umiejętność przedstawiania budowy maszyn elektrycznych, - umiejętność dokonywania demontażu i montażu maszyn i określania przyczyny uszkodzeń, - umiejętność określania parametrów podzespołów stosowanych w układach solarnych, - umiejętność określania parametrów stosowanych w turbinach wiatrowych, - umiejętność ustawiania parametrów i nadzorowania prac obrabiarki sterowanej numerycznie, - umiejętność nastawiania parametrów pracy poszczególnych narzędzi obrabiarki, - umiejętność mocowania obrabianych przedmiotów w uchwycie, - uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarki sterowane numerycznie, - obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów), - wytwarzanie na obrabiarce sterowanej numerycznie części maszynowe na podstawie dostarczonej dokumentacji technologicznej i programu obróbki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputerowe projektowanie schematów elektrycznych dla klas zawodowych oraz technikum w ZSMI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie komputerowego projektowania schematów elektrycznych o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - zastosowanie zasady wykonywania rysunków technicznych, - sporządzanie schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych, - stworzenie dokumentacji elektrotechnicznej za pomocą programu SEE Electrical, - rysowanie schematów elektrycznych, planów instalacji i zabudowy szaf, - wiązanie ze sobą rysunków, opisów technicznych utworzonych w MS Word, tabeli utworzonych w MS Excel, - posługiwanie się zbiorem norm branży elektrycznej i elektronicznej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Inteligentny dom - nowoczesne, energooszczędne instalacje domowe dla klas zawodowych w ZSMI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 32 godzin zajęć pozalekcyjnych Inteligentny dom - nowoczesne, energooszczędne instalacje domowe o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 12 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 20 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność przedstawienia idei domu inteligentnego i podsystemów sterujących w inteligentnym domu: - systemy sterowania oświetleniem, - systemy sterowania ogrzewaniem - systemy sterowania klimatyzacją - systemy kontroli dostępu - systemy komunikacji - systemy dodatkowe (alarmy, centralny odkurzacz, instalacje p.p) - system zintegrowane.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii dla klas technikum w ZSMI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 32 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie montażu i eksploatacji odnawialnych źródeł energii o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 12 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 20 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - określanie cech i parametrów jakościowych określonych rodzajów energii odnawialnej, - charakteryzowanie sposobów wykorzystywania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody oraz biomasy, - przedstawienie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej oraz budowę i zasadę działania ogniwa fotowoltaicznego, - przedstawienie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii wiatru oraz budowę i zasadę działania turbiny wiatrowej, - przedstawienie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii w ogniwie paliwowym oraz budowę i zasadę działania ogniw paliwowych, - rozróżnienie rodzajów prac związanych z organizacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - wskazywanie rodzajów wskaźników efektywności energetycznej dla urządzeń i systemów energetyki odnawialnej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Automatyczne układy sterowania odnawialnymi źródłami energii dla klas technikum w ZSMI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 32 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie automatycznego układu sterowania odnawialnymi źródłami energii o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 12 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 20 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - charakteryzowanie rodzajów, budowy i funkcjonowania instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej; - rozróżnianie elementów oraz określanie zasady działania układów automatycznego sterowania i regulacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej; - ustalanie parametrów i dokonywanie regulacji automatycznego sterowania instalacji wyposażonych w kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputerowe wspomaganie projektowania dla mechaników dla klas technikum w ZSMI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie komputerowego wspomagania projektowania dla mechaników o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętności tworzenia dokumentacji technicznej w programie AutoCad, - zarządzanie cechami rysunku i obiektów, - drukowanie rysunku, - projektowanie dwuwymiarowe, - tworzenie warstw, - modelowanie brył, - kreskowanie, - umieszczanie tekstów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Sprzedawca dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu zawodowego Sprzedawca o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - kompetencje zawodowe- prowadzenie rozmowy sprzedażowej w różnych formach sprzedaży, - kompetencje w komunikacji interpersonalnej, - kompetencje (umiejętności) obsługi sprzętu technicznego w obsłudze klienta tj; kasy, wagi elektroniczne, metkownice, programy komputerowe do sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowe, czytniki. - kompetencje sporządzania dokumentacji sprzedażowe i posprzedażowej, - kompetencje znajomości przepisów i ustaw o ochronie konsumenta, - sporządzanie dokumentacji kasowej, magazynowej, - umiejętność przeprowadzenia inwentaryzacji - kompetencje wyboru dostawcy, zamawianie towarów, przyjęcie towarów z pełną dokumentacją, - kompetencje w sprzedaży towarów na raty, - kompetencje związane z przyjęciem aklamacji od klienta lub dostawcy, - umiejętność badania otoczenia sklepu łącznie z klientem, konkurencją i dostawcą, -umiejętność wyliczania ceny towarów z zastosowaniem marży, upustów, rabatów, przeceny i podatku VAT, - umiejętność pakowania towarów, - kompetencje w przyjęciu należności zapłaty za towar w formie gotówkowej, bezgotówkowej , - umiejętność reklamowania nowości w sprzedaży nowych produktów, wykonanie informacji dla klienta, dekorowanie Sali sprzedażowej, okna wystawowego,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Sprzedawca dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu zawodowego Sprzedawca o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - kompetencje zawodowe- prowadzenie rozmowy sprzedażowej w różnych formach sprzedaży, - kompetencje w komunikacji interpersonalnej, - kompetencje (umiejętności) obsługi sprzętu technicznego w obsłudze klienta tj; kasy, wagi elektroniczne, metkownice, programy komputerowe do sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowe, czytniki, - kompetencje sporządzania dokumentacji sprzedażowe i posprzedażowej, - kompetencje znajomości przepisów i ustaw o ochronie konsumenta, - sporządzanie dokumentacji kasowej, magazynowej, - umiejętność przeprowadzenia inwentaryzacji, - kompetencje wyboru dostawcy, zamawianie towarów, przyjęcie towarów z pełną dokumentacją, - kompetencje w sprzedaży towarów na raty, - kompetencje związane z przyjęciem aklamacji od klienta lub dostawcy, - umiejętność badania otoczenia sklepu łącznie z klientem, konkurencją i dostawcą, -umiejętność wyliczania ceny towarów z zastosowaniem marży, upustów, rabatów, przeceny i podatku VAT, - umiejętność pakowania towarów, - kompetencje w przyjęciu należności zapłaty za towar w formie gotówkowej, bezgotówkowej , - umiejętność reklamowania nowości w sprzedaży nowych produktów, wykonanie informacji dla klienta, dekorowanie Sali sprzedażowej, okna wystawowego,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Technolog robót wykończeniowych i zabudowy dla klas zawodowych w PCE-ZSP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu zawodowego Technolog robót wykończeniowych i zabudowy o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność sporządzania uproszczonej dokumentacji w zakresie robót podłogowych, okładzinowych, malarskich, tapeciarskich - umiejętność wyliczania wartości robót, kosztorysowanie - kompetencje ze znajomości przepisów bhp przy robotach podłogowych, okładzinowych, malarskich i tapeciarskich - kompetencje w zakresie stosowania nowych technologii i materiałów przy robotach podłogowych, okładzinowych, malarskich i tapeciarskich - doskonalenie pod kątem wymagań egzaminów zewnętrznych - kompetencje w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w danych robotach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych dla klas zawodowych w PCE-ZSP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu zawodowego Monter instalacji i urządzeń sanitarnych o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność sporządzania uproszczonej dokumentacji w sieci komunalnych i instalacji sanitarnych - umiejętność wyliczania wartości robót, kosztorysowanie - kompetencje ze znajomości przepisów bhp przy robotach związanych z budową sieci komunalnych, instalacji sanitarnych i robotami ziemnymi - kompetencje w zakresie stosowania nowych technologii i materiałów przy budowie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych - doskonalenie pod kątem wymagań egzaminów zewnętrznych - kompetencje w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w danych robotach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Stolarz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu zawodowego Stolarz o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność sporządzania uproszczonej dokumentacji w zakresie przygotowania robót stolarskich - kompetencje ze znajomości przepisów bhp i przeciwpożarowych podczas robót stolarskich - kompetencje w zakresie stosowania nowych technologii i materiałów w produkcji wyrobów stolarskich - doskonalenie pod kątem wymagań egzaminów zewnętrznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Stolarz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu zawodowego Stolarz o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność sporządzania uproszczonej dokumentacji w zakresie przygotowania robót stolarskich - kompetencje ze znajomości przepisów bhp i przeciwpożarowych podczas robót stolarskich - kompetencje w zakresie stosowania nowych technologii i materiałów w produkcji wyrobów stolarskich - doskonalenie pod kątem wymagań egzaminów zewnętrznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kucharz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu zawodowego Kucharz o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: -umiejętność uczenia się, - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność uczenia się, - kompetencje w zakresie bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych zgodnie z przepisami bhp, w tym Dobrej Praktyki Higienicznej; - kompetencje w zakresie stosowania technik wykonania potraw zgodnie ze sposobem ich sporządzania oraz przestrzegania procedur Dobrej Praktyki Produkcyjnej; - kompetencje w zakresie sporządzania i przygotowania potraw do ekspedycji; - umiejętność dokonania oceny organoleptycznej i jej zapisu; - doskonalenie pod kątem wymagań egzaminów zewnętrznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kucharz dla klas zawodowych w PCE-ZSP - grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu zawodowego Kucharz o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność uczenia się, - kompetencje w zakresie bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych zgodnie z przepisami bhp, w tym Dobrej Praktyki Higienicznej; - kompetencje w zakresie stosowania technik wykonania potraw zgodnie ze sposobem ich sporządzania oraz przestrzegania procedur Dobrej Praktyki Produkcyjnej; - kompetencje w zakresie sporządzania i przygotowania potraw do ekspedycji; - umiejętność dokonania oceny organoleptycznej i jej zapisu; - doskonalenie pod kątem wymagań egzaminów zewnętrznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Budownictwo - AutoCad dla klas technikum w PCE-ZSP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu Budownictwo - AutoCad o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: - porozumiewanie się w języku ojczystym, - inicjatywność i przedsiębiorczość - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, - umiejętność uczenia się, - kompetencje informatyczne, - umiejętność wyobraźni przestrzennej poprzez stosowanie podstaw geometrii wykreślnej, - umiejętność wykonywania przedmiarów, - umiejętność stosowania zasad zbrojenia podstawowych elementów budowlanych, - umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami . - doskonalenie pod kątem wymagań egzaminów zewnętrznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Organizacja usług gastronomicznych dla klas technikum w PCE-ZSP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 8 uczniów i uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotu Organizacja usług gastronomicznych o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela lub nauczycielkę autorski program nauczania : - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = min. 24 godziny - styczeń 2015 r. -czerwiec 2015 r. = 40 godzin Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe/zawodowe takie jak: - umiejętność uczenia się, - umiejętność opracowania projektu organizacji różnych przyjęć okolicznościowych, - kompetencje w zakresie sporządzania kalkulacji cenowej przyjęć okolicznościowych, - kompetencje w zakresie sporządzania umowy wstępnej dotyczącej przyjęć, - umiejętność zastosowania bielizny i zastawy stołowej w zależności od rodzaju przyjęć i nakryć, - doskonalenie pod kątem wymagań egzaminów zewnętrznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 10-06-2014 ZAPAL SIĘ - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SPECYFIKACJA.doc 2014-06-12 14:19:10 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 12.06.2014 14:18
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2014 11:41
Liczba wyświetleń: 1077