drukuj

2014-06-09 14:58:34

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Numer ogłoszenia: 124289 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 247584 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124289 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (PCE-ZSP) w Lęborku i Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych (ZSMI) w Lęborku zakresie kółka: programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, energetyki odnawialnej, układów elektrycznych, układów teleinformatycznych, gastronomicznego, dziennikarskiego oraz dwóch kółek sportowych na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a) Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 80 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania - przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie łącznie 80 godzin zajęć w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresie wrzesień 2014 r. - czerwiec 2015 r. 3. Liczba uczestników zajęć - 25 osób, w tym: - moduł teoretyczny - 1 grupa 25-osobowa - moduł praktyczny - 3 grupy (2 grupy 8 osobowe i 1 grupa 9 osobowa) 4. Liczba godzin: - moduł teoretyczny 20 h dla wszystkich 25 osób (zajęcia z teorii będą przeprowadzone dla 25 osób jednocześnie) - moduł praktyczny dla każdej z grup po 20 h (zajęcia praktyczne każda grupa będzie odbywała osobno - 3 x 20 h) Łączna liczba godzin zajęć do przeprowadzenia to 80 h. Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - zasady BHP w pracy z obrabiarkami CNC - stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań - zapoznanie z układami sterowania obrabiarek - zapoznanie z dokumentacją technologiczną obrabiarek sterowanych numerycznie - ustawianie parametrów i nadzorowanie prac obrabiarki sterowanej numerycznie, - nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi obrabiarki, - mocowanie obrabianych przedmiotów w uchwycie, - uruchamianie i zatrzymywania obrabiarki sterowane numerycznie, - wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarki sterowanej numerycznie i usuwania drobnych usterek, - obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów), - konserwowanie obsługiwanej obrabiarki sterowanej numerycznie, urządzeń i przyrządów, - wytwarzanie na obrabiarce sterowanej numerycznie części maszynowych na podstawie dostarczonej dokumentacji technologicznej i programu obróbki. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (umiejętności praktyczne z zakresu użytkowania obrabiarek skrawających) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przeprowadzenie dla uczestników i uczestniczek próbnego egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji nr M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - uzyskanie pozytywnego wyniku próbnego egzaminu zawodowego przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie modeli dydaktycznych trzech wybranych części maszyn wraz z dokumentacją technologiczną (wykonanie i umieszczenie ich w pracowni) Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy PCE - ZSP b) Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 64 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie zajęć z energetyki odnawialnej dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - określanie cech i parametrów jakościowych określonych rodzajów energii odnawialnej, - charakteryzowanie sposobów wykorzystywania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody oraz biomasy, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej oraz budowy i zasad działania ogniwa fotowoltaicznego, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii wiatru oraz budowy i zasad działania turbiny wiatrowej, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii w ogniwie paliwowym oraz budowy i zasad działania ogniw paliwowych, - rozróżnianie rodzajów prac związanych z organizacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - wskazanie rodzajów wskaźników efektywności energetycznej dla urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (wiedza z zakresu energetyki odnawialnej) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie i wydruk 4 plansz poglądowych: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych, turbin wodnych Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku c) Część III - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów elektrycznych dla 14 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 40 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 40 godzin zajęć w zakresie układów elektrycznych dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 15 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 25 godzin Cele ogólne zajęć( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - analizowanie obwodów prądu stałego i przemiennego jednofazowego, - analizowanie wybranych obwodów magnetycznych, - analizowanie opisu działania wybranych elementów i obwodów elektronicznych, - formułowanie i posługiwanie się podstawowymi prawami obowiązującymi w elektrotechnice. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (wiedza z zakresu układów elektrycznych) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie płytek do ćwiczeń (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku d) Część IV - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów teleinformatycznych dla 14 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 40 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 40 godzin zajęć w zakresie układów teleinformatycznych dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 15 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 25 godzin Cele ogólne zajęć( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - scharakteryzowanie budowy, zasad i właściwego działania urządzeń sieci przewodowych, - scharakteryzowanie budowy, zasad i właściwego działania urządzeń sieci bezprzewodowych, - scharakteryzowanie pojęcia: topologia sieci, środowisko sieciowe (peer to peer, klient-serwer), sieć LAN, ramka, - wyjaśnianie zasady działania urządzeń dostępowych, - zdefiniowanie pojęcia: okablowanie strukturalne, architektura sieciowa, punkt dystrybucyjny, punkt elektryczno-logiczny, - dobieranie elementów komputerowej sieci strukturalnej do określonej architektury sieci, - zdolność połączenia urządzenia poprzez sieć. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (wiedza z zakresu układów teleinformatycznych) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie płytek do ćwiczeń (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku e) Część V - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w zakresie kółka gastronomicznego w wymiarze 64 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka gastronomicznego dla uczniów lub uczennic PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r.- grudzień 2014 r.= 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin 3. Pomoc nauczyciela oraz uczestników i uczestniczek kółka gastronomicznego przy organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących (np. organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) Cele ogólne zajęć ( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - kompetencje w zakresie bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych zgodnie z przepisami bhp, w tym Dobrej Praktyki Higienicznej, - kompetencje w zakresie stosowania technik wykonania potraw zgodnie ze sposobem ich sporządzania oraz przestrzegania procedur Dobrej Praktyki Produkcyjnej, - kompetencje w zakresie sporządzania i przygotowania potraw do ekspedycji, - umiejętność sporządzania potraw typowych dla kuchni regionu, - umiejętność dokonania oceny organoleptycznej. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość) i zawodowych (wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu usług gastronomicznych) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących we współpracy z kółkiem dziennikarskim (np. spotkania organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) - stworzenie skoroszytu z min. 10 przepisami potraw sporządzanych w ramach zajęć, wykorzystywany następnie jako pomoc dydaktyczna do lekcji. Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku f) Część VI - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w zakresie kółka dziennikarskiego w wymiarze 64 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka dziennikarskiego dla uczniów lub uczennic PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r.- grudzień 2014 r.= 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin 3. Pomoc nauczyciela oraz uczestników i uczestniczek kółka dziennikarskiego przy organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących (np. organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - porozumiewanie się w języku ojczystym, - świadomość i ekspresja kulturalna, - rozwijanie kreatywności, - poznawanie mowy ciała, - umiejętność wykonywania reportażu, nakręcania klipów, - umiejętność zdobywania materiału prasowego, - umiejętność radzenia sobie w kontaktach z innymi ludźmi, - szlifowanie warsztatu poprawnego pisania, - umiejętność wykorzystania Internetu w kontaktach, - publikowanie zdjęć i artykułów na serwisach internetowych i w gazetach. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących we współpracy z kółkiem gastronomicznym (np. spotkania organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) - relacja zamieszczona w mediach z dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących zorganizowanych z kółkiem gastronomicznym - stworzenie artykułów prasowych i bloga w Internecie dot. prowadzonych zajęć dziennikarskich. Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku g) Część VII - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego (piłka siatkowa, piłka nożna) dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w wymiarze 64 godzin Zakres rodzajowy tj. piłka siatkowa i/lub piłka nożna będzie uzależniony od predyspozycji i potrzeb uczestników lub uczestniczek zajęć. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka sportowego dla uczniów lub uczennic z PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin Cele ogólne zajęć ( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - wykształcenie u ucznia postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, odpowiedzialności za siebie i innych, samodyscypliny, - wykształcenie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych w życiu rodzinnym i zawodowym: kompetencje społeczne i obywatelskie - zasady postępowania, brak agresji, rozładowanie emocji; umiejętność pracy w zespole (gry zespołowe) - rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji zawodowych - sprawność fizyczna wymagana w pracy zawodowej - wykształcenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, - nabycie umiejętności wykonywania i wykorzystywania ćwiczeń z obciążeniem celem harmonijnego rozwoju fizycznego oraz poprawy zdrowia: kondycji fizycznej, wydajności krążeniowo- tlenowej, układu kostno - mięśniowego, - kształtowanie koordynacji ruchowej, zręczności, zwinności ćwiczebnych, - nabycie umiejętności technicznych i taktycznych w grach zespołowych. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - rozgrywki sportowe podczas dnia sportu w szkole, w których będą uczestniczyli uczniowie z koła sportowego. Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku h) Część VIII - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego (siłownia, aerobik) dla 8 uczniów lub uczennic w Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w wymiarze 64 godzin. Zakres rodzajowy tj. siłownia i/lub aerobik będzie uzależniony od predyspozycji i potrzeb uczestników lub uczestniczek zajęć. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka sportowego dla uczniów lub uczennic z PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin Cele ogólne zajęć ( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - wykształcenie u ucznia postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, odpowiedzialności za siebie i innych, samodyscypliny, - wykształcenie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych w życiu rodzinnym i zawodowym: kompetencje społeczne i obywatelskie - zasady postępowania, brak agresji, rozładowanie emocji; umiejętność pracy w zespole (gry zespołowe) - rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji zawodowych - sprawność fizyczna wymagana w pracy zawodowej - wykształcenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, - nabycie umiejętności wykonywania i wykorzystywania ćwiczeń z obciążeniem celem harmonijnego rozwoju fizycznego oraz poprawy zdrowia: kondycji fizycznej, wydajności krążeniowo- tlenowej, układu kostno - mięśniowego, - kształtowanie koordynacji ruchowej, zręczności, zwinności ćwiczebnych, - nabycie umiejętności technicznych i taktycznych w grach zespołowych. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - rozgrywki sportowe podczas dnia sportu w szkole, w których będą uczestniczyli uczniowie z koła sportowego. Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów elektrycznych dla 14 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 40 godzin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marek Pierzchała, ul. Grodzka 38, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów teleinformatycznych dla 14 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 40 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marek Pierzchała, ul. Grodzka 38, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka gastronomicznego dla 8 uczniów lub uczennic PCE-ZSP w wymiarze 64 godzin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Kozłowska, ul. Armii Krajowej 30B/5, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3840,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego dla 8 uczniów lub uczennic PCE-ZSP w wymiarze 64 godzin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sylwia Skroś, ul. Spokojna 1/25, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3520,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego dla 8 uczniów lub uczennic PCE-ZSP w wymiarze 64 godzin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3392,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3392,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3392,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego dla 8 uczniów lub uczennic PCE-ZSP w wymiarze 64 godzin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3648,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3648,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5119,36

 • Waluta: PLN.


PO.272.1.61.2014                                      Lębork, dn. 26-06-2014 r.

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.61.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 80 godzin.

Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 64 godzin.

Postępowanie w ww. częściach zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

UZASADNIENIE

W związku z tym, że do terminu składania ofert tj. do dnia 23-06-2014 r. do godziny 09:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na powyższej podstawie prawnej.INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.61.2014.

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

Część III - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów elektrycznych dla 14 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 40 godzin.

Wybrany Wykonawca:
Marek Pierzchała
ul. Grodzka 38
84-242 Luzino

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Marek Pierzchała
ul. Grodzka 38
84-242 Luzino
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część IV - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów teleinformatycznych dla 14 uczniów lub uczennic ZSMI  w wymiarze 40 godzin.

Wybrany Wykonawca:
Marek Pierzchała
ul. Grodzka 38
84-242 Luzino

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Marek Pierzchała
ul. Grodzka 38
84-242 Luzino
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część V - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka gastronomicznego dla 8 uczniów lub uczennic PCE-ZSP w wymiarze 64 godzin.
 
Wybrany Wykonawca:
Jolanta Kozłowska
84-300 Lębork       
ul. Armii Krajowej 30B/5

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Jolanta Kozłowska
84-300 Lębork
ul. Armii Krajowej 30B/5
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część VI - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka dziennikarskiego dla 8 uczniów lub uczennic PCE-ZSP w wymiarze 64 godzin.

Wybrany Wykonawca:
Sylwia Skroś
84-300 Lębork       
ul. Spokojna 1/25

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Sylwia Skroś
84-300 Lębork    
ul. Spokojna 1/25
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część VII - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego dla 8 uczniów lub uczennic PCE-ZSP w wymiarze 64 godzin.

Wybrany Wykonawca:
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA

Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

 

Część VIII - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego dla 8 uczniów lub uczennic PCE-ZSP w wymiarze 64 godzin.

Wybrany Wykonawca:
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Anna Ramczyk
ul. Syrokomli 39a/3
84-300 Lębork
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 66,26 pkt


Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 2014-06-27


W dniu 10.06.2014 r. dokonano modyfikacji SIWZ !!!!!

MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZMIENIONY TEKST:

Rozdz. 13 pkt. 1f) do SIWZ:

BYŁO:

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.06.2014 r. godz. 9:00

 JEST:

 NIE OTWIERAĆ PRZED 23.06.2014 r. godz. 9:30OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 124289 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (PCE-ZSP) w Lęborku i Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych (ZSMI) w Lęborku zakresie kółka: programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, energetyki odnawialnej, układów elektrycznych, układów teleinformatycznych, gastronomicznego, dziennikarskiego oraz dwóch kółek sportowych na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a) Część I - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 80 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania - przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie łącznie 80 godzin zajęć w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresie wrzesień 2014 r. - czerwiec 2015 r. 3. Liczba uczestników zajęć - 25 osób, w tym: - moduł teoretyczny - 1 grupa 25-osobowa - moduł praktyczny - 3 grupy (2 grupy 8 osobowe i 1 grupa 9 osobowa) 4. Liczba godzin: - moduł teoretyczny 20 h dla wszystkich 25 osób (zajęcia z teorii będą przeprowadzone dla 25 osób jednocześnie) - moduł praktyczny dla każdej z grup po 20 h (zajęcia praktyczne każda grupa będzie odbywała osobno - 3 x 20 h) Łączna liczba godzin zajęć do przeprowadzenia to 80 h. Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - zasady BHP w pracy z obrabiarkami CNC - stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań - zapoznanie z układami sterowania obrabiarek - zapoznanie z dokumentacją technologiczną obrabiarek sterowanych numerycznie - ustawianie parametrów i nadzorowanie prac obrabiarki sterowanej numerycznie, - nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi obrabiarki, - mocowanie obrabianych przedmiotów w uchwycie, - uruchamianie i zatrzymywania obrabiarki sterowane numerycznie, - wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarki sterowanej numerycznie i usuwania drobnych usterek, - obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów), - konserwowanie obsługiwanej obrabiarki sterowanej numerycznie, urządzeń i przyrządów, - wytwarzanie na obrabiarce sterowanej numerycznie części maszynowych na podstawie dostarczonej dokumentacji technologicznej i programu obróbki. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (umiejętności praktyczne z zakresu użytkowania obrabiarek skrawających) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przeprowadzenie dla uczestników i uczestniczek próbnego egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji nr M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - uzyskanie pozytywnego wyniku próbnego egzaminu zawodowego przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie modeli dydaktycznych trzech wybranych części maszyn wraz z dokumentacją technologiczną (wykonanie i umieszczenie ich w pracowni) Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy PCE - ZSP b) Część II - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 64 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie zajęć z energetyki odnawialnej dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - określanie cech i parametrów jakościowych określonych rodzajów energii odnawialnej, - charakteryzowanie sposobów wykorzystywania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody oraz biomasy, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej oraz budowy i zasad działania ogniwa fotowoltaicznego, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii wiatru oraz budowy i zasad działania turbiny wiatrowej, - przedstawianie technologii pozyskiwania i przetwarzania energii w ogniwie paliwowym oraz budowy i zasad działania ogniw paliwowych, - rozróżnianie rodzajów prac związanych z organizacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - wskazanie rodzajów wskaźników efektywności energetycznej dla urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (wiedza z zakresu energetyki odnawialnej) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie i wydruk 4 plansz poglądowych: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych, turbin wodnych Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku c) Część III - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów elektrycznych dla 14 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 40 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 40 godzin zajęć w zakresie układów elektrycznych dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 15 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 25 godzin Cele ogólne zajęć( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - analizowanie obwodów prądu stałego i przemiennego jednofazowego, - analizowanie wybranych obwodów magnetycznych, - analizowanie opisu działania wybranych elementów i obwodów elektronicznych, - formułowanie i posługiwanie się podstawowymi prawami obowiązującymi w elektrotechnice. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (wiedza z zakresu układów elektrycznych) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie płytek do ćwiczeń (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku d) Część IV - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów teleinformatycznych dla 14 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 40 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 40 godzin zajęć w zakresie układów teleinformatycznych dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 15 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 25 godzin Cele ogólne zajęć( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - scharakteryzowanie budowy, zasad i właściwego działania urządzeń sieci przewodowych, - scharakteryzowanie budowy, zasad i właściwego działania urządzeń sieci bezprzewodowych, - scharakteryzowanie pojęcia: topologia sieci, środowisko sieciowe (peer to peer, klient-serwer), sieć LAN, ramka, - wyjaśnianie zasady działania urządzeń dostępowych, - zdefiniowanie pojęcia: okablowanie strukturalne, architektura sieciowa, punkt dystrybucyjny, punkt elektryczno-logiczny, - dobieranie elementów komputerowej sieci strukturalnej do określonej architektury sieci, - zdolność połączenia urządzenia poprzez sieć. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie) i zawodowych (wiedza z zakresu układów teleinformatycznych) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - przygotowanie płytek do ćwiczeń (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku e) Część V - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w zakresie kółka gastronomicznego w wymiarze 64 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka gastronomicznego dla uczniów lub uczennic PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r.- grudzień 2014 r.= 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin 3. Pomoc nauczyciela oraz uczestników i uczestniczek kółka gastronomicznego przy organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących (np. organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) Cele ogólne zajęć ( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - kompetencje w zakresie bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych zgodnie z przepisami bhp, w tym Dobrej Praktyki Higienicznej, - kompetencje w zakresie stosowania technik wykonania potraw zgodnie ze sposobem ich sporządzania oraz przestrzegania procedur Dobrej Praktyki Produkcyjnej, - kompetencje w zakresie sporządzania i przygotowania potraw do ekspedycji, - umiejętność sporządzania potraw typowych dla kuchni regionu, - umiejętność dokonania oceny organoleptycznej. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość) i zawodowych (wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu usług gastronomicznych) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących we współpracy z kółkiem dziennikarskim (np. spotkania organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) - stworzenie skoroszytu z min. 10 przepisami potraw sporządzanych w ramach zajęć, wykorzystywany następnie jako pomoc dydaktyczna do lekcji. Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku f) Część VI - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w zakresie kółka dziennikarskiego w wymiarze 64 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka dziennikarskiego dla uczniów lub uczennic PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r.- grudzień 2014 r.= 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin 3. Pomoc nauczyciela oraz uczestników i uczestniczek kółka dziennikarskiego przy organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących (np. organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) Cele ogólne zajęć (nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - porozumiewanie się w języku ojczystym, - świadomość i ekspresja kulturalna, - rozwijanie kreatywności, - poznawanie mowy ciała, - umiejętność wykonywania reportażu, nakręcania klipów, - umiejętność zdobywania materiału prasowego, - umiejętność radzenia sobie w kontaktach z innymi ludźmi, - szlifowanie warsztatu poprawnego pisania, - umiejętność wykorzystania Internetu w kontaktach, - publikowanie zdjęć i artykułów na serwisach internetowych i w gazetach. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących we współpracy z kółkiem gastronomicznym (np. spotkania organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku) - relacja zamieszczona w mediach z dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących zorganizowanych z kółkiem gastronomicznym - stworzenie artykułów prasowych i bloga w Internecie dot. prowadzonych zajęć dziennikarskich. Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku g) Część VII - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego (piłka siatkowa, piłka nożna) dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w wymiarze 64 godzin Zakres rodzajowy tj. piłka siatkowa i/lub piłka nożna będzie uzależniony od predyspozycji i potrzeb uczestników lub uczestniczek zajęć. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka sportowego dla uczniów lub uczennic z PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin Cele ogólne zajęć ( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - wykształcenie u ucznia postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, odpowiedzialności za siebie i innych, samodyscypliny, - wykształcenie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych w życiu rodzinnym i zawodowym: kompetencje społeczne i obywatelskie - zasady postępowania, brak agresji, rozładowanie emocji; umiejętność pracy w zespole (gry zespołowe) - rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji zawodowych - sprawność fizyczna wymagana w pracy zawodowej - wykształcenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, - nabycie umiejętności wykonywania i wykorzystywania ćwiczeń z obciążeniem celem harmonijnego rozwoju fizycznego oraz poprawy zdrowia: kondycji fizycznej, wydajności krążeniowo- tlenowej, układu kostno - mięśniowego, - kształtowanie koordynacji ruchowej, zręczności, zwinności ćwiczebnych, - nabycie umiejętności technicznych i taktycznych w grach zespołowych. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - rozgrywki sportowe podczas dnia sportu w szkole, w których będą uczestniczyli uczniowie z koła sportowego. Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku h) Część VIII - Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego (siłownia, aerobik) dla 8 uczniów lub uczennic w Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w wymiarze 64 godzin. Zakres rodzajowy tj. siłownia i/lub aerobik będzie uzależniony od predyspozycji i potrzeb uczestników lub uczestniczek zajęć. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka sportowego dla uczniów lub uczennic z PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin Cele ogólne zajęć ( nabycie umiejętności oraz wiedzy przez uczniów lub uczennice): - wykształcenie u ucznia postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, odpowiedzialności za siebie i innych, samodyscypliny, - wykształcenie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych w życiu rodzinnym i zawodowym: kompetencje społeczne i obywatelskie - zasady postępowania, brak agresji, rozładowanie emocji; umiejętność pracy w zespole (gry zespołowe) - rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji zawodowych - sprawność fizyczna wymagana w pracy zawodowej - wykształcenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, - nabycie umiejętności wykonywania i wykorzystywania ćwiczeń z obciążeniem celem harmonijnego rozwoju fizycznego oraz poprawy zdrowia: kondycji fizycznej, wydajności krążeniowo- tlenowej, układu kostno - mięśniowego, - kształtowanie koordynacji ruchowej, zręczności, zwinności ćwiczebnych, - nabycie umiejętności technicznych i taktycznych w grach zespołowych. Rezultaty do osiągnięcia: - wzrost kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie) u co najmniej 85% uczniów i uczennic objętych zajęciami - rozgrywki sportowe podczas dnia sportu w szkole, w których będą uczestniczyli uczniowie z koła sportowego. Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą spełniającą warunki odpowiednio ze względu na poszczególne części zamówienia: Część I: - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) lub do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (§5) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC lub ukończone studia w kierunku obejmującym obrabiarki CNC - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Część II: - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) lub do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (§5) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie energetyki odnawialnej lub ukończone studia w kierunku obejmującym energetykę odnawialną - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Część III: - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) lub do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (§5) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie układów elektrycznych lub ukończone studia w kierunku obejmującym układy elektryczne - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Część IV: - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) lub do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (§5) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie układów elektrycznych lub ukończone studia w kierunku obejmującym układy teleinformatyczne - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Część V: - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) lub do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (§5) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie usług gastronomicznych lub ukończone studia w kierunku obejmującym usługi gastronomiczne - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Część VI: - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w technikach (§2), zasadniczych szkołach zawodowych (§3) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie dziennikarstwa lub ukończone studia w kierunku obejmującym dziennikarstwo - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Część VII: - posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych (§8) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Część VIII: - posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych (§8) określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) Posiada minimum 6 miesięcy: - doświadczenia w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną Ocena wykazania spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, według załącznika nr 5 oraz oświadczenia w trybie art. 22 ust.1 ustawy w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - zał. nr 7 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 25 uczniów lub uczennic ZSMI w wymiarze 80 godzin..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie programu nauczania - przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie łącznie 80 godzin zajęć w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresie wrzesień 2014 r. - czerwiec 2015 r. 3. Liczba uczestników zajęć - 25 osób, w tym: - moduł teoretyczny - 1 grupa 25-osobowa - moduł praktyczny - 3 grupy (2 grupy 8 osobowe i 1 grupa 9 osobowa) 4. Liczba godzin: - moduł teoretyczny 20 h dla wszystkich 25 osób (zajęcia z teorii będą przeprowadzone dla 25 osób jednocześnie) - moduł praktyczny dla każdej z grup po 20 h (zajęcia praktyczne każda grupa będzie odbywała osobno - 3 x 20 h) Łączna liczba godzin zajęć do przeprowadzenia to 80 h..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie energetyki odnawialnej dla 10 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 64 godzin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie zajęć z energetyki odnawialnej dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów elektrycznych dla 14 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 40 godzin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 40 godzin zajęć w zakresie układów elektrycznych dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 15 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 25 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie układów teleinformatycznych dla 14 uczniów lub uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w wymiarze 40 godzin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 40 godzin zajęć w zakresie układów teleinformatycznych dla uczniów lub uczennic ZSMI w oparciu o opracowany program nauczania w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 15 godzin - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 25 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w zakresie kółka gastronomicznego w wymiarze 64 godzin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka gastronomicznego dla uczniów lub uczennic PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r.- grudzień 2014 r.= 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin 3. Pomoc nauczyciela oraz uczestników i uczestniczek kółka gastronomicznego przy organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących (np. organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w zakresie kółka dziennikarskiego w wymiarze 64 godzin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka dziennikarskiego dla uczniów lub uczennic PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r.- grudzień 2014 r.= 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin 3. Pomoc nauczyciela oraz uczestników i uczestniczek kółka dziennikarskiego przy organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań integracyjnych dla osób potrzebujących (np. organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego (piłka siatkowa, piłka nożna) dla 8 uczniów lub uczennic Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w wymiarze 64 godzin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka sportowego dla uczniów lub uczennic z PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w zakresie kółka sportowego (siłownia, aerobik) dla 8 uczniów lub uczennic w Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku w wymiarze 64 godzin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie programu nauczania- przekazanie dokumentu do personelu projektu 2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć w zakresie kółka sportowego dla uczniów lub uczennic z PCE-ZSP w oparciu o opracowany program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresach: - wrzesień 2014 r. - grudzień 2014 r. = 24 godziny - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. = 40 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik po zmianie siwz ZAPAL SIĘ - ZAJĘCIA POZASZKOLNE SPECYFIKACJA.doc po zmianie 10.06.2014 2014-06-10 14:33:16 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 09.06.2014 14:58
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2014 09:58
Liczba wyświetleń: 847