drukuj

2014-06-09 10:11:46

Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego (poprzez zatrudnienie dwóch doradców zawodowych) uczniom/uczennicom w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz w ZSO Nr 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 123577 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 148247 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 123577 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego (poprzez zatrudnienie dwóch doradców zawodowych) uczniom/uczennicom w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz w ZSO Nr 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego (poprzez zatrudnienie dwóch doradców zawodowych) uczniom/uczennicom w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz w ZSO Nr 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na dwie części zamówienia. 2. Adresaci Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 865 uczennic i uczniów (550K i 315M). Zgodnie z SZOP będą to uczennice i uczniowie dwóch placówek oświatowych, prowadzących kształcenie ogólne, posiadających miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. pomorskiego uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ZSO nr 1) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ZSO nr 2) w Lęborku. a) Część I - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kontynuowanie i wdrażanie nowych działań Szkolnego Ośrodka Karier w ZSO Nr 1 w Lęborku. 2. Świadczenie 240 godzin usług w ramach Szkolnego Ośrodka Karier w okresie wrzesień 2014 - grudzień 2014 r., średnio po 80 godzin w każdym miesiącu, 20 godzin w każdym tygodniu - zgodnie z zaakceptowanym przez przedstawiciela Zleceniodawcy harmonogramem. 3. Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę. 4. Współudział w aktywnej promocji ZSO nr 1 w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego oraz okolicznych powiatów poprzez współorganizację spotkań promocyjno-informacyjnych. 5. Współorganizacja i opieka nad uczestnikami mini - olimpiady z przedsiębiorczości. 6. Uczestnictwo w zaplanowanych wyjazdach edukacyjno-kulturowych dla uczestników projektu Tandemem do świetlanej przyszłości jako opiekun wycieczki przy jednoczesnym świadczeniu w tym czasie porad edukacyjno-zawodowych. 7. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 8. Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 9. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa edukacyjno - zawodowego dla uczestników i uczestniczek - w tym m.in. opracowania Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego (co najmniej 5 IPEZ w miesiącu) 10. W przypadku zainteresowania uczestnika projektu opracowaniem Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego - opracowania Planu w uzgodnieniu z uczestnikiem projektu i psychologiem (po 2 godz. na ucznia). 11. Prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (co najmniej 4 spotkań grupowych w miesiącu) 12. Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego. 13. Współpracę z personelem projektu Tandemem do świetlanej przyszłości i doradcą merytorycznym - koordynatorem szkolnym w ZSO nr 1. 14. Współpracę z psychologiem zatrudnionym w ramach ww. projektu. 15. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: - rynku pracy - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia - możliwości wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym - programów edukacyjnych Unii Europejskiej - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych 16. Stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i ewentualnie wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań i ankiety. 17. Dokumentowanie własnej pracy (m.in. dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego przy rozliczeniu miesięcznym oraz całościowym wykonania usługi) Cele ogólne: Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 865 (550 kobiet i 315 mężczyzn) uczniów i uczennic ZSO Nr 1 w Lęborku i ZSO Nr 2 w Lęborku mające na celu wzrost świadomości uczniów i uczennic w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, przygotowanie ich do wyboru ścieżki kariery zawodowej (w tym możliwości dalszego kształcenia) oraz wsparcia uczestników Projektu w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko rozumianej aktywności zawodowej (w tym w szczególności wyboru zawodu, wymogów, które muszą spełniać kandydaci do pracy w danym zawodzie, umiejętności kontaktu z pracodawcą, uwzględnienie perspektywy niepełnosprawności i z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie oraz zmotywowania do aktywnej postawy na rynku pracy). W ramach spotkań uczestnik i uczestniczka powinna poznać swój potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Kontynuowanie działań Szkolnego Ośrodka Karier w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. b) Część II - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014r. do 9 grudnia 2014 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kontynuowanie i wdrażanie nowych działań Szkolnego Ośrodka Karier w ZSO Nr 2 w Lęborku. 2. Świadczenie 240 godzin usług w ramach Szkolnego Ośrodka Karier w okresie wrzesień 2014 - grudzień 2014 r., średnio po 80 godzin w każdym miesiącu, 20 godzin w każdym tygodniu - zgodnie z zaakceptowanym przez przedstawiciela Zleceniodawcy. 3. Koordynowania działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę. 4. Współudział w aktywnej promocji ZSO nr 2 w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego oraz okolicznych powiatów poprzez współorganizację spotkań promocyjno-informacyjnych. 5. Współorganizacja i opieka nad uczestnikami mini - olimpiady z przedsiębiorczości. 6. Uczestnictwo w zaplanowanych wyjazdach edukacyjno-kulturowych dla uczestników projektu Tandemem do świetlanej przyszłości jako opiekun wycieczki przy jednoczesnym świadczeniu w tym czasie porad edukacyjno-zawodowych. 7. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 8. Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 9. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa edukacyjno - zawodowego dla uczestników i uczestniczek - w tym m.in. opracowania Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego (co najmniej 5 IPEZ w miesiącu) 10. W przypadku zainteresowania uczestnika projektu opracowaniem Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego - opracowania Planu w uzgodnieniu z uczestnikiem projektu i psychologiem (po 2 godz. na ucznia). 11. Prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (co najmniej 4 spotkań grupowych w miesiącu) 12. Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego. 13. Współpracę z personelem projektu Tandemem do świetlanej przyszłości i doradcą merytorycznym - koordynatorem szkolnym w ZSO nr 2. 14. Współpracę z psychologiem zatrudnionym w ramach ww. projektu. 15. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: - rynku pracy - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia - możliwości wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym - programów edukacyjnych Unii Europejskiej - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych 16. Stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i ewentualnie wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań i ankiety. 17. Dokumentowanie własnej pracy (m.in. dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego przy rozliczeniu miesięcznym oraz całościowym wykonania usługi) Cele ogólne: Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 865 (550 kobiet i 315 mężczyzn) uczniów i uczennic ZSO nr 1 w Lęborku i ZSO nr 2 w Lęborku mające na celu wzrost świadomości uczniów/uczennic w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, przygotowanie ich do wyboru ścieżki kariery zawodowej (w tym możliwości dalszego kształcenia) oraz wsparcia uczestników Projektu w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko rozumianej aktywności zawodowej (w tym w szczególności wyboru zawodu, wymogów, które muszą spełniać kandydaci do pracy w danym zawodzie, umiejętności kontaktu z pracodawcą, uwzględnienie perspektywy niepełnosprawności i z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie oraz zmotywowania do aktywnej postawy na rynku pracy). W ramach spotkań uczestnik i uczestniczka powinna poznać swój potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Kontynuowanie działań Szkolnego Ośrodka Karier w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. 3. Czas trwania zajęć pozaszkolnych a) Część I - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. Łączna liczba godzin świadczenia usług doradztwa edukacyjno - zawodowego do 9.12.2014 r. to 240 godzin, średnio po 80 godzin w każdym miesiącu. Jedna godzina pracy = 60 minut b) Część II - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. Łączna liczba godzin świadczenia usług doradztwa edukacyjno - zawodowego do 9.12.2014 r. to 240 godzin, średnio po 80 godzin w każdym miesiącu. Jedna godzina pracy = 60 minut 4. Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 1. Harmonogram zajęć: a) osoby zatrudnione w ramach części I i II przedmiotu zamówienia będą zobowiązane do opracowania harmonogramu w ramach danej części przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we współpracy ze Zleceniodawcą i dyrekcją szkoły. Wstępny harmonogram na okres od września 2014 r. do grudnia 2014 r. należy przedstawić Zamawiającemu do 01.09.2014 r. b) harmonogram zawiera datę świadczenia usług i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację. c) harmonogram podlega akceptacji przedstawiciela Zamawiającego d) wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu. 2. W celu uzyskania lepszego zrealizowania rezultatów Projektu oraz lepszego dostosowania świadczenia przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestniczących w nim uczniów i uczennic dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie zmian w przedmiocie zamówienia. O zmianach takich Wykonawca obowiązany jest poinformować Zleceniodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKADEMIA BIZNESU Zyta Klonowska, ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014r. do 19 grudnia 2014 r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aleksandra Makowiecka, Wierzchocino 4, 76-214 Smołdzino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14000,00

 • Waluta: PLN.INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.60.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego (poprzez zatrudnienie dwóch doradców zawodowych) uczniom/uczennicom w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz w ZSO Nr 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 

Część I - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r.

Część II - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014r. do 19 grudnia 2014 r.
 

Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Część I - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r.
 

Wybrany Wykonawca :
AKADEMIA BIZNESU
Zyta Klonowska
ul. Mickiewicza 22
84-100 Puck

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA
Organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o.
Oś. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

56,60 pkt.

AKADEMIA BIZNESU
Zyta Klonowska
ul. Mickiewicza 22
84-100 Puck

100,00 pkt.

GOLDATOS Aleksandra Jaruga
Turbia 150
37-416 Zaleszany

67,42 pkt.

MEAVIA
Małgorzata Pytlewska
ul. Sienkiewicza 87/4
50-348 Wrocław

OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 30.06.2014 r.
 

Część II - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014r. do 19 grudnia 2014 r.

Wybrany Wykonawca :
Aleksandra Makowiecka
Wierzchocino 4
76-214 Smołdzino

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA

Organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o.

Oś. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

44,83 pkt.

AKADEMIA BIZNESU
Zyta Klonowska
ul. Mickiewicza 22
84-100 Puck

86,67 pkt.

Aleksandra Makowiecka
Wierzchocino 4
76-214 Smołdzino

100,00 pkt.

MEAVIA
Małgorzata Pytlewska
ul. Sienkiewicza 87/4
50-348 Wrocław

OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 30.06.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 123577 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego (poprzez zatrudnienie dwóch doradców zawodowych) uczniom/uczennicom w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz w ZSO Nr 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego (poprzez zatrudnienie dwóch doradców zawodowych) uczniom/uczennicom w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz w ZSO Nr 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale 8 ust.1 pkt. 4 SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na dwie części zamówienia. 2. Adresaci Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 865 uczennic i uczniów (550K i 315M). Zgodnie z SZOP będą to uczennice i uczniowie dwóch placówek oświatowych, prowadzących kształcenie ogólne, posiadających miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. pomorskiego uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ZSO nr 1) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ZSO nr 2) w Lęborku. a) Część I - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kontynuowanie i wdrażanie nowych działań Szkolnego Ośrodka Karier w ZSO Nr 1 w Lęborku. 2. Świadczenie 240 godzin usług w ramach Szkolnego Ośrodka Karier w okresie wrzesień 2014 - grudzień 2014 r., średnio po 80 godzin w każdym miesiącu, 20 godzin w każdym tygodniu - zgodnie z zaakceptowanym przez przedstawiciela Zleceniodawcy harmonogramem. 3. Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę. 4. Współudział w aktywnej promocji ZSO nr 1 w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego oraz okolicznych powiatów poprzez współorganizację spotkań promocyjno-informacyjnych. 5. Współorganizacja i opieka nad uczestnikami mini - olimpiady z przedsiębiorczości. 6. Uczestnictwo w zaplanowanych wyjazdach edukacyjno-kulturowych dla uczestników projektu Tandemem do świetlanej przyszłości jako opiekun wycieczki przy jednoczesnym świadczeniu w tym czasie porad edukacyjno-zawodowych. 7. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 8. Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 9. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa edukacyjno - zawodowego dla uczestników i uczestniczek - w tym m.in. opracowania Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego (co najmniej 5 IPEZ w miesiącu) 10. W przypadku zainteresowania uczestnika projektu opracowaniem Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego - opracowania Planu w uzgodnieniu z uczestnikiem projektu i psychologiem (po 2 godz. na ucznia). 11. Prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (co najmniej 4 spotkań grupowych w miesiącu) 12. Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego. 13. Współpracę z personelem projektu Tandemem do świetlanej przyszłości i doradcą merytorycznym - koordynatorem szkolnym w ZSO nr 1. 14. Współpracę z psychologiem zatrudnionym w ramach ww. projektu. 15. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: - rynku pracy - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia - możliwości wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym - programów edukacyjnych Unii Europejskiej - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych 16. Stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i ewentualnie wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań i ankiety. 17. Dokumentowanie własnej pracy (m.in. dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego przy rozliczeniu miesięcznym oraz całościowym wykonania usługi) Cele ogólne: Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 865 (550 kobiet i 315 mężczyzn) uczniów i uczennic ZSO Nr 1 w Lęborku i ZSO Nr 2 w Lęborku mające na celu wzrost świadomości uczniów i uczennic w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, przygotowanie ich do wyboru ścieżki kariery zawodowej (w tym możliwości dalszego kształcenia) oraz wsparcia uczestników Projektu w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko rozumianej aktywności zawodowej (w tym w szczególności wyboru zawodu, wymogów, które muszą spełniać kandydaci do pracy w danym zawodzie, umiejętności kontaktu z pracodawcą, uwzględnienie perspektywy niepełnosprawności i z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie oraz zmotywowania do aktywnej postawy na rynku pracy). W ramach spotkań uczestnik i uczestniczka powinna poznać swój potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Kontynuowanie działań Szkolnego Ośrodka Karier w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. b) Część II - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014r. do 9 grudnia 2014 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kontynuowanie i wdrażanie nowych działań Szkolnego Ośrodka Karier w ZSO Nr 2 w Lęborku. 2. Świadczenie 240 godzin usług w ramach Szkolnego Ośrodka Karier w okresie wrzesień 2014 - grudzień 2014 r., średnio po 80 godzin w każdym miesiącu, 20 godzin w każdym tygodniu - zgodnie z zaakceptowanym przez przedstawiciela Zleceniodawcy. 3. Koordynowania działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę. 4. Współudział w aktywnej promocji ZSO nr 2 w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego oraz okolicznych powiatów poprzez współorganizację spotkań promocyjno-informacyjnych. 5. Współorganizacja i opieka nad uczestnikami mini - olimpiady z przedsiębiorczości. 6. Uczestnictwo w zaplanowanych wyjazdach edukacyjno-kulturowych dla uczestników projektu Tandemem do świetlanej przyszłości jako opiekun wycieczki przy jednoczesnym świadczeniu w tym czasie porad edukacyjno-zawodowych. 7. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 8. Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 9. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa edukacyjno - zawodowego dla uczestników i uczestniczek - w tym m.in. opracowania Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego (co najmniej 5 IPEZ w miesiącu) 10. W przypadku zainteresowania uczestnika projektu opracowaniem Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego - opracowania Planu w uzgodnieniu z uczestnikiem projektu i psychologiem (po 2 godz. na ucznia). 11. Prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (co najmniej 4 spotkań grupowych w miesiącu) 12. Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego. 13. Współpracę z personelem projektu Tandemem do świetlanej przyszłości i doradcą merytorycznym - koordynatorem szkolnym w ZSO nr 2. 14. Współpracę z psychologiem zatrudnionym w ramach ww. projektu. 15. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: - rynku pracy - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia - możliwości wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym - programów edukacyjnych Unii Europejskiej - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych 16. Stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i ewentualnie wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań i ankiety. 17. Dokumentowanie własnej pracy (m.in. dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego przy rozliczeniu miesięcznym oraz całościowym wykonania usługi) Cele ogólne: Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 865 (550 kobiet i 315 mężczyzn) uczniów i uczennic ZSO nr 1 w Lęborku i ZSO nr 2 w Lęborku mające na celu wzrost świadomości uczniów/uczennic w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, przygotowanie ich do wyboru ścieżki kariery zawodowej (w tym możliwości dalszego kształcenia) oraz wsparcia uczestników Projektu w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko rozumianej aktywności zawodowej (w tym w szczególności wyboru zawodu, wymogów, które muszą spełniać kandydaci do pracy w danym zawodzie, umiejętności kontaktu z pracodawcą, uwzględnienie perspektywy niepełnosprawności i z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie oraz zmotywowania do aktywnej postawy na rynku pracy). W ramach spotkań uczestnik i uczestniczka powinna poznać swój potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej. Rezultaty do osiągnięcia: 1. Kontynuowanie działań Szkolnego Ośrodka Karier w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. 3. Czas trwania zajęć pozaszkolnych a) Część I - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. Łączna liczba godzin świadczenia usług doradztwa edukacyjno - zawodowego do 9.12.2014 r. to 240 godzin, średnio po 80 godzin w każdym miesiącu. Jedna godzina pracy = 60 minut b) Część II - Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. Łączna liczba godzin świadczenia usług doradztwa edukacyjno - zawodowego do 9.12.2014 r. to 240 godzin, średnio po 80 godzin w każdym miesiącu. Jedna godzina pracy = 60 minut 4. Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 1. Harmonogram zajęć: a) osoby zatrudnione w ramach części I i II przedmiotu zamówienia będą zobowiązane do opracowania harmonogramu w ramach danej części przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we współpracy ze Zleceniodawcą i dyrekcją szkoły. Wstępny harmonogram na okres od września 2014 r. do grudnia 2014 r. należy przedstawić Zamawiającemu do 01.09.2014 r. b) harmonogram zawiera datę świadczenia usług i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację. c) harmonogram podlega akceptacji przedstawiciela Zamawiającego d) wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu. 2. W celu uzyskania lepszego zrealizowania rezultatów Projektu oraz lepszego dostosowania świadczenia przedmiotu zamówienia do potrzeb uczestniczących w nim uczniów i uczennic dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie zmian w przedmiocie zamówienia. O zmianach takich Wykonawca obowiązany jest poinformować Zleceniodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą spełniającą warunki odpowiednio ze względu na poszczególne części zamówienia: Część I: - spełnienie wymagań dla nauczyciela - doradcy zawodowego, zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowej kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, kiedy można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) tj.: § 22. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, która ukończyła: o studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub o studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne - znajomość specyfiki pracy i potrzeb środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy - 2 - letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół Ponadgimnazjalnych Część II: - spełnienie wymagań dla nauczyciela - doradcy zawodowego, zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowej kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, kiedy można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) tj.: § 22. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, która ukończyła: o studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub o studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. - znajomość specyfiki pracy i potrzeb środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy - 2 - letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół Ponadgimnazjalnych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ b) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy, b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w SIWZ określone i przedstawionej ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej), Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 09:30, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014 r. do 9 grudnia 2014 r..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kontynuowanie i wdrażanie nowych działań Szkolnego Ośrodka Karier w ZSO Nr 1 w Lęborku. 2. Świadczenie 240 godzin usług w ramach Szkolnego Ośrodka Karier w okresie wrzesień 2014 - grudzień 2014 r., średnio po 80 godzin w każdym miesiącu, 20 godzin w każdym tygodniu - zgodnie z zaakceptowanym przez przedstawiciela Zleceniodawcy harmonogramem. 3. Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę. 4. Współudział w aktywnej promocji ZSO nr 1 w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego oraz okolicznych powiatów poprzez współorganizację spotkań promocyjno-informacyjnych. 5. Współorganizacja i opieka nad uczestnikami mini - olimpiady z przedsiębiorczości. 6. Uczestnictwo w zaplanowanych wyjazdach edukacyjno-kulturowych dla uczestników projektu Tandemem do świetlanej przyszłości jako opiekun wycieczki przy jednoczesnym świadczeniu w tym czasie porad edukacyjno-zawodowych. 7. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 8. Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 9. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa edukacyjno - zawodowego dla uczestników i uczestniczek - w tym m.in. opracowania Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego (co najmniej 5 IPEZ w miesiącu) 10. W przypadku zainteresowania uczestnika projektu opracowaniem Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego - opracowania Planu w uzgodnieniu z uczestnikiem projektu i psychologiem (po 2 godz. na ucznia). 11. Prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (co najmniej 4 spotkań grupowych w miesiącu) 12. Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego. 13. Współpracę z personelem projektu Tandemem do świetlanej przyszłości i doradcą merytorycznym - koordynatorem szkolnym w ZSO nr 1. 14. Współpracę z psychologiem zatrudnionym w ramach ww. projektu. 15. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: - rynku pracy - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia - możliwości wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym - programów edukacyjnych Unii Europejskiej - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych 16. Stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i ewentualnie wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań i ankiety. 17. Dokumentowanie własnej pracy (m.in. dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego przy rozliczeniu miesięcznym oraz całościowym wykonania usługi).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zatrudnienie doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wymiarze 240 godzin - od 2 września 2014r. do 9 grudnia 2014 r.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kontynuowanie i wdrażanie nowych działań Szkolnego Ośrodka Karier w ZSO Nr 2 w Lęborku. 2. Świadczenie 240 godzin usług w ramach Szkolnego Ośrodka Karier w okresie wrzesień 2014 - grudzień 2014 r., średnio po 80 godzin w każdym miesiącu, 20 godzin w każdym tygodniu - zgodnie z zaakceptowanym przez przedstawiciela Zleceniodawcy. 3. Koordynowania działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę. 4. Współudział w aktywnej promocji ZSO nr 2 w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego oraz okolicznych powiatów poprzez współorganizację spotkań promocyjno-informacyjnych. 5. Współorganizacja i opieka nad uczestnikami mini - olimpiady z przedsiębiorczości. 6. Uczestnictwo w zaplanowanych wyjazdach edukacyjno-kulturowych dla uczestników projektu Tandemem do świetlanej przyszłości jako opiekun wycieczki przy jednoczesnym świadczeniu w tym czasie porad edukacyjno-zawodowych. 7. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 8. Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 9. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa edukacyjno - zawodowego dla uczestników i uczestniczek - w tym m.in. opracowania Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego (co najmniej 5 IPEZ w miesiącu) 10. W przypadku zainteresowania uczestnika projektu opracowaniem Indywidualnego Planu Edukacyjno - Zawodowego - opracowania Planu w uzgodnieniu z uczestnikiem projektu i psychologiem (po 2 godz. na ucznia). 11. Prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (co najmniej 4 spotkań grupowych w miesiącu) 12. Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego. 13. Współpracę z personelem projektu Tandemem do świetlanej przyszłości i doradcą merytorycznym - koordynatorem szkolnym w ZSO nr 2. 14. Współpracę z psychologiem zatrudnionym w ramach ww. projektu. 15. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: - rynku pracy - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia - możliwości wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym - programów edukacyjnych Unii Europejskiej - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych 16. Stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i ewentualnie wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań i ankiety. 17. Dokumentowanie własnej pracy (m.in. dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego przy rozliczeniu miesięcznym oraz całościowym wykonania usługi).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ-doradca PO.272.1.60.2014.doc 2014-06-09 10:12:31 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 09.06.2014 10:11
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2014 08:36
Liczba wyświetleń: 893