drukuj

2014-05-23 15:11:14

Opracowanie autorskiego programu nauczania w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz ZSO Nr 2 w Lęborku i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 111709 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 153669 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111709 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie autorskiego programu nauczania w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz ZSO Nr 2 w Lęborku i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie autorskiego programu nauczania w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz ZSO Nr 2 w Lęborku i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia pięć (25) części. Opis szczegółowy każdej części zamówienia określono w Załączniku nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, pod warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) może uczestniczyć w realizacji co najwyżej dwóch częściach zamówienia, ze względu na realizację zajęć dla kilku grup w tym samym terminie. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1(grupa 1) Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2) Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy II-ej w ZSO nr 1 Część 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1 Część 5 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 1 Część 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z historii/WOS dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1 Część 7 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 1) Część 8 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2) Część 9 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy II-ej w ZSO nr 1 Część 10 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 Część 11 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 Część 12 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1 Część 13 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 2 Część 14 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w ZSO nr 2 Część 15 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w ZSO nr 2 Część 16 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 1) Część 17 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 2) Część 18 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 2 Część 19 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2 Część 20 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 2 Część 21 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z WOS w ZSO nr 2 Część 22 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2 Część 23 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 2 Część 24 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 2 Część 25 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki w ZSO nr 2 Czas trwania zajęć pozalekcyjnych Zajęcia będą się odbywać w 25 grupach. Liczba osób w grupie wynosi 10 osób. Łączna liczba godzin wynosi 24 godziny na każdą grupę uczestników zajęć. Na jedną godzinę zajęć składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut. Zajęcia pozalekcyjne należy przeprowadzić w dni robocze dla ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Lęborku poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi - w godz. 8.00 - 18.00 według harmonogramu w ujęciu tygodniowym ustalonym z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu. Terminy i godziny zajęć pozalekcyjnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się organizację części godzin zajęć w weekendy lub dni wolne od nauki (np. zajęcia w plenerze, wycieczki, szczególne potrzeby uczniów itp.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1(grupa 1)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Wach, ul. Jedności Robotniczej 1/18, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Wach, ul. Jedności Robotniczej 1/18, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy II-ej w ZSO nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paulina Paluch, ul. Chopina 12/4, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1608,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1608,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paulina Paluch, ul. Chopina 12/4, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1608,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1608,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Damian Powideł, ul. Czołgistów 19B/5, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1440,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z historii/WOS dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Piwka, ul. Armii Krajowej 13a/42, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1581,60

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1581,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 1)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Kwaśniak, ul. Akacjowa 33, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Kwaśniak, ul. Akacjowa 33, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy II-ej w ZSO nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Halina Wielgus, ul. Łasaka 3/3, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Halina Wielgus, ul. Łasaka 3/3, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Pobrucka, ul. Pułaskiego 3, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Robert Warszawski, ul. Armii Krajowej 22/10, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Korszla, Redkowice 26D, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Niedziela, ul. Artylerzystów 23, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 1)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Kalicińska, Osiedle XXX-lecia 74, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 2)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Kalicińska, Osiedle XXX-lecia 74, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Damian Powideł, ul. Czołgistów 19B/5, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1680,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marta Spoczyńska, ul. Harcerzy 6B, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Sawińska-Majer, ul. Konopnickiej 9/22, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z WOS w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Piwka, ul. Armii Krajowej 13a/42, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1509,60

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1509,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Kowalczyk, ul. Armii Krajowej 26/16, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Janowicz, ul. Mieszka I 1c, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Irytowska, ul. Czołgistów 18a/6, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki w ZSO nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Czerwonka, ul. Słowackiego 23/7, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1896,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1896,00

 • Waluta: PLN.
Lębork, 09.06.2014 r.
Zamawiający                                                                                                           
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.55.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Opracowanie autorskiego programu nauczania w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz ZSO Nr 2 w Lęborku i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 
W części 14 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w ZSO nr 2
 

Postępowanie w części 14 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 
UZASADNIENIE

W związku z tym, że do terminu składania ofert tj. do dnia 04.06.2014 r. do godziny 09.00 nie złożono żadnej oferty spełniającej warunki zamówienia, wskazane przez Zamawiającego na części 14 Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na powyższej podstawie prawnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.55.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Opracowanie autorskiego programu nauczania w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz ZSO Nr 2 w Lęborku i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy  III-ej w ZSO nr 1(grupa 1)

 

Wybrany Wykonawca:
Katarzyna Wach
ul. Jedności Robotniczej 1/18
84-300 Lębork                   

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

 

Katarzyna Wach
ul. Jedności Robotniczej 1/18
84-300 Lębork   

 

 

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2)

 
Wybrany Wykonawca :
Katarzyna Wach
ul. Jedności Robotniczej 1/18
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Katarzyna Wach
ul. Jedności Robotniczej 1/18
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIECzęść 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy II-ej w ZSO nr 1

 
Wybrany Wykonawca:
Paulina Paluch
ul. Chopina 12/4
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Wybrany Wykonawca :
Paulina Paluch
ul. Chopina 12/4
84-300 Lębork

 

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1
 

Wybrany Wykonawca :
Paulina Paluch
ul. Chopina 12/4
84-300 Lębork
                

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Paulina Paluch
ul. Chopina 12/4
84-300 Lębork

 

100,00 pkt.
 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 5 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 1

Wybrany Wykonawca :
Damian Powideł
ul. Czołgistów 19B/5
84-300 Lębork   

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Damian Powideł
ul. Czołgistów 19B/5
84-300 Lębork   

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

Władysław Nowak
Plac Młodzieży 6
84-300 Lębork

75,00 pkt.Część 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z historii/WOS dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1

 
Wybrany Wykonawca :
Krzysztof Piwka
ul. Armii Krajowej 13a/42
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Krzysztof Piwka
ul. Armii Krajowej 13a/42
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 7 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 1)

Wybrany Wykonawca :
Justyna Kwaśniak
ul. Akacjowa 33
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Justyna Kwaśniak
ul. Akacjowa 33
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 8 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2)

Wybrany Wykonawca :
Justyna Kwaśniak
ul. Akacjowa 33
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Justyna Kwaśniak
ul. Akacjowa 33
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIECzęść 9 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy II-ej w ZSO nr 1


Wybrany Wykonawca :
Halina Wielgus
ul. Łasaka 3/3
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Halina Wielgus
ul. Łasaka 3/3
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE


Część 10 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 1

Wybrany Wykonawca :
Halina Wielgus
ul. Łasaka 3/3
84-300 Lębork

 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Halina Wielgus
ul. Łasaka 3/3
84-300 Lębork


100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIECzęść 11 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 1

Wybrany Wykonawca :
Agnieszka Pobrucka
ul. Pułaskiego 3
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Agnieszka Pobrucka
ul. Pułaskiego 3
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 12 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1

Wybrany Wykonawca :
Robert Warszawski
ul. Armii Krajowej 22/10
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Robert Warszawski
ul. Armii Krajowej 22/10
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 13 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 2

Wybrany Wykonawca :
Małgorzata Korszla
Redkowice 26D
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Małgorzata Korszla
Redkowice 26D
84-351 Nowa Wieś Lęborska

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 15 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w ZSO nr 2

Wybrany Wykonawca :
Katarzyna Niedziela
ul. Artylerzystów 23
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Katarzyna Niedziela
ul. Artylerzystów 23
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIECzęść 16 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 1) 


Wybrany Wykonawca :
Agnieszka Kalicińska
Osiedle XXX-lecia 74
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Agnieszka Kalicińska
Osiedle XXX-lecia 74
84-351 Nowa Wieś Lęborska

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 17 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 2)

Wybrany Wykonawca :
Agnieszka Kalicińska
Osiedle XXX-lecia 74
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Agnieszka Kalicińska
Osiedle XXX-lecia 74
84-351 Nowa Wieś Lęborska

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 18 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 2

Wybrany Wykonawca :
Damian Powideł
ul. Czołgistów 19B/5
84-300 Lębork   

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Iwona Kłosowska
ul. Kościuszki 8/1
84-300 Lębork

87,5 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

Damian Powideł
ul. Czołgistów 19B/5
84-300 Lębork   

100,00 pkt.

 

 

Część 19 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2

Wybrany Wykonawca :
Marta Spoczyńska
ul. Harcerzy 6B
84-300 Lębork
 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Marta Spoczyńska
ul. Harcerzy 6B
84-300 Lębork

100,00 pkt.
 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 20 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 2

Wybrany Wykonawca :
Joanna Sawińska-Majer
ul. Konopnickiej 9/22
84-300 Lębork
 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Joanna Sawińska-Majer
ul. Konopnickiej 9/22
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 21 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z WOS w ZSO nr 2

Wybrany Wykonawca :
Krzysztof Piwka
ul. Armii Krajowej 13a/42
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Krzysztof Piwka
ul. Armii Krajowej 13a/42
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 22 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2

 
Wybrany Wykonawca :
Małgorzata Kowalczyk
ul. Armii Krajowej 26/16
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Małgorzata Kowalczyk
ul. Armii Krajowej 26/16
84-300 Lębork

100,00 pkt.

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 23 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 2

 
Wybrany Wykonawca :
Małgorzata Janowicz
ul. Mieszka I 1c
84-300 Lębork
 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Małgorzata Janowicz
ul. Mieszka I 1c
84-300 Lębork

100,00 pkt.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 24 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 2

Wybrany Wykonawca :
Elżbieta Irytowska
ul. Czołgistów 18a/6
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Elżbieta Irytowska
ul. Czołgistów 18a/6
84-300 Lębork

100,00 pkt.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE

 

Część 25 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki w ZSO nr 2

Wybrany Wykonawca :
Krzysztof Czerwonka
ul. Słowackiego 23/7
84-300 Lębork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA

Krzysztof Czerwonka
ul. Słowackiego 23/7
84-300 Lębork


100,00 pkt.
 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„Języki Świata"
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

OFERTA NIE PODLEGA OCENIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 111709 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie autorskiego programu nauczania w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz ZSO Nr 2 w Lęborku i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie autorskiego programu nauczania w ZSO Nr 1 w Lęborku oraz ZSO Nr 2 w Lęborku i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia pięć (25) części. Opis szczegółowy każdej części zamówienia określono w Załączniku nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, pod warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) może uczestniczyć w realizacji co najwyżej dwóch częściach zamówienia, ze względu na realizację zajęć dla kilku grup w tym samym terminie. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1(grupa 1) Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2) Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy II-ej w ZSO nr 1 Część 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1 Część 5 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 1 Część 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z historii/WOS dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1 Część 7 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 1) Część 8 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2) Część 9 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy II-ej w ZSO nr 1 Część 10 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 Część 11 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 Część 12 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1 Część 13 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 2 Część 14 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w ZSO nr 2 Część 15 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w ZSO nr 2 Część 16 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 1) Część 17 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 2) Część 18 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 2 Część 19 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2 Część 20 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 2 Część 21 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z WOS w ZSO nr 2 Część 22 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2 Część 23 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 2 Część 24 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 2 Część 25 - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki w ZSO nr 2 Czas trwania zajęć pozalekcyjnych Zajęcia będą się odbywać w 25 grupach. Liczba osób w grupie wynosi 10 osób. Łączna liczba godzin wynosi 24 godziny na każdą grupę uczestników zajęć. Na jedną godzinę zajęć składa się jedna godzina lekcyjna = 45 minut. Zajęcia pozalekcyjne należy przeprowadzić w dni robocze dla ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Lęborku poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi - w godz. 8.00 - 18.00 według harmonogramu w ujęciu tygodniowym ustalonym z koordynatorem merytorycznym każdej ze szkół, personelem projektu oraz musi on być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu. Terminy i godziny zajęć pozalekcyjnych dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się organizację części godzin zajęć w weekendy lub dni wolne od nauki (np. zajęcia w plenerze, wycieczki, szczególne potrzeby uczniów itp.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.31.00.00-0, 80.20.00.00-6, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 25.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki dla nauczyciela/nauczycielki liceum ogólnokształcącego określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) i dodatkowo posiadającą: - przygotowanie pedagogiczne - ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe uprawniające do nauczania przedmiotu zgodnego lub pokrewnego z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć stosownie do części od 1 do 25 - w ostatnich 3 latach, co najmniej 2- letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej. 4.2. jedna osoba (wskazana przez Wykonawcę) może uczestniczyć w realizacji zamówienia w co najwyżej dwóch częściach zamówienia, ze względu na realizację zajęć dla kilku grup w tym samym terminie. Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, według Załącznika nr 5 oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - Załącznik nr 8 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2014 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1(grupa 1).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka polskiego o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: -porozumiewanie się w języku ojczystym - umiejętność uczenia się - kompetencje społeczne i obywatelskie - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka polskiego o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: -porozumiewanie się w języku ojczystym - umiejętność uczenia się - kompetencje społeczne i obywatelskie - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy II-ej w ZSO nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka angielskiego o rozszerzonej podstawie programowej dla klas II w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w językach obcych - umiejętność uczenia się - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka niemieckiego o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w językach obcych - umiejętność uczenia się - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie matematyki o rozszerzonej podstawie programowej dla klas II w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - kompetencje matematyczne - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z historii/WOS dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie historii/WOS o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w języku ojczystym - umiejętność uczenia się - kompetencje społeczne i obywatelskie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 1).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie chemii o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: -umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 1 (grupa 2).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 3. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie chemii o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy II-ej w ZSO nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie biologii o rozszerzonej podstawie programowej dla klas II w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie biologii o rozszerzonej podstawie programowej dla klasy III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie geografii o rozszerzonej podstawie programowej dla klasy III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla klasy II i III-ej w ZSO nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie informatyki o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - kompetencje informatyczne - kompetencje matematyczne -umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla klasy III-ej w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka polskiego o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w języku ojczystym - umiejętność uczenia się - kompetencje społeczne i obywatelskie - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka angielskiego o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w językach obcych - umiejętność uczenia się - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka niemieckiego o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w językach obcych - umiejętność uczenia się - świadomość i ekspresja kulturalna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa1).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie matematyki o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - kompetencje matematyczne - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy III-ej w ZSO nr 2 (grupa 2).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie matematyki o rozszerzonej podstawie programowej dla klasy III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - kompetencje matematyczne - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy II-ej w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie matematyki o rozszerzonej podstawie programowej dla klasy II w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - kompetencje matematyczne - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie chemii o rozszerzonej podstawie programowej dla klasy I i II-ej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla klasy III-ej w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie chemii o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - kompetencje matematyczne - umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z WOS w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie WOS o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: - porozumiewanie się w języku ojczystym - umiejętność uczenia się - kompetencje społeczne i obywatelskie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy I i II-ej w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie biologii o rozszerzonej podstawie programowej dla klas I i II w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: -umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla klasy III-ej w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie biologii o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: -umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla klasy III-ej w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie geografii o rozszerzonej podstawie programowej dla klas III w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: -umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla klasy w ZSO nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie autorskiego programu nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych - 10 uczniów/uczennic skierowanych na zajęcia pozalekcyjne i przekazanie dokumentu do personelu projektu. 2. Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie informatyki o rozszerzonej podstawie programowej w oparciu o opracowany przez nauczyciela/ nauczycielkę autorski program nauczania - średnio po 2 godziny tygodniowo w okresie wrzesień 2014 - 05 grudzień 2014 r. Zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie w szczególności rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: -kompetencje informatyczne - kompetencje matematyczne -umiejętność uczenia się.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1, 80.50.00.00-9, 80.52.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ pozalekcyjne 02 07 2013-MAJ 2014.doc 2014-05-23 15:12:43 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 23.05.2014 15:11
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2014 11:51
Liczba wyświetleń: 1022