drukuj

2014-04-10 12:00:22

Prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Numer ogłoszenia: 78771 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014


Lębork, dnia 09.07.2014 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 229156 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78771 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Cele projektu Celem jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku do przyszłego zatrudnienia przez doradztwo zawodowe. Prowadzenie doradztwa dla 23 uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku ma na celu wzrost świadomości uczniów/uczennic w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, przygotowanie ich do wyboru ścieżki kariery zawodowej (w tym możliwości dalszego kształcenia) oraz wsparcia uczestników Projektu w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko rozumianej aktywności zawodowej (w tym w szczególności wyboru zawodu, wymogów, które muszą spełniać kandydaci do pracy w danym zawodzie, umiejętności kontaktu z pracodawcą, uwzględnienie perspektywy niepełnosprawności i z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie oraz zmotywowania do aktywnej postawy na rynku pracy). W ramach spotkań uczestnik i uczestniczka powinna poznać swój potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej. 3. Adresaci Grupę docelową stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: - uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej prowadzonej przez Powiat Lęborski w ramach Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku - posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego dla każdego z 23 uczestników i uczestniczek projektu, którego celem jest wspomożenie uczniów i uczennic w określeniu swoich szans i potrzeb na rynku pracy. 2. Kontynuowanie i wdrażanie nowych działań Szkolnego Ośrodka Karier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Lęborku. 3. Świadczenie 69 godzin usług w ramach Szkolnego Ośrodka Karier do 19 grudnia 2014 r.: 4. Koordynowania działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę. 5. Współpracę z pracodawcami w celu dostosowania treści kształcenia do potrzeb rynku. 6. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 7. Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 8. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników i uczestniczek - w tym m.in. prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (po 3 godz. na ucznia), Opracowanie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego dla każdego uczestnika projektu (po 3 godz. na ucznia). 9. Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego. 10. Współpracę z personelem projektu Samo-dzielni i koordynatorem szkolnym w SOSW w Lęborku. 11. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: - rynku pracy - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia - możliwości wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym - programów edukacyjnych Unii Europejskiej - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych 12. Stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i ewentualnie wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań i ankiety. 13. Dokumentowanie własnej pracy (m.in. dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego przy rozliczeniu miesięcznym oraz całościowym wykonania usługi). Rezultaty do osiągnięcia: Prowadzenie działań Szkolnego Ośrodka Karier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Samo-dzielni w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Dawidowska - Wenta, ul. 3 Maja 2, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3552,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3450,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5711,82

 • Waluta: PLN.
Lębork, 28.04.2014 r.                                                   PO.272.1.34.2014

Zamawiający   
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
Tel.: 59 863-28-25, fax. 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.34.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. „Samo-dzielni" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wybrany Wykonawca:
Joanna Dawidowska - Wenta
ul. 3 Maja 2
84-300 Lębork

 Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzaj
ą spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz wymogów jakościowych, co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Joanna Dawidowska - Wenta, u. 3 Maja 2, 84-300 Lębork

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 100,00 pkt

Małgorzata Dułak - Zielonka ul. Wyspiańskiego 9,  84-300 Lębork

 

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA -   90,91 pkt

BLUE HOUSE S.C. Justyna Szymańska - Blackler, Sławomir Krakowski, Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek

Oferta nie podlegała ocenie

DW Com s.c Dorota Wołosiuk - Kondratowicz, Waldemar Tabaka, Al. Wolności 30, 84-300 Lębork

Oferta nie podlegała ocenie


Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty: 28.04.2014 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 78771 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Cele projektu Celem jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku do przyszłego zatrudnienia przez doradztwo zawodowe. Prowadzenie doradztwa dla 23 uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku ma na celu wzrost świadomości uczniów/uczennic w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, przygotowanie ich do wyboru ścieżki kariery zawodowej (w tym możliwości dalszego kształcenia) oraz wsparcia uczestników Projektu w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko rozumianej aktywności zawodowej (w tym w szczególności wyboru zawodu, wymogów, które muszą spełniać kandydaci do pracy w danym zawodzie, umiejętności kontaktu z pracodawcą, uwzględnienie perspektywy niepełnosprawności i z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie oraz zmotywowania do aktywnej postawy na rynku pracy). W ramach spotkań uczestnik i uczestniczka powinna poznać swój potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej. 3. Adresaci Grupę docelową stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: - uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej prowadzonej przez Powiat Lęborski w ramach Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku - posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego dla każdego z 23 uczestników i uczestniczek projektu, którego celem jest wspomożenie uczniów i uczennic w określeniu swoich szans i potrzeb na rynku pracy. 2. Kontynuowanie i wdrażanie nowych działań Szkolnego Ośrodka Karier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Lęborku. 3. Świadczenie 69 godzin usług w ramach Szkolnego Ośrodka Karier do 19 grudnia 2014 r.: 4. Koordynowania działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę. 5. Współpracę z pracodawcami w celu dostosowania treści kształcenia do potrzeb rynku. 6. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 7. Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 8. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników i uczestniczek - w tym m.in. prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (po 3 godz. na ucznia), Opracowanie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego dla każdego uczestnika projektu (po 3 godz. na ucznia). 9. Współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego. 10. Współpracę z personelem projektu Samo-dzielni i koordynatorem szkolnym w SOSW w Lęborku. 11. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: - rynku pracy - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia - możliwości wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym - programów edukacyjnych Unii Europejskiej - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych 12. Stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i ewentualnie wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań i ankiety. 13. Dokumentowanie własnej pracy (m.in. dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego przy rozliczeniu miesięcznym oraz całościowym wykonania usługi). Rezultaty do osiągnięcia: Prowadzenie działań Szkolnego Ośrodka Karier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jedną osobą spełniającą warunki: - spełnienie wymagań dla nauczyciela - doradcy zawodowego, zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowej kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, kiedy można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400), tj.: § 22. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, która ukończyła: 1) studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. - uprawnienia do nauczania w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zgodnie z ww. rozporządzeniem - co najmniej 2 letni staż pracy jako doradca zawodowy, w tym roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ - w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - zał. nr 7 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 10:30, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Samo-dzielni w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ Doradca zawodowy do SOSW.doc 2014-04-10 12:00:59 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 10.04.2014 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2014 09:01
Liczba wyświetleń: 848