drukuj

2014-03-13 12:34:46

Realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 53443 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 265614 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53443 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). a) zadanie 1 STRES POD KONTROLĄ - Przeprowadzenie 48 godzin warsztatów radzenia sobie ze stresem dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie od dnia podpisania umowy do 27 czerwca 2014 r - 24 godzin i od 1 września 2014 r do 28 listopada 2014 r - 24 godzin warsztatów dla szesnastu klas I o średniej liczebności 30 uczniów w klasie, w wymiarze 3h/klasę. 2. Warsztaty powinny prowadzone być za pomocą metod aktywizujących - ćwiczenia, techniki relaksacyjne, pogadanka, burza mózgów, dyskusja z elementami wykładów, gry i zabawy grupowe, psychodrama, wizualizacja, trening. Warsztaty nie mogą polegać na prowadzeniu wykładów, wyświetlaniu i omawianiu slajdów. Tematyka warsztatów powinna zwiększyć umiejętności radzenie sobie ze stresem przez młodzież kl. I ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2 w Lęborku w związku z sytuacjami związanymi z edukacją i życiem osobistym. Cele szczegółowe warsztatów: - wzrost wiedzy na temat istoty stresu (stres przyjaciel czy wróg?), jego objawów i uwarunkowań, - ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zapobieganie sytuacjom stresowym oraz radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu, zapobieganie negatywnym skutkom stresu - ćwiczenie pomocnych zachowań i metod kontroli stresu - techniki niedopuszczające do eskalacji stresu b) Zadanie 2 OSWOJENIE ZŁOŚCI - Przeprowadzenie 48 godzin warsztatów radzenia sobie ze złością dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie od dnia podpisania umowy do 27 czerwca 2014 r - 24 godzin i od 1 września 2014 r do 28 listopada 2014 r - 24 godzin warsztatów dla szesnastu klas I o średniej liczebności 30 uczniów w klasie, w wymiarze 3h/klasę. 2. Warsztaty powinny prowadzone być za pomocą metod aktywizujących - ćwiczenia, techniki relaksacyjne, pogadanka, burza mózgów, dyskusja z elementami wykładów, gry i zabawy grupowe, psychodrama, wizualizacja, trening. Warsztaty nie mogą polegać na prowadzeniu wykładów, wyświetlaniu i omawianiu slajdów. Tematyka warsztatów powinna zwiększyć wiedzę na temat emocji a szczególnie złości i metod jej opanowania przez młodzież kl. I ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2 w Lęborku w związku z sytuacjami związanymi z edukacją i życiem osobistym. Cele szczegółowe warsztatów: - pogłębienie wiedzy na temat emocji i ich znaczenia w życiu człowieka - przybliżenie zjawiska agresji - przyczyn, rodzajów, skutków agresji - poznanie technik kontroli złości - trening rozpoznawania złości i radzenia sobie z nią - praktyczne ćwiczenie skutecznej komunikacji nieagresywnej - nauczenie opanowania i przezwyciężania negatywnych uczuć - wykształcenie umiejętności społecznych, niezbędnych do rozwijania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. c) Zadanie 3 MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - Przeprowadzenie 64 godzin warsztatów asertywności, komunikacji interpersonalnej dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie od dnia podpisania umowy do 27 czerwca 2014 r - 32 godzin i od 1 września 2014 r do 28 listopada 2014 r - 32 godzin warsztatów dla szesnastu klas I o średniej liczebności 30 uczniów w klasie, w wymiarze 4h/klasę. 2. Warsztaty powinny prowadzone być za pomocą metod aktywizujących - ćwiczenia, techniki relaksacyjne, pogadanka, burza mózgów, dyskusja z elementami wykładów, gry i zabawy grupowe, psychodrama, wizualizacja, trening. Warsztaty nie mogą polegać na prowadzeniu wykładów, wyświetlaniu i omawianiu slajdów. Tematyka warsztatów powinna zwiększyć wiedzę niezbędną do zrozumienia czym jest postawa asertywna, kiedy nam się ona opłaca, a kiedy nie, przez młodzież kl. I ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2 w Lęborku w związku z sytuacjami związanymi z edukacją i życiem osobistym. Również uświadomienie młodzieży znaczenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz jaką rolę odgrywa skuteczne porozumienie. Cele szczegółowe warsztatów: - zapoznanie się z typowymi barierami, które nie pozwalają nam na zachowanie budujące postawę asertywną - poznanie sposobów radzenia sobie z tymi postawami - autodiagnoza - mapa asertywności - wartości osobiste a wybór postawy, czyli kiedy asertywność się nie opłaca - koncepcja ról i rang społecznych oraz jej konsekwencje na budowanie postawy asertywnej - konsekwencje postawy bierniej, agresywnej i bierno - agresywnej - konstruktywna krytyka oraz przyjmowanie krytyki - zasady asertywności - identyfikacja i wyrażanie emocji - przyjmowanie komplementów - obrona własnego terytorium czyli jak egzekwować swoje prawa bez poczucia winy - techniki zachowań asertywnych, - asertywność jako element inteligencji emocjonalnej - informacja zwrotna, komunikat JA - ciekawość i szacunek jako element postawy asertywnej - nabycie umiejętności skoncentrowania się na wypowiedzi innych osób, właściwe odczytywanie intencji i zamiarów rozmówcy, nabycie umiejętności jasnego wyrażania własnego zdania i swoich potrzeb, zapoznanie się z mechanizmem blokady i oporu podczas wystąpień na forum grupy - poznanie istoty komunikacji i najczęstszych blokad w komunikacji interpersonalnych oraz barier - ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania, udzielania informacji zwrotnych i autoprezentacji - uświadomieniu istnienia barier komunikacyjnych, - nabycie umiejętności aktywnego słuchania - nabycie umiejętności komunikowania się oraz rozwój umiejętności ekspresji ciała (w tym kontrola mowy własnego ciała) - samoocena zachowania oraz wzmocnienie wiary w siebie i motywacji do stanowczego przedstawienia swoich racji i egzekwowania własnych praw DO KAŻDEGO ZADANIA DODATKOWO: 1. Współpracę z innymi nauczycielami w zapewnieniu ciągłości działań w zakresie profilaktyki uzależnień. 2. Współpracę z personelem projektu Tandemem do świetlanej przyszłości (w szczególności specjalistą ds. profilaktyki uzależnień i psychologiem zatrudnionymi w ramach w/w projektu) i z doradcami merytorycznymi - koordynatorami szkolnymi ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Lęborku. 3. Przygotowanie konspektu warsztatów i przekazanie do biura projektu 3 dni przed rozpoczęciem zajęć (czytelny podpis osoby sporządzającej konspekt oraz pieczątka Wykonawcy) 4. Przygotowanie materiałów edukacyjnych z każdego rodzaju warsztatów dla każdego ucznia. Każdy uczestnik warsztatów (247 osób - rok szkolny 2013/2014 i 256 osób - rok szkolny 2014/2015) musi otrzymać materiały edukacyjne obejmujące zagadnienia omawiane podczas warsztatów w wersji elektronicznej, nagrane na pendrivea o pojemności minimum 16 GB: 1) skrypt dot. warsztatów STRES POD KONTROLĄ - min. 25 stron (teoria, ćwiczenia itp.) 2) skrypt dot. warsztatów OSWOJENIE ZŁOŚCI - min. 25 stron (teoria, ćwiczenia itp.) 3) skrypt dot. warsztatów MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - min. 25 stron (teoria, ćwiczenia itp.) Pendrive przekazywany uczestnikom musi być oznaczony zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). 1 egz. pendrivea do dokumentacji projektowej należy dostarczyć 3 dni przed rozpoczęciem zajęć do Biura Projektu. 5. Przygotowanie Mini kompendium wiedzy (opracowane na podstawie materiałów edukacyjnych opisanych w pkt. 4) z każdego rodzaju warsztatów: 1) mini kompendium wiedzy(broszura) STRES POD KONTROLĄ - dwie strony A4 2) mini kompendium wiedzy (broszura) OSWOJENIE ZŁOŚCI - dwie strony A4 3) mini kompendium wiedzy (broszura) MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - dwie strony A4 Mini kompendium wiedzy (broszura) musi być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). Należy je nagrać na płytę CD i dostarczyć 5 dni przed rozpoczęciem zajęć do biura projektu. Zamawiający wydrukuje opracowane przez Wykonawcę Mini kompendium wiedzy dla każdego z uczniów we własnym zakresie. 6. Dokumentacja własnej pracy: miesięcznymi kartami pracy, imiennymi listami obecności, potwierdzeniem otrzymania materiałów edukacyjnych - wzór przekaże Zamawiający w dniu podpisaniu umowy, miesięczną ewidencją przeprowadzonych warsztatów, dokumentacją fotograficzną z warsztatów, wypełnionymi przez uczestników/uczestniczki projektu ankietami, konspektami z warsztatów, 1 szt. pendrivea z nagranymi materiałami edukacyjnymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, ul. Oś. Bohaterów Września 1A/C., 31-620 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21457,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20944,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28320,00

 • Waluta: PLN.


Lębork,14.04.2014 r.
PO.272.1.26.2014

 


Informacja o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
zgodnie z art. 94 ust.3 ustawy Pzp


Zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.26.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
 

najkorzystniejszą ofertę złożyło Centrum Szkoleniowe Magda Thiede z siedzibą w Siemirowicach przy ul. Zielony Dwór 4.

Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym  terminie. W związku z powyższym na podstawie art. 94. ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, tj. ofertę firmy -

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA z siedzibą w Krakowie przy ul. Oś. Bohaterów Września 1A/C.

Data wysłania do Wykonawców - 14.04.2014 r.


Lębork, dnia 08.04.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.26.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201r r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.pl

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wybrany Wykonawca :

Centrum Szkoleniowe
Magda Thiede
ul. Zielony Dwór 4
84-313 Siemirowice


Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
Centrum Szkoleniowe
Magda Thiede
ul. Zielony Dwór 4
84-313 Siemirowice
100,00 pkt.

 

DLAKADR.PL Sp. z o.o
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
56,50 pkt.

Pracownia Doskonalenia Zawodowego MERITUM
ul. Librowszczyzna 3
31-030 Kraków
OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  CE LINGUA
Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.
Oś. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
76,39 pkt.

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty: 08.04.2014 r.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 53443 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). a) zadanie 1 STRES POD KONTROLĄ - Przeprowadzenie 48 godzin warsztatów radzenia sobie ze stresem dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie od dnia podpisania umowy do 27 czerwca 2014 r - 24 godzin i od 1 września 2014 r do 28 listopada 2014 r - 24 godzin warsztatów dla szesnastu klas I o średniej liczebności 30 uczniów w klasie, w wymiarze 3h/klasę. 2. Warsztaty powinny prowadzone być za pomocą metod aktywizujących - ćwiczenia, techniki relaksacyjne, pogadanka, burza mózgów, dyskusja z elementami wykładów, gry i zabawy grupowe, psychodrama, wizualizacja, trening. Warsztaty nie mogą polegać na prowadzeniu wykładów, wyświetlaniu i omawianiu slajdów. Tematyka warsztatów powinna zwiększyć umiejętności radzenie sobie ze stresem przez młodzież kl. I ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2 w Lęborku w związku z sytuacjami związanymi z edukacją i życiem osobistym. Cele szczegółowe warsztatów: - wzrost wiedzy na temat istoty stresu (stres przyjaciel czy wróg?), jego objawów i uwarunkowań, - ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zapobieganie sytuacjom stresowym oraz radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu, zapobieganie negatywnym skutkom stresu - ćwiczenie pomocnych zachowań i metod kontroli stresu - techniki niedopuszczające do eskalacji stresu b) Zadanie 2 OSWOJENIE ZŁOŚCI - Przeprowadzenie 48 godzin warsztatów radzenia sobie ze złością dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie od dnia podpisania umowy do 27 czerwca 2014 r - 24 godzin i od 1 września 2014 r do 28 listopada 2014 r - 24 godzin warsztatów dla szesnastu klas I o średniej liczebności 30 uczniów w klasie, w wymiarze 3h/klasę. 2. Warsztaty powinny prowadzone być za pomocą metod aktywizujących - ćwiczenia, techniki relaksacyjne, pogadanka, burza mózgów, dyskusja z elementami wykładów, gry i zabawy grupowe, psychodrama, wizualizacja, trening. Warsztaty nie mogą polegać na prowadzeniu wykładów, wyświetlaniu i omawianiu slajdów. Tematyka warsztatów powinna zwiększyć wiedzę na temat emocji a szczególnie złości i metod jej opanowania przez młodzież kl. I ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2 w Lęborku w związku z sytuacjami związanymi z edukacją i życiem osobistym. Cele szczegółowe warsztatów: - pogłębienie wiedzy na temat emocji i ich znaczenia w życiu człowieka - przybliżenie zjawiska agresji - przyczyn, rodzajów, skutków agresji - poznanie technik kontroli złości - trening rozpoznawania złości i radzenia sobie z nią - praktyczne ćwiczenie skutecznej komunikacji nieagresywnej - nauczenie opanowania i przezwyciężania negatywnych uczuć - wykształcenie umiejętności społecznych, niezbędnych do rozwijania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. c) Zadanie 3 MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - Przeprowadzenie 64 godzin warsztatów asertywności, komunikacji interpersonalnej dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz dla uczniów kl. I Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenie od dnia podpisania umowy do 27 czerwca 2014 r - 32 godzin i od 1 września 2014 r do 28 listopada 2014 r - 32 godzin warsztatów dla szesnastu klas I o średniej liczebności 30 uczniów w klasie, w wymiarze 4h/klasę. 2. Warsztaty powinny prowadzone być za pomocą metod aktywizujących - ćwiczenia, techniki relaksacyjne, pogadanka, burza mózgów, dyskusja z elementami wykładów, gry i zabawy grupowe, psychodrama, wizualizacja, trening. Warsztaty nie mogą polegać na prowadzeniu wykładów, wyświetlaniu i omawianiu slajdów. Tematyka warsztatów powinna zwiększyć wiedzę niezbędną do zrozumienia czym jest postawa asertywna, kiedy nam się ona opłaca, a kiedy nie, przez młodzież kl. I ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2 w Lęborku w związku z sytuacjami związanymi z edukacją i życiem osobistym. Również uświadomienie młodzieży znaczenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz jaką rolę odgrywa skuteczne porozumienie. Cele szczegółowe warsztatów: - zapoznanie się z typowymi barierami, które nie pozwalają nam na zachowanie budujące postawę asertywną - poznanie sposobów radzenia sobie z tymi postawami - autodiagnoza - mapa asertywności - wartości osobiste a wybór postawy, czyli kiedy asertywność się nie opłaca - koncepcja ról i rang społecznych oraz jej konsekwencje na budowanie postawy asertywnej - konsekwencje postawy bierniej, agresywnej i bierno - agresywnej - konstruktywna krytyka oraz przyjmowanie krytyki - zasady asertywności - identyfikacja i wyrażanie emocji - przyjmowanie komplementów - obrona własnego terytorium czyli jak egzekwować swoje prawa bez poczucia winy - techniki zachowań asertywnych, - asertywność jako element inteligencji emocjonalnej - informacja zwrotna, komunikat JA - ciekawość i szacunek jako element postawy asertywnej - nabycie umiejętności skoncentrowania się na wypowiedzi innych osób, właściwe odczytywanie intencji i zamiarów rozmówcy, nabycie umiejętności jasnego wyrażania własnego zdania i swoich potrzeb, zapoznanie się z mechanizmem blokady i oporu podczas wystąpień na forum grupy - poznanie istoty komunikacji i najczęstszych blokad w komunikacji interpersonalnych oraz barier - ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania, udzielania informacji zwrotnych i autoprezentacji - uświadomieniu istnienia barier komunikacyjnych, - nabycie umiejętności aktywnego słuchania - nabycie umiejętności komunikowania się oraz rozwój umiejętności ekspresji ciała (w tym kontrola mowy własnego ciała) - samoocena zachowania oraz wzmocnienie wiary w siebie i motywacji do stanowczego przedstawienia swoich racji i egzekwowania własnych praw DO KAŻDEGO ZADANIA DODATKOWO: 1. Współpracę z innymi nauczycielami w zapewnieniu ciągłości działań w zakresie profilaktyki uzależnień. 2. Współpracę z personelem projektu Tandemem do świetlanej przyszłości (w szczególności specjalistą ds. profilaktyki uzależnień i psychologiem zatrudnionymi w ramach w/w projektu) i z doradcami merytorycznymi - koordynatorami szkolnymi ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Lęborku. 3. Przygotowanie konspektu warsztatów i przekazanie do biura projektu 3 dni przed rozpoczęciem zajęć (czytelny podpis osoby sporządzającej konspekt oraz pieczątka Wykonawcy) 4. Przygotowanie materiałów edukacyjnych z każdego rodzaju warsztatów dla każdego ucznia. Każdy uczestnik warsztatów (247 osób - rok szkolny 2013/2014 i 256 osób - rok szkolny 2014/2015) musi otrzymać materiały edukacyjne obejmujące zagadnienia omawiane podczas warsztatów w wersji elektronicznej, nagrane na pendrivea o pojemności minimum 16 GB: 1) skrypt dot. warsztatów STRES POD KONTROLĄ - min. 25 stron (teoria, ćwiczenia itp.) 2) skrypt dot. warsztatów OSWOJENIE ZŁOŚCI - min. 25 stron (teoria, ćwiczenia itp.) 3) skrypt dot. warsztatów MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - min. 25 stron (teoria, ćwiczenia itp.) Pendrive przekazywany uczestnikom musi być oznaczony zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). 1 egz. pendrivea do dokumentacji projektowej należy dostarczyć 3 dni przed rozpoczęciem zajęć do Biura Projektu. 5. Przygotowanie Mini kompendium wiedzy (opracowane na podstawie materiałów edukacyjnych opisanych w pkt. 4) z każdego rodzaju warsztatów: 1) mini kompendium wiedzy(broszura) STRES POD KONTROLĄ - dwie strony A4 2) mini kompendium wiedzy (broszura) OSWOJENIE ZŁOŚCI - dwie strony A4 3) mini kompendium wiedzy (broszura) MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - dwie strony A4 Mini kompendium wiedzy (broszura) musi być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl). Należy je nagrać na płytę CD i dostarczyć 5 dni przed rozpoczęciem zajęć do biura projektu. Zamawiający wydrukuje opracowane przez Wykonawcę Mini kompendium wiedzy dla każdego z uczniów we własnym zakresie. 6. Dokumentacja własnej pracy: miesięcznymi kartami pracy, imiennymi listami obecności, potwierdzeniem otrzymania materiałów edukacyjnych - wzór przekaże Zamawiający w dniu podpisaniu umowy, miesięczną ewidencją przeprowadzonych warsztatów, dokumentacją fotograficzną z warsztatów, wypełnionymi przez uczestników/uczestniczki projektu ankietami, konspektami z warsztatów, 1 szt. pendrivea z nagranymi materiałami edukacyjnymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do każdego zadania należy dysponować minimum 1 osobą dyspozycyjną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 spełniającą poniższe warunki. Do każdego zadania należy dysponować innymi osobami, ze względu na realizację warsztatów w tym samym terminie. Zadanie 1: Osoba prowadząca warsztaty radzenia sobie ze stresem powinna posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: - posiadająca ukończone studia wyższe z zakresu psychologii z tytułem zawodowym min. magistra; - znajomość problematyki i wiedza z radzenia sobie ze stresem - przeprowadzenie co najmniej 12 godzin warsztatów/szkoleń z tego zakresu za pomocą metod aktywizujących z młodzieżą w wieku 15- 19 lat. Zadanie 2: Osoba prowadząca warsztaty radzenia sobie ze złością powinna posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: - posiadająca ukończone studia wyższe z zakresu psychologii z tytułem zawodowym min. magistra; - znajomość problematyki i wiedzy z zakresu radzenia sobie ze złością - przeprowadzenie co najmniej 12 godzin warsztatów/szkoleń z tego zakresu za pomocą metod aktywizujących z młodzieżą w wieku 15- 19 lat. Zadanie 3: Osoba prowadząca warsztaty asertywności, komunikacji interpersonalnej powinna posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: - posiadająca ukończone studia wyższe z zakresu psychologii z tytułem zawodowym min. magistra; - wiedza z zakresu rozwijania asertywności, komunikacji - przeprowadzenie co najmniej 16 godzin warsztatów/szkoleń z tego zakresu za pomocą metod aktywizujących z młodzieżą w wieku 15- 19 lat. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w liczbie co najmniej 3, spełniających powyższe wymagania, wg załącznika nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp. - załącznik nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ b) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ d) zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji - zał. nr 7 do SIWZ 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). 5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ofercie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-lebork.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 11:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Tandemem do świetlanej przyszłości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ PRZYGOTOWANIE DO PODEJMOWANIA DOROSŁYCH DECYZJI (1)marzec 2014.doc 2014-03-13 12:35:14 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 13.03.2014 12:34
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2014 11:46
Liczba wyświetleń: 835