drukuj

2014-03-12 14:35:20

Dostawa wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach).


Numer ogłoszenia: 52631 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

PO.272.1.28.2014                                                                                                           Lębork, 27.03.2014 r. 

 

Zamawiający   

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
woj. pomorskie
Tel.: 59 863-28-25, fax. 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.1.28.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn."Samo-dzielni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach).

Postępowanie zostało unieważnione w następujących częściach:

CZĘŚĆ 1 Dostawa sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Samo-dzielni"
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Lęborku - wyposażenie do klasopracowni w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - pracownia suchej zabudowy


CZĘŚĆ 2  Dostawa sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Samo-dzielni"
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Lęborku - sprzęt sportowy

 
Postępowanie w części 1 i w części 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 -  cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że w części 1 i w części 2 cena oferty najkorzystniejszej (oferta z najniższą ceną) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


PO.272.1.7.28. 2014
Lębork 19.03.2014 r.

 

W odpowiedzi na mail z dnia 18.03.2014 r. w sprawie zapytań do CZĘŚĆ 1 dotyczącej wyposażenie do klasopracowni w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - pracownia suchej zabudowy:

Zapytanie 1

Do zadania 2
Prosimy o sprecyzowanie, co ma wchodzić w skład jednego zestawu odzieży roboczej i jakiego typu ma być odzież robocza. Czy kombinezony mają być: jednoczęściowe/dwuczęściowe - kurtka + spodnie / spodnie na szelkach (ogrodniczki) / lub inne? Jakiego typu mają być czapki?


Zamawiający odpowiada:
W przypadku ubrań roboczych są to ubrania do prowadzenia nauki w zawodzie pracownik robót wykończeniowych w budownictwie. Preferowane będą kombinezony dwuczęściowe: spodnie na szelkach
i bluza. Natomiast czapka z daszkiem z regulacją średnicy lub gumką.

 

Zapytanie 2

Do zadania 5
Czy zamawiający dopuszcza w wiertarce udarowej uchwyt wiertarski 1,5-13 mm?

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający nie dopuszcza wiertarki udarowej o uchwycie wiertarskim 1,5 -13 mm.


Zapytanie 3

Do zadania 7
Prosimy o sprecyzowanie, czy opis przedmiotu o nazwie: Zestawy wzorników kątowych" - dotyczy cyfrowego (elektronicznego) kątomierza?

Zamawiający odpowiada:
Tak, opis dotyczy elektronicznego kątomierza.Lębork, dnia 18.03.2014 r.

W odpowiedzi na mail z dnia 13.03.2014 r. w sprawie zapytania:

Zapytanie
W SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia punkt 3.2.e) jest zapis Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego Wyposażenia. Czy karty katalogowe mają być dostarczone tylko podczas realizacji zamówienia, a wystarczy wpisać tylko nazwy i producenta do oferty, czy życzą sobie Państwo dostarczenia kart do oferty przetargowej?

Zamawiający odpowiada:
Karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) powinny być dołączone do oferty.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 52631 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn.Samo-dzielni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 2 części: a) CZĘŚĆ 1 Dostawa sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć w ramach projektu Samo-dzielni w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Lęborku - wyposażenie do klasopracowni w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - pracownia suchej zabudowy b) CZĘŚĆ 2 Dostawa sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć w ramach projektu Samo-dzielni w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Lęborku - sprzęt sportowy Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: a) dostarczone wyposażenie musi być profesjonalne, fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od wad, nie powystawowe i nie regenerowane, zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Całość wyposażenia objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z Wyposażeniem do wglądu. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki. b) Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego do Lęborka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku, ul. M. Reja 18, sekretariat). c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne). d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego Wyposażenia. e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego Wyposażenia. f) Jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione w ciągu 7 dni. g) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego (bez uwag) potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego. h) Dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. 3. Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia : a) Zamawiający wymaga minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na każdą pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. b) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. c) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. d) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej). e) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia g) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Lęborkiem, Wykonawca zapewni : - odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt - dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi h) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. i) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę. j) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site). k) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy. l) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy m) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 37.40.00.00-2, 38.42.31.00-7, 39.16.21.00-6, 42.65.20.00-1, 44.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dla poszczególnych części wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw Spełnianie warunku na podstawie Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w liczbie, co najmniej 2 odpowiednio dla poszczególnych części - (Załącznik nr 5), wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w liczbie, co najmniej 2 odpowiednio dla poszczególnych części - (Załącznik nr 5), wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw - zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia - Załącznik nr 8 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 09:45, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Samo-dzielni współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć w ramach projektu Samo-dzielni w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Lęborku - wyposażenie do klasopracowni w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - pracownia suchej zabudowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1. Zestaw tablic poglądowych do zajęć z przedmiotów zawodowych -1 zestaw ZADANIE 2. Zestaw odzieży roboczej do zajęć - zestawy dla 12 osób ZADANIE 3. Mieszarki ręczne do zapraw - 3 sztuki ZADANIE 4. Szlifierki do suchej zabudowy - 3 sztuki ZADANIE 5. Wiertarki udarowe - 3 sztuki ZADANIE 6. Poziomice laserowe - 3 sztuki ZADANIE 7. Zestawy wzorników kątowych - 3 zestawy ZADANIE 8. Wanny do zapraw - 3 sztuki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 39.16.21.00-6, 42.65.20.00-1, 44.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć w ramach projektu Samo-dzielni w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Lęborku - sprzęt sportowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1. Ławka do ćwiczeń sportowych z ciężarkami - 1 sztuka ZADANIE 2. Piłki do koszykówki - 15 sztuk ZADANIE 3. Piłki do siatkówki - 15 sztuk ZADANIE 4. Pompki z igłą do piłek - 5 sztuk ZADANIE 5. Piłki do piłki nożnej -10 sztuk ZADANIE 6. Piłki do piłki nożnej halowej - 10 sztuk ZADANIE 7. Pachołki treningowe - 15 sztuk ZADANIE 8. Szarfy gimnastyczne - 20 sztuk ZADANIE 9. Ciśnieniomierz - 1 sztuka ZADANIE 10. Piłki do piłki ręcznej - 10 sztuk ZADANIE 11. Rakietki do tenisa stołowego - 12 sztuk ZADANIE 12. Piłki do aerobiku - 10 sztuk ZADANIE 13. Regał na sprzęt sportowy - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 38.42.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 2014.03.11 SIWZ SAMO-DZIELNI wyposażenie 3 raz NR28.docx 2014-03-12 14:36:18 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 12.03.2014 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2014 09:31
Liczba wyświetleń: 799